Mechanik, opravár priemyselných strojov a zariadení

Mechanik, opravár priemyselných strojov a zariadeníMechanik, opravár priemyselných strojov a zariadení zabezpečuje plynulú prevádzkyschopnosť zariadení, vykonáva opravy a nastavenia výrobných a nevýrobných zariadení v zmysle technických postupov a návodov. Úzko spolupracuje s obsluhou strojného a technologického zariadenia, je nápomocný pri vytipovaní požadovaných náhradných dielov ako aj pri tvorbe výkresovej dokumentácie na výrobu požadovaného náhradného dielu. Vykonáva údržbárske a opravárenské práce. Dokáže poskytnúť okamžité riešenie technických výpadkov a porúch na zariadeniach. Realizuje bežné, strednodobé a generálne opravy strojov, rovnako ako aj plánované preventívne opravy. Mechanik, opravár priemyselných strojov a zariadení je zodpovedný za opätovné uvedenie do prevádzky a funkčné skúšky za prítomnosti obsluhy zariadenia. Vykonáva revíziu zariadení – elektroúdržbu a to s platnou vyhláškou. Eviduje technické údaje o priebehu a výsledkoch práce. Používa technickú a predpísanú dokumentáciu. V jeho náplni je aj ručné opracováv...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3625/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKStrojný zámočník
SKÚdržbár priemyselných strojov a zariadení
SKPrevádzkový zámočník
SKOpravár priemyselných strojov a zariadení
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: V prípade výkonu zamestnania ako SZČO.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)

Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Akceptovaná prax získaná počas štúdia, v opačnom prípade odporúčaná prax 12 mesiacov.
V prípade Osvedčenia na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., je nutná elektrotechnická prax vo dĺžke uvedenej v danom zákone.
ISCO-08
7222
SK ISCO-08
7222002
ESCO
2223
SK NACE Rev. 2
C33
CPA 2015
C33
Príslušnosť k povolaniu
7222002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hydromechanika, hydraulika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Pneumatika.
Perspektíva: Aktuálna
3
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
3
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
parametre polotovarov a súčastí strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia sústruženia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia frézovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia vŕtania a vyvrtávania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Udržiavanie technickej dokumentácie a vytváranie dokumentácie k vlastným projektom.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické schémy elektrotechnických, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systém plánovania, riadenia a evidencie podnikovej údržby v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby diagnostiky, opráv, údržby strojov a zariadení s možnosťou ich obsluhy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technologický postup montáže, demontáže skupín, celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby získavania náhradných dielov prostredníctvom 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja nanotechnológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
3
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Udržiavanie technickej dokumentácie a vytváranie dokumentácie k vlastným projektom.
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie a sledovanie ekologických a bezpečnostných aspektov výrobných procesov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zoraďovanie a funkčné skúšky strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane použitia správneho uťahovacieho momentu.
Perspektíva: Aktuálna
3
určovanie opotrebenia či nefunkčnosti nástrojov, náradia, prípravkov, meradiel a ich častí a rozhodovanie o spôsobe ich opravy, či renovácie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
evidovanie technických dát o priebehu a výsledkoch práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zber a hodnotenie informácií o technickom stave zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Napr. komunikácia materiálu potrebného pre riešenie opráv (plánovanej a preventívnej údržby) so skladovými pracovníkmi.
Perspektíva: Aktuálna
3
zámočnícke práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné opracovávanie strojných častí
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Pilovanie, rezanie, vyrovnávanie, ohýbanie, vŕtanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravy a dokončovanie povrchov strojových súčiastok brúsením a leštením
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie najjednoduchších montážnych prác
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Napríklad zostavovanie dielov nenáročných výrobkov bez použitia spojovacích súčastí, montáž jednoduchých šraubových a nitových spojov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž jednoduchých strojov a zariadení na základné dosky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie údržby, rekonštrukcií, opráv a generálnych opráv strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Údržba, oprava a revízia strojov, strojných a technologických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
mazanie strojov a zariadení, výmena olejov, filtrov, mazacích a chladiacich kvapalín
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riešenie technických výpadkov a porúch na zariadeniach
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane vykonania diagnostiky, potrebného merania, štúdia dokumentácie a zvažovania ohľadu podmienok a funkčnosti výrobného procesu.
Perspektíva: Aktuálna
3
plánovaná a preventívna údržba strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha konvenčných frézok, okružných a pásových píl, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba jednoduchých súčastí na bežných druhoch obrábacích a ďalších strojoch
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Výroba jednoduchých súčastí na bežných druhoch obrábacích a ďalších strojov.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha konvenčných sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na rôzne druhy zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na rezanie kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
3D tlač kovových dielov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
3
výroba výrobkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
3
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie údržby a prevádzkyschopnosti technických zariadení a systémov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vykonávanie opráv a nastavenie výrobného, prípadne aj nevýrobného zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.