Procesný špecialista v strojárskej výrobe

Procesný špecialista v strojárskej výrobeProcesný špecialista v strojárskej výrobe zabezpečuje výrobnú činnosť výrobného oddelenia v jednej alebo viacerých pracovných zmenách, a to z hľadiska kvantity, kvality, času a nákladov. Zodpovedá za krátkodobé činnosti súvisiace so zabezpečením požadovaných výkonov, produktivitou a kvalitou. Podieľa sa na vytváraní stratégie výrobného procesu. Aplikuje princípy štíhlej výroby. Plánuje, vyvíja a implementuje písomné štandardy, nástroje a prípravky na výrobu. Podieľa sa na výbere dodávateľov. Komunikuje s dodávateľmi pri zásobovaní materiálom a rieši jeho nedostatok. Analyzuje plánovanie pracovných síl a kapacít. Optimalizuje vyvažovanie linky, zlepšenie efektívnosti a maximálneho využitia. Môže sa podieľať na organizovaní školení pracovníkov výroby s cieľom plniť plán výroby pri optimálnej produktivite a nákladoch, odporúča opatrenia na zlepšenie metód výroby alebo výrobného procesu. Procesný špecialista v strojárskej výrobe spolupracuje s vedúcimi pracovných skupín pri zabezpečení výr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3612/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKProcesný inžinier v strojárskej výrobe
SKProcesný inžinier
ENCME engineer
ENIndustrial engineer
ENProduction engineer
ENEngineering manufacturing process
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2144
SK ISCO-08
2144007
ESCO
446
SK NACE Rev. 2
C24,C25,C28,C29,C30
CPA 2015
C24,C25,C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
2144007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riešenia problémov (PDCA, FMEA, 8D)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselné inžinierstvo
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
robotika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strojárska aplikovaná informatika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy optimalizácie výrobných procesov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základné princípy riadenia výrobného procesu (KANBAN, úzke miesta, JIS, JIT, atď.).
Perspektíva: Aktuálna
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Budúca
7
logistika vo výrobe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane kontroly ich dodržiavania.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie princípov robotiky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Čítanie, porozumenie, v prípade potreby aj vyhotovenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane kontroly ich dodržiavania.
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie zásad, postupov a noriem práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie kalkulácií a rozpočtov podľa požiadaviek vedenia organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočet spotreby práce a materiálu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Výpočet množstva potrebnej práce a materiálu na zabezpečenie plynulej a efektívnej výroby podľa výrobného procesu.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a odstraňovanie úzkych miest výrobného procesu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza efektivity využívania strojných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza príčin prestojov výroby a navrhovanie nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vzniknutého problému v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Analýza problému s následným návrhom riešenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie vstupov a výstupov do a z integrovaného systému riadenia firmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a hľadanie príčin vzniknutých problémov vo výrobe formou metód PDCA, FMEA, 8D
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a vkladanie údajov do informačného systému v automobilovom priemysle/strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie požiadaviek zákazníka v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na odbornom raste zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne preplánovanie výroby na základe nových podmienok
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Prispôsobenie výrobného plánu novovzniknutej neočakávanej udalosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách strojárskej výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie manažérskych funkcií na zabezpečenie cieľov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Manažment zmien, time manažment, komunikačné a prezentačné zručnosti a iné.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie logistických operácií na základe požiadaviek výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie noriem ISO
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.