Strojársky špecialista technológ

Strojársky špecialista technológStrojársky špecialista technológ zabezpečuje komplexnú tvorbu technologických postupov, overenie nových technologických postupov a nových technológii v procese výroby. Vykonáva technologické skúšky, realizuje zmenové konania, stanovuje výrobné časy pri tvorbe kalkulácií, vypracúva odchýlky od výrobného procesu a navrhuje investície. Riadi racionalizáciu technológie a inovácií v oblasti konštrukčných návrhov. Je zodpovedný za benchmarkingové údaje a výsledky závodu. Podieľa sa na preberaní strojov, rieši operatívne problémy vo výrobe. Optimalizuje procesy výroby z pohľadu znižovania nákladov, t. j. znižovania času, nákladov na náradie a nezhodné diely. Spolupracuje na kooperáciách, ktoré sa uskutočňujú vo firme - najmä so zamestnancami údržby a mimo firmy. Kontroluje výsledky po aplikácii zmien vo výrobe. Analyzuje kvalitatívne problémy a návrhy, aplikuje opatrenia na zmenu procesu. Koordinuje činnosť technológov. Pri práci práci vykonáva aj administratívnu činnosť....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3616/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKStrojársky technológ
SKTechnológ v strojárskej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2144
SK ISCO-08
2144002
ESCO
1203
SK NACE Rev. 2
C24,C25,C28,C29,C30
CPA 2015
C24,C25,C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
2144002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riešenia problémov (PDCA, FMEA, 8D)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: A riadenie v strojárstve a kovovýrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
robotika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
parametre polotovarov a súčastí strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užitková hodnota a cena výrobku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia tavenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa zlievania.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia valcovania kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa valcovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa sústruženia, valcovania, vyvŕtavania, frézovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia sústruženia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa trieskového obrábania.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia frézovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa trieskového obrábania.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa brúsenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia vŕtania a vyvrtávania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa trieskového obrábania.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa výroby náradia.
Perspektíva: Aktuálna
7
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa povrchových úprav, brúsenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
konštrukčné časti strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia galvanického pokovovania
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa galvaniky.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia pre tepelné spracovanie kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa kalenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia tvárnenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa kovania, lisovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadiace systémy CNC strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologický postup montáže, demontáže skupín, celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie metód a postupov tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie princípov robotiky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a v technických podkladoch na vykonávanie obrábacích operácií
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách kvality v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba alternatívnych plánov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia procesov strojárskej výroby z pohľadu znižovania nákladov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba postupu práce a technologických podmienok sústruženia, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba postupu práce a technologických podmienok obrábania na rôznych druhoch vŕtačiek a súradnicových vyvrtávačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie odchýlok od výrobného procesu v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie technológie konštrukcie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie snímok mikroštruktúr tepelne spracovaného materiálu, posudzovanie chýb tepelného spracovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie technologických skúšok v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie technických skúšok v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenia výrobných časov pri tvorbe kalkulácií v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov na cenové kalkulácie strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola odladených výrobných programov, porovnávanie parametrov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
modifikácie programu pre CNC sústruhy a vyvrtávačky
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa sústruženia.
Perspektíva: Aktuálna
7
modifikácie programu pre CNC frézky, hobľovačky, obrážačky a preťahovačky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
modifikácie programu pre CNC brúsky
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa brúsenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
modifikácie programu pre CNC vŕtačky a súradnicové vyvrtávačky
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nutná pre technológa sústruženia.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha nastavovaných a nastavených výrobných strojov a liniek v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha programovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie operatívnych problémov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách strojárskej výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie technologických postupov v strojárskej výrobe s vysokým stupňom inovácie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia spracovávania investičných zámerov v oblasti strojov, zariadení a strojárskych pracovísk a systémov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia 5S, TPM a EMS vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia operatívnych plánov strojárskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových úloh v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri výbere a prijímaní technológov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.