Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobeRiadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe vo všeobecnosti riadi prevádzku a organizuje prácu vo svojej výrobnej jednotke tým, že zabezpečuje plnenie plánu výroby, stanovuje priority, organizuje prácu a riadi ľudí, operatívne rieši vzniknuté problémy, zabezpečuje plynulosť výroby, zodpovedá za dosahovanie stanovených výrobných cieľov, dohliada na kvalitu a spolupracuje s oddelením kvality ako aj internými zákazníkmi (t.j. výrobnými oddeleniami, oddeleniami nákupu a predaja), dohliada a rieši (aj schvaľuje) plán opráv technologických zariadení, zabezpečuje školenia, rozvoj a hodnotenie zamestnancov. Podporuje a dbá na dodržiavanie pracovných, bezpečnostných a iných interných pravidiel. Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe, ako člen tímu vedenia výroby, je nositeľom cieľov, hodnôt podniku a projektov svojej výrobnej jednotky. Interpretuje ich, vysvetľuje svojej skupine a pomáha ostatným vedúcim pracovníkom výroby prenášať ich na všetkých pracovníkov. Riadi a koordinuj...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
3611/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKVedúci/cechár v strojárskej výrobe
SKVýrobný manažér
ENProduction manager
ENPlant manager
SKVedúci výrobnej skupiny v strojárskej výrobe
SKVedúci výroby v strojárskej výrobe
SKVýrobný manažér v strojárskej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:2018

Osvedčenie zo systému environmentálneho manažérstva podľa noriem EN ISO 14001:2004, STN EN ISO 14001:2004

Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009

Osvedčenie interného audítora systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2018
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Predpoklad 5 rokov praxe v prípade absolvovania odboru kompatibilného s pracovnou pozíciou.
V prípade výkonu znaleckých činností nutná prax podľa požiadaviek Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321012
ESCO
94
SK NACE Rev. 2
C24,C25,C28,C29,C30
CPA 2015
C24,C25,C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
1321012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre top manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane GDPR a nakladania s osobnými údajmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Metódy vedenia požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselné inžinierstvo
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konštrukčné časti strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Ložiská, vedenia, motory, uloženia.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a smernice vo zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strojárska aplikovaná informatika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mechanika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mechatronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plán výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dokumentácia súvisiaca so znaleckým posudzovaním
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V odbore Strojárstvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v pracovno-právnych predpisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane GDPR a nakladania s osobnými údajmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie požiadaviek na vzdelanie pracovníkov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie zásad, postupov a noriem práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie plánov a rozpočtov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane ich tvorby.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie operatívnych plánov strojárskej výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zabezpečovania predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola pracovného výkonu pracovníkov v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie znaleckých posudkov, odborných vyjadrení a odborných stanovísk
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V odbore Strojárstvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza efektivity využívania strojných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza príčin prestojov výroby a navrhovanie nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vzniknutého problému v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súhrnné spracovávanie podkladov výrobných činností za prevádzku, spracovávanie podkladov o chode a výkonoch prevádzky do informačného systému
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a vkladanie údajov do informačného systému v automobilovom priemysle/strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia kmeňových dát, priebežných dôb výroby a dodávok jednotlivých výrobných komponentov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov na odmeňovanie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách strojárskej výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie manažmentu organizácie, koordinácia výsledkov práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie manažérskych funkcií na zabezpečenie cieľov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Manažment zmien, time manažment, komunikačné a prezentačné zručnosti a iné.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia operatívnych plánov strojárskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.