Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Strojársky špecialista konštruktér, projektant

Strojársky špecialista konštruktér, projektantStrojársky špecialista konštruktér, projektant riadi konštrukčné práce, navrhuje a realizuje nové konštrukčné riešenia výrobkov a ich častí a nové modely, vzory a typy výrobkov v strojárskej výrobe (od začiatku vývojového projektu až po sériovú výrobu). Zodpovedá za návrh výrobku, 3D modelu, výkresovú dokumentáciu, prípravu kusovníkov výrobkov a súvisiacich technických predpisov, vrátane permanentnej údržby dokumentácie. Aktívne spolupracuje pri tvorbe technických podnikových noriem. Podieľa sa pri tvorbe a overovaní nových softvérových riešení, používaných v technickej praxi. Podieľa sa na vývojových úlohách v rámci vývojových projektov. Navrhuje úlohy na zlepšenie funkcie, vlastností, kvality dielov a celého výrobku. Zodpovedá za úpravu dokumentácie na základe schválených zmien. Pripravuje podklady a realizuje DFMEA. Archivuje podklady z vývoja alebo vykonávaných zmien. Sleduje trendy vývoja príbuzných konštrukčných výrobkov. Podieľa sa na virtuálnom overovaní návrhu spočívajúco...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3618/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
ENSenior product engineer
SKHlavný konštruktér
SKSamostatný konštruktér
SKSenior produkt inžinier
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Minimálne 36 mesiacov.
ISCO-08
2144
SK ISCO-08
2144003
ESCO
447
SK NACE Rev. 2
C24,C25,C27,C28,C29,C30
CPA 2015
C24,C25,C27,C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
2144003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy hodnotenia dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy riešenia problémov (PDCA, FMEA, 8D)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
ochranné dokumenty a patenty
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Základné vedomosti o patentoch, priebehu konania o patentovej prihláške, patentová ochrana. Ďalšie vedomosti v súvislosti s patentovou ochranou podľa individuálnych zmluvných vzťahov a vnútorných organizačných smerníc konkrétnej spoločnosti (vnútorné predpisy, interné normy a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hydromechanika, hydraulika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane dizajnu hydromechanických a hydraulických systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
4
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba finančného rozpočtu návrhu konštrukčného riešenia strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí.
Perspektíva: Aktuálna
5
ekonomické aspekty vývoja produktov, technické a ekonomické hodnotenie konštrukcií
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V strojárstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
7
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Konvenčné a digitálne.
Perspektíva: Aktuálna
7
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Vrátane kompozitov, horčíka.
Perspektíva: Aktuálna
7
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy konštruovania z kovu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
7
technológia zlievarenstva
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologickosť produktov z hľadiska ich výroby a montáže
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia tvárnenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Podľa technických noriem a predpisov v strojárstve.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
Nové trendy v strojárstve
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mechatronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vrátane dizajnu mechatronických systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika konštruovania a jej princípy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje na výrobu odliatkov, foriem, modelov a jadrovníkov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie obrábania kovov i nekovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Frézovanie, sústruženie, vŕtanie, výroba závitov, výroba ozubenia, hobľovanie, obrážanie, brúsenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby získavania náhradných dielov prostredníctvom 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
7
spôsoby zvyšovania podielu recyklovateľných materiálov v konštrukciách strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
Nové trendy v strojárstve
7
digitálne dvojča
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Metódy, postupy, princípy využitia.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
metóda QFD - House of quality
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
aditívna technológia (3D tlač)
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja nanotechnológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie v strojárstve
4
sledovanie najnovších stavov a trendov vývoja techniky a technológie výroby v hutníckej výrobe
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie najnovších trendov vývoja techniky a technológií výroby v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba finančného rozpočtu návrhu konštrukčného riešenia strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovanie postupov, návodov a ďalších podkladov na testovanie, používanie a technické podmienky strojárskeho výrobku
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vypracovanie technických popisov a návodov na používanie výrobkov v strojárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovanie technickej prípravy výroby modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia procesu výroby prostredníctvom digitálneho dvojčaťa
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
7
orientácia v nástrojoch environmentálneho manažmentu a metódach vedúcich k udržateľnej spotrebe a výrobe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
posudzovanie dodávateľov a vhodnosti ich produktov podľa projektu, výkresu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
definovanie a realizácia technických výpočtov na všeobecné, rozmerové a geometrické tolerancie na strojné súčiastky a akosť povrchu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické výpočty, analýza navrhovaných riešení pomocou výpočtovej techniky a porovnávania s technickým zadaním
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie inteligentných inštalácií a integrácia IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve, spolupráca pri vývoji nových technológií
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Definovanie technických podmienok pri zadaných vývojových úlohách.
Perspektíva: Aktuálna
7
návrhy konštrukcie jednotlivých dielcov/skupín s ohľadom na ich funkciu, náklady, hmotnosť a montáž
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie metód DoE, QFD a FMEA v konštrukcii
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: DoE - Design of Experiment, QFD - Quality Function Deployment, FMEA - Failure Mode Effect Analysis.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie systémov a metód na počítačovú podporu výpočtov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Metódy MKP v CAD/CAE systémoch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
7
uplatňovanie noriem ISO, EN a STN a ich použitie v technických výkresoch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie priestorového modelovania na konštruovanie strojov a ich častí vzhľadom na kinematické a dynamické analýzy navrhovaných strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie PLM systémov (životný cyklus technických systémov) a počítačovej podpory CAx technológií pri návrhovaní prototypov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie konštrukčných riešení strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Spracovanie podkladov na výrobu nástrojov a náradia.
Perspektíva: Aktuálna
7
zvyšovanie podielu recyklovateľných materiálov v konštrukciách strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
Nové trendy v strojárstve
7
vypracovávanie technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
3D tlač kovových dielov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
7
výroba výrobkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
Nové trendy v strojárstve
7
ovládanie IoT priemyselných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
7
používanie CAD softvéru
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie dodržiavania termínov, funkčnosti a realizovateľnosti pri príprave dokumentácie výrobku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia spolupracovníkov pri výrobe nultej série a funkčných skúškach strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.