Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov

Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálovŠpecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov riadi systémové a prevádzkové činnosti súvisiace s údržbou strojov a zariadení. Zabezpečuje činnosti v oblasti funkčnosti, výkonnosti a bezpečnosti strojného zariadenia. Spolupracuje na investičných zámeroch a plánoch, výberovom konaní a realizácii technických inovácií v oblasti autonómnej údržby. Navrhuje koncepcie plánov v profylaktike a periodickej údržbe. Z dôvodu preventívnej údržby riadi diagnostiku, meranie, servisné prehliadky a generálne opravy strojov. Kontroluje správne nastavenie výrobných zariadení z hľadiska celkovej údržby, poruchovosti strojov, BOZP a PO. Koordinuje zásoby náhradných dielov z dôvodu neplánovaných prestojov vo výrobe. Vyhodnocuje hot-line a pohotovostný servis. Vedie záznamy o operatívnej, prevádzkovej, alebo plánovanej údržbe a posudzuje kritické miesta z hľadiska prevádzkovej poruchovosti. Zavádza nové postupy v údržbe a proaktívnu údržbu komponentov a výrobných zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3534/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKŠpecialista starostlivosti o výrobné zariadenia
SKŠpecialista technik údržby technologických zariadení na výrobu stavebných materiálov
SKŠpecialista technik údržby zariadení na spracovanie stavebných materiálov, hmôt a zmesí
SKŠpecialista údržby a opráv
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141038
ESCO
420
SK NACE Rev. 2
C23,F43
CPA 2015
C23,F43
Príslušnosť k povolaniu
2141038

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Nano ochrana povrchov ako nový inovatívny spôsob ochrany a údržby povrchov strojov a zariadení.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
6
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Podmienky bezpečnej prevádzky vyhradených technických zariadení, ktoré sa používajú pri výrobe stavebných materiálov, zmesí, hmôt a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
6
náuka o materiáloch, materiálové inžinierstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Technologické inovácie strojov a zariadení - systémové riešenia údržby.
Perspektíva: Aktuálna
7
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Fyzikálne a chemické vlastnosti základných stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
6
normy EN STN na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Prehľad o parametroch kvality v rámci EN STN.
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. normy ISO 9000 - medzinárodné normy pre kvalitu a 14000 pre environment.
Perspektíva: Aktuálna
7
inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Základné princípy a metódy merania požadovaných vlastností stavebných materiálov aplikovaných v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické procesy výroby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technológie procesu výroby stavebných hmôt, materiálov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
6
poloautomatické stroje a linky vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Postupy a druhy údržby strojov a zariadení na výrobu stavebných hmôt, zmesí, materiálov/výrobkov z hľadiska dôležitosti a časového plánovania údržby. Prehľad v usporiadaní technologických strojov a zariadení do liniek na výrobu stavebných materiálov, hmôt, zmesí a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika a riadenie výroby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Analýza nákladov v procese údržby, na prestoje vo výrobe z dôvodu údržby, náhradných dielov a technologických opráv.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
technológie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V súlade s obehovou ekonomikou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
7
technológie a možnosti využitia vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
7
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
7
technológia výroby cementov environmentálnej generácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technológia výroby cementov environmentálnej generácie
7
technológie a možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
7
servisná robotika vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
technológia opráv a nastavovania strojov, vyhradených tlakových zariadení a zdvíhacích zariadení využívaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Metódy merania, zberu, prenosu a vyhodnocovania nameraných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické špecifikácie na stavebné technológie a výrobu stavebných výrobkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Aplikovanie predpisov BOZP a PO s nulovou toleranciou.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín, výmena jednoduchých súčastí
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Návrh nových riešení v dokumentácii údržby elektrických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja techniky a technológie vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie, zabezpečovanie a koordinácia údržby, opráv strojov a strojného zariadenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Stanovovanie a vyhodnotenie ročných/mesačných/týždenných plánov údržby na jednotlivých strojoch, linkách, pracovných zmenách.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie koncepcie plánov v profylaktike a periodickej údržbe vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a analýza záznamov servisnej robotiky z hľadiska údržby vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
