Nástrojár

NástrojárNástrojár zhotovuje, lícuje a zostavuje lisovacie a tvarovacie nástroje, upínacie prípravky, zápustky, meradlá, šablóny a rôzne druhy foriem. Zostavuje skupiny a podskupiny nástrojov a prípravkov do celku podľa technologických postupov a výkresovej dokumentácie. Nástrojár montuje a pripravuje podskupiny nástrojov na strojné obrábanie a uskutočňuje funkčné skúšky v produkčnom lise. Vykonáva skúšky, opravy a tiež údržbu strojov, nástrojov a meradiel. V súvislosti s kontrolou súčiastok a meraním základných technických veličín vyberá vhodný merací prístroj a metódu....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3627/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
7222
SK ISCO-08
7222004
ESCO
2209
SK NACE Rev. 2
C24,C25,C28,C29,C30
CPA 2015
C24,C25,C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
7222004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hydromechanika, hydraulika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pneumatika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vie čítať technické výkresy v každom detaile.
Perspektíva: Aktuálna
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Používanie nástrojov a meradiel.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vie zvoliť vhodný spôsob obrábania kovov v závislosti od dostupnej technológie.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia sústruženia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia vŕtania a vyvrtávania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia elektroiskrového, beztrieskového obrábania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia tepelného spracovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a smernice vo zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Voľba vhodnej technológie a typu zvárania pre daný nástroj.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby foriem
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
chyby odliatkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady lícovacej sústavy ISO
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby získavania náhradných dielov prostredníctvom 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola a meranie základných technických veličín v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
návrh konštrukcií modelov a foriem
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie priestorových šablón
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
lícovanie razníkov s dodržanou presnosťou
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy a nastavovanie hydraulických a pneumatických mechanizmov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
otryskávanie suchým ľadom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba modelov a výrobkov z plastov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
3
obsluha strojného zariadenia (napr. konvenčných frézok, sústruhov, vŕtačiek a pod.)
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zváracích zariadení na zváranie plastov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha CNC sústruhov a vyvrtávačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha CNC vŕtačiek a súradnicových vyvrtávačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov a zariadení pre elektroerozívne hĺbenie a tvarovanie a CNC strojov na elektroerozívne obrábanie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.