Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov

Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálovŠpecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov organizuje, koordinuje a riadi veľmi zložité procesy a systémy, vrátane voľby a optimalizácie postupov spracovania vstupných materiálov a spôsobov riešenia vo výrobe žiaruvzdorných materiálov a výrobkov. Rieši zložité úlohy zásadného, prevažne koncepčného významu pri zavádzaní výrobných postupov na výrobu nových druhov výrobkov pri výrobe žiaruvzdorných materiálov. Podieľa sa na usmerňovaní kontrolných procesov v celom technologickom toku, na vývoji nových výrobkov, spracováva hodnotiace správy, pripravuje nové návrhy technológií, realizuje laboratórne overovania. Spracováva ekonomické podklady vo výrobe žiaruvzdorných materiálov a výrobkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3522/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKŠpecialista výroby žiaruvzdorných materiálov
SKTechnický špecialista výroby žiaruvzdorných materiálov
SKKoordinátor výroby žiaruvzdorných materiálov
SKManažér riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141040
ESCO
423
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
2141040

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzika materiálov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie chemickej výroby
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológie a možnosti využitia vodíka pri výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
7
technológia výroby foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Žiaruvzdorné stavebné a keramické materiály.
Perspektíva: Aktuálna
6
vlastnosti žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie v sklárskej výrobe, vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
žiaruvzdorné stavebné a keramické materiály
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy koordinácie priebehu väzieb výrobných činností vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy) v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy EN a STN pre žiaruvzdorné materiály
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy testovania vlastností žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
oblasti použitia a spôsoby aplikácie žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby technologických postupov výroby žiaruvzdorných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia na úpravu surovín v sklárskej výrobe a výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úpravárenské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby a spracovania surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
možnosti implementácie nových vodíkových technológií do súčasných energetických sústav
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v medzinárodných technických normách z oblasti výskumu a vývoja vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
optimalizácia výrobných procesov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov na tvorbu koncepcií rozvoja výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu pri výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie štandardných technologických postupov a technologických podmienok v rámci jednotlivých fáz výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola vyťažiteľnosti surovín vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie vzhľadu, tvaru, rozmeru a povrchu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie a prevádzkové skúšky nových technológií, surovín a pracovných postupov vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia praktických overovacích skúšok, tvorba prototypov a ich testovanie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické skúšky vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie pokladov na cenové kalkulácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie výskumných a vývojových úloh vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie a distribúcia informácií na riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov alebo prevádzky
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie príspevkov do odbornej tlače z oblasti výskumu a vývoja vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s odberateľmi a dodávateľmi a príslušnými inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s manažmentom a zamestnancami v rámci zabezpečenia požiarnej ochrany s ohľadom na nebezpečenstvo požiaru pri vykonávaní činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
označovanie žiaruvzdorných výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia priebehu väzieb výrobných činností vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia výroby žiaruvzdorných materiálov s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexné riadenie výrobného procesu vo výrobe nekovových materiálov s využitím vodíka
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia pri začleňovaní vodíkových technológií do existujúcej a novobudovanej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Strojno-technologické testovacie zariadenia poloprevádzkových rozmerov (stojno-technologické zariadenia na destiláciu, rektifiká
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.