Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov

Špecialista riadenia výroby stavebných materiálovŠpecialista riadenia výroby stavebných materiálov analyzuje predvýrobné a výrobné činnosti na úseku výroby stavebných materiálov. Spolupracuje na operatívnom plánovaní a tvorbe rozpočtu a na predaji výrobkov. Zodpovedá za optimálne využitie strojných, pracovných a finančných zdrojov. Organizuje a koordinuje realizáciu úloh v súčinnosti s ďalšími útvarmi a rieši zásadné organizačné a prevádzkové problémy. Zodpovedá za riadenie objednávok v zmysle plánu výroby a predaja podľa kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek zákazníka. Analyzuje výrobu stavebných materiálov a hmôt podľa schválených výrobných plánov. Dohliada na dodržiavanie výrobných postupov a technologickej disciplíny. Optimalizuje využívanie výrobných a pracovných kapacít. Zaisťuje plynulosť a rovnomernosť výroby na základe poznania technológie výroby, minimalizácie prestojov, maximálneho využitia strojov a optimalizácie nákladov. Môže tiež iniciovať inováciu technológií a riadiacich procesov. Kontroluje dodržiavanie te...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3552/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKŠpecialista kontrolingu výroby stavebných materiálov
SKVedúci oddelenia plánovania výroby stavebných materiálov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141035
ESCO
423
SK NACE Rev. 2
C23,F42,F43
CPA 2015
C23,F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
2141035

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy používané na analýzu infraštruktúry pre výskum, vývoj a inovácie a prípravu návrhov na jej výstavbu, údržbu a využitie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhodnotenie ekonomiky výrobného procesu z pohľadu výkonu, efektivity, nákladov, úspor a odpadu.
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analýza a vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov výroby stavebných materiálov (výkon, produktivita, zisk/straty, odpad, cena výrobku, cena práce, cena nákupu stavebných surovín, údržba strojov,...).
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poznanie fázy riadenia projektu z hľadiska finančnej analýzy vstupov, výstupov a návratnosti investícií projektu.
Perspektíva: Aktuálna
7
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Poznanie fyzikálnych a chemických vlastností prírodných stavebných, kovových, nekovových a tepelno izolačných materiálov používaných v stavebnom priemysle.
Perspektíva: Aktuálna
6
normy EN STN na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Poznanie základných stavebných noriem z hľadiska technologickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Poznanie ISO noriem na kvalitu materiálov a výrobkov z nich vyrábaných.
Perspektíva: Aktuálna
5
technologické procesy výroby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Poznanie technologických procesov pri výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
poloautomatické stroje a linky vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Poznanie základného usporiadania strojov a stavebných liniek, možnosti využitia strojnej kapacity pri operatívnom plánovaní.
Perspektíva: Aktuálna
6
tovaroznalectvo stavebnín
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Analyzovanie priamych a nepriamych nákladov na výrobu, určenie konkurenčnej a dlhodobo udržateľnej ceny výrobku s primeraným ziskom.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poznanie systému BOZP a PO v rámci systému ISO v organizácii a v rámci riadenia výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
tvorba makroekonomických prognóz pre rozpočtovanie a plánovanie investičných rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ekonomický dohľad nad výrobou stavebných materiálov z hľadiska analýzy financií a možných rizík - controlling výroby.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie podkladov a syntéz údajov pre prípravu ekonomických analýz a krátkodobých predikcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vypracovanie ekonomických predikcií na základe dátových modelov.
Perspektíva: Aktuálna
5
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v rámci organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prehodnocovanie produkcie a výkonov, zisku, rozpracovanosti, stavu zásob, odbytu a pod. s cieľom zefektívniť produkciu na základe nových postupov a projektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s úsekom plánovania výroby na tvorbe plánu výroby a potreby zabezpečenia stavebného materiálu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spolupráca s riaditeľom, manažérom/vedúcim výroby na pláne výroby z hľadiska možných rizík/projektov/bilancií a rozpočtu.
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie činnosti a kontrola vypracovania technickej a prevádzkovej dokumentácie vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vedenie elektronických výkazov o prevádzkovej a výrobnej dokumentácii potrebných na finančnú analýzu z hľadiska controlingu výroby.
Perspektíva: Aktuálna
5
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vyhodnocovanie nakladania s materiálom, surovinami, zmesami, polotovarmi a odpadom vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie a operatívne riadenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na vypracovaní finančných podkladov, na návrhu plánu výroby pre nasledujúci rok - forecast, na návrhu plánu investícií na ďalšie roky a kľúčových ekonomických ukazovateľoch vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
5
metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovaní hospodárenia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.