Strojársky špecialista v oblasti údržby

Strojársky špecialista v oblasti údržbyStrojársky špecialista v oblasti údržby pripravuje krátkodobú a dlhodobú preventívnu údržbu a plány opráv s ohľadom na technické požiadavky. Pripravuje návrhy projektov údržby a riadi realizáciu projektov. Dohliada na zavádzanie schválených projektov a spolu s plánmi na bezpečnosť, efektivitu, kvalitu a dodržiavanie pravidiel. Koordinuje a realizuje požiadavky z ostatných útvarov, ktoré sa vzťahujú na výrobné a technologické stroje a zariadenia. Zabezpečuje technickú a technologickú spôsobilosť strojov a zariadení. Stanovuje spôsoby uskutočňovania údržby a opráv, vrátane ich kontroly. Technicky zabezpečuje vykonávanie údržby a opráv, vykonávanie školení obsluhy technických zariadení a strojov, zabezpečovanie zmenového a odchýlkového riadenia. Vedie, riadi, koordinuje, motivuje a hodnotí podriadených zamestnancov. Vypracováva a aktualizuje plány údržby. Zabezpečuje preventívnu a operatívnu údržbu strojov a zariadení. Analyzuje príčiny prestojov a prijíma opatrenia na ich eliminovanie. ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3623/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 72 mesiacov.
ISCO-08
2144
SK ISCO-08
2144006
ESCO
420
SK NACE Rev. 2
C25,C28,C29,C30
CPA 2015
C25,C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
2144006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí. Návrhy projektov údržby a riadenie realizácie projektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riešenia problémov (PDCA, FMEA, 8D)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Postupy v oblasti TPM - totálne produktívnej údržby (systematickej metodiky riadenia údržby elimináciou porúch, vytvorením vyhovujúcich pracovných podmienok či dosiahnutím nulových strát). Vedomosti z oblasti 5S ako základnej metodiky na elimináciu plytvania na pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
7
hydromechanika, hydraulika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Pneumatika.
Perspektíva: Aktuálna
6
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
7
tribológia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
parametre polotovarov a súčastí strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane diagnostickej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
7
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a smernice vo zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technické schémy elektrotechnických, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
PLC (Programovateľný logický automat)
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Používanie, diagnostika, programovanie, úprava programu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadiace systémy CNC strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém plánovania, riadenia a evidencie podnikovej údržby v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby získavania náhradných dielov prostredníctvom 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja nanotechnológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: A ich následná aplikácia do procesu údržby.
Perspektíva: Budúca
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba plánov údržby strojov a zariadení po vecnej a nákladovej stránke
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane tvorby plánov preventívnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad nad vykonávaním revízií a skúšok technickej spôsobilosti technických zariadení z hľadiska predpísanej kvality
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Riadenie a dohľad nad realizáciou údržby strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie nákladov na údržbu strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie opotrebenia či nefunkčnosti nástrojov, náradia, prípravkov, meradiel a ich častí a rozhodovanie o spôsobe ich opravy, či renovácie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a hľadanie príčin vzniknutých problémov vo výrobe formou metód PDCA, FMEA, 8D
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh projektov údržby
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V strojárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
objednávanie náhradných dielov na výkon opráv technických zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie údržby, rekonštrukcií, opráv a generálnych opráv strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv točivých strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
opravy a nastavovanie hydraulických a pneumatických mechanizmov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nastavovanie, ošetrovanie a údržba CNC obrábacích strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane zálohovania programov a dát.
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov CNC frézok, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov CNC sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie výrobných strojov, zariadení, liniek, prípravkov, náradí a meradiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie, opravy a údržba CNC výrobných strojov PRaM a liniek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a vykonávanie generálnych opráv montážnych a baliacich zariadení a liniek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výroba výrobkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie systému údržby a opráv strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie pracovných činností pri oživovaní a dolaďovaní pružných výrobných systémov po generálnych opravách
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia 5S, TPM a EMS vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie údržby, opráv a generálnych opráv a rekonštrukcií potrubných celkov, tlakových nádob a kotlov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie údržby, opráv a generálnych opráv točivých strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia prevádzkového úseku s ostatnými útvarmi podniku strojárskej výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia prác podriadených zamestnancov v oblasti strojárstva a kovovýroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia procesu strojárskej výroby s útvarmi logistiky, skladovania a údržby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.