aplikácia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na údržbu výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
7
aplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov pri udržiavaní technológií využívajúcich vodík (ohrev, ochranná atmosféra a pod.) pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
7
participácia pri stanovovaní procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. pri postupoch, metódach, spôsoboch a cieľoch údržby smerovať aktivity údržby na možnosti opätovného použitia odpadu (recyklácia, triedenie, alebo bezzvyšková likvidácia).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
zavádzanie nových postupov a proaktívnej výroby komponentov a výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V rámci údržby vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
kontrola správneho nastavenia výrobných zariadení z hľadiska celkovej údržby, poruchovosti strojov, BOZP a PO vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiáloch.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza problémov v mechanike a ich počítačové spracovanie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Aplikácia výpočtovej techniky na: autonómnu údržbu + správu porúch + denník zariadenia + dátové rozhranie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Analyzovanie účinkov nežiadúcich vedľajších faktorov na údržbu, životnosť a bezpečnosť strojov a zariadení vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie hot-line a pohotovostného servisu vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vývoj, integrácia a údržba komplexných testovacích scenárov pre integráciu jednotiek v tíme vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vývoj a integrácia komplexných testovacích procesov a dokumentácie pre tím výrobnej údržby z dôvodov inovácie strojov a zariadení vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
vedenie záznamov/dokumentácie súvisiacich s údržbou strojov a zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vedenie záznamov o operatívnej, prevádzkovej, alebo plánovanej údržbe. Posudzovanie kritických miest z hľadiska prevádzkovej poruchovosti. Vedenie databázy dodávateľov náhradných dielov.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Koordinácia činností pri údržbe, odstávkach, prevádzkových poruchách vo výrobných prevádzkach. Riadenie pracovníkov údržby, vrátane zabezpečenia ich BOZP pri riešení porúch, výpadkov energií, havarijných stavov, nehôd a úrazov. Spolupráca s majstrom /supervízorom/ výroby pri analýze nákladov na údržbu a podiel údržby na prestojoch. Spolupráca so špecialistom kvality pri hodnotení kvality, rýchlosti pohotovostných servisov a spôsob riešenia reklamácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
objednávanie údržbárskych a opravárenských prác u dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spolupráca s výrobcom/dodávateľom/, alebo zmluvným partnerom pre záručný, pozáručný, alebo špeciálny servis.
Perspektíva: Aktuálna
7
údržba strojov a zariadení na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uskutočňovanie servisnej údržby robotizovanej linky vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
aplikácia digitalizácie do procesu údržby vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
aplikácia bioplynu na zníženie náročnosti a nákladov na údržbu výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
7
využívanie nanotechnológie (nano náterov) pri údržbe strojov a zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
6
využívanie technológie výroby cementov environmentálnej generácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technológia výroby cementov environmentálnej generácie
7
obsluha a údržba programovo riadených strojov a strojných zariadení v oblasti výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Riadenie NC strojov a zariadení podľa pokynov na ich údržbu.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využitie štatistických údajov z makrosúborov (big data súbory) v procese riadenia údržby výrobných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
využívanie prostriedkov digitálnej bezpečnosti pri procese riadenia údržby výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
metodické riadenie zúčastnených osôb a subjektov v oblasti BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovenie zásad na dodržiavanie BOZP a PO s nulovou toleranciou.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Navrhovanie plánov údržby strojného zariadenia na výrobu stavebných hmôt, zmesí, materiálov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a organizácia autonómnej údržby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Aplikácia princípov AM, TPM do procesov údržby vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie činností v oblasti funkčnosti, výkonnosti a bezpečnosti strojného zariadenia vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri koordinácii technologickej prípravy, tokov materiálu, nadväznosti prác, technologických prestávok a technických podmienok vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie procesov údržby bez priameho zásahu človeka vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
spolupráca na investičných zámeroch a plánoch, výberovom konaní a realizácii technických inovácií v oblasti autonómnej údržby vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
riadenie procesov údržby pri zavádzaní nových ekologických nekovových materiálov do výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pri realizácii procesov údržby uprednostniť ekologické procesy/dopady a ciele pred procesmi technologickými, technickými a výrobnými.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.