Strojársky technik v oblasti údržby

Strojársky technik v oblasti údržbyStrojársky technik v oblasti údržby sleduje a zabezpečuje realizáciu stanoveného plánu údržby strojov, nástrojov a zariadení. Sleduje stav náhradných dielov a nástrojov a zabezpečuje ich operatívne zásoby v spolupráci s dodávateľmi. Vytvára analýzy poruchovosti zariadení, hľadá a predkladá optimálne riešenia údržby. Plánuje preventívnu, prediktívnu a korektívnu údržbu zariadení. Strojársky technik v oblasti údržby realizuje poruchami podmienené opravy a opravárenské práce v celej výrobe, prestavbové a optimalizačné práce na výrobných zariadeniach, analyzuje a odstraňuje anomálie a poruchy strojov a zariadení, zabezpečuje starostlivosť a poskytuje pomoc údržbárskemu a externému personálu pri modifikáciách, opravách a uvedení strojov a zariadení do prevádzky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3624/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKTechnik údržby
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Ideálne prax na pozícii "údržbár" alebo podobnej.
ISCO-08
3115
SK ISCO-08
3115004
ESCO
1211
SK NACE Rev. 2
C25,C28,C29,C30
CPA 2015
C25,C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
3115004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
hydromechanika, hydraulika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Pneumatika.
Perspektíva: Aktuálna
3
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy spracovania dát a údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane plánu preventívnej údržby z pasportu stroja.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
Nové trendy v strojárstve
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
parametre polotovarov a súčastí strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia sústruženia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia frézovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia vŕtania a vyvrtávania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a smernice vo zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
energetické stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
zváracie stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické schémy elektrotechnických, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
PLC (Programovateľný logický automat)
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadiace systémy CNC strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický postup montáže, demontáže skupín, celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy senzorickej techniky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vyhodnocovania spôsobilosti strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostické metódy v automatizačnej technike
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy programovania priemyselných robotov, manipulátorov a automatov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
regulačná a automatizačná technika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy monitorovania automatizovaného zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy Industry 4.0 v automatizácii
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Nové trendy v strojárstve
4
postupy prediktívnej a korektívnej údržby automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Znalosti a postupy z prediktívnej a korektívnej údržby automatizovaných zariadení, vzdialený prístup, plánovanie údržby zariadení. Možnosti využitia umelej inteligencie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
spôsoby získavania náhradných dielov prostredníctvom 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii CNC strojov, robotov, manipulátorov, automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovanie automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Nové trendy v strojárstve
4
diagnostikovanie porúch, vyhľadávanie príčin a navrhovanie efektívneho spôsobu opravy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využitie vzdialeného prístupu k automatizovanému zariadeniu na meranie, diagnostiku a odstraňovanie závad na diaľku
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Znalosti a postupy z prediktívnej a korektívnej údržby automatizovaných zariadení. Vedieť ako sa možno na diaľku pripojiť k automatizovanému zariadeniu a vedieť týmto spôsobom zrealizovať meranie, diagnostiku a odstránenie závady. Možnosti využitia umelej inteligencie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
diagnostika porúch a závad na základe využitia rôznych metód riešenia problémov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vedieť používať metódy riešenia problémov na diagnostiku porúch, závad a anomálií (PDCA...).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
4
spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát z automatizovaných zariadení za pomoci umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
3
diagnostika a analýza senzorickej techniky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zavádzanie technologických inovácií priemyslu 4.0
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Znalosti princípov Industry 4.0 v automatizačnej technike (vzdialená diagnostika zariadení - remote work).
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba a korekcie programu pre robot, automat alebo riadiacu jednotku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie dát pomocou výpočtovej techniky, kontrola dát a formulácia správnosti výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
evidovanie technických dát o priebehu a výsledkoch práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavenie automatizovaného zariadenia do nulového bodu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv točivých strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv vzduchotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv a rekonštrukcií potrubných celkov, tlakových nádob a kotlov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba CNC obrábacích strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov konvenčných fréz, frézok, hobľovačiek, obrážačok a preťahovačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov brúsok, honovaček, ševingovacích strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov konvenčných sústruhov, vŕtačiek, vyvrtávačiek a súradnicových vyvrtávačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
korekcie automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a údržba bežných obrábacích strojov, náradí, nástrojov a pomôcok
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie, nastavovanie, bežná údržba a odstraňovanie drobných porúch energetických zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kalibrácia a užívateľská údržba meracích prístrojov a zariadení v automobilovej výrobe podľa platných predpisov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy a servisné zásahy v rámci povolených oprávnení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
oprava a údržba automatizovaných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba výrobkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Získavanie náhradných dielov prostredníctvom 3D tlače.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
4
používanie CAD softvéru
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zapájanie pracovníkov do participatívnych metód (Kaizen, Individuálny projekt, 5S, TPM) a koordinácia realizácie zlepšovacích nápadov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.