Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálovŠpecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov vypracováva technologické postupy a zabezpečuje technologickú prípravu výroby žiaruvzdorných materiálov a výrobkov. Vykonáva dohľad nad dodržiavaním stanovených technologických postupov. Posudzuje kvalitu nových výrobkov a navrhuje opatrenia na optimalizáciu výrobných procesov. Sleduje dodržiavanie noriem a hospodárnosti výroby a využívania výrobných zariadení. Spolupracuje pri príprave cenových kalkulácií, vypracováva a aktualizuje technologickú alebo výkresovú dokumentáciu. Spracováva a vedie dokumentáciu v súlade so systémom kvality. Navrhuje zmeny v technologických procesoch výroby na základe výsledkov výskumu a vývoja.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3516/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
DEHaupttechnologe
SKHlavný technológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141041
ESCO
423
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
2141041

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy riadenia odpadového hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiáloch.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
7
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy kalkulácie nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
7
metódy optimalizácie výrobných procesov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane sledovanie a dodržiavanie noriem a hospodárnosti výroby žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy) v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. ISO 9001:2008:, ISO 14001:2004.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy testovania vlastností žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
oblasti použitia a spôsoby aplikácie žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby technologických postupov výroby žiaruvzdorných materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy kontroly pri úprave žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a techniky hodnotenia kvality výstupov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
technológie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V súlade s obehovou ekonomikou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
7
technológie a možnosti využitia vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiáloch.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
7
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiáloch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
7
nové formy rozvrhu riadenia pracovného procesu vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
7
technológie a možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiáloch.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
7
laboratórna technika a laboratórne postupy vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mikrovlnná energia na prípravu, spracovanie a výrobu nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiáloch.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie mikrovlnnej energie
7
formy umelej inteligencie vo výrobnom procese nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja techniky a technológie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
sledovanie a dodržiavanie noriem a hospodárnosti výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie a vedenie dokumentácie v súlade so systémom manažérstva kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a dokumentácii na obsluhu zariadení a riadenie technologických procesov v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia výrobných procesov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu pri výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie štandardných technologických postupov a technologických podmienok v rámci jednotlivých fáz výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie a navrhovanie opatrení na zlepšenie kvality výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie postupov, štandardov a technických prostriedkov pri udržiavaní technológií využívajúcich vodík (ohrev, ochranná atmosféra a pod.) pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
7
zavádzanie nových technológií pri inovácii výrobkov z nekovových materiálov z dôvodu zvýšených požiadaviek na ekológiu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
7
implementácia prostriedkov umelej inteligencie do technologickej prípravy a výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
stanovovanie procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
zavádzanie nových postupov a proaktívnej výroby komponentov a výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
kontrola dodržiavania technologických postupov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie dodržiavania kvality výroby a technologických procesov vo výrobe žiaruvzdorných materiáloch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola aplikácie výsledkov výskumu a vývoja v praxi vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické skúšky vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie pokladov na cenové kalkulácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie využívania výrobných zariadení vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výskumné a vývojové práce súvisiace s realizáciou výskumu a rozvojových projektov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie softvéru 3D modelov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
7
navrhovanie, nastavovanie a riadenie technologických procesov technológie výroby nekovových materiálov pomocou mikrovlnnej energie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie mikrovlnnej energie
7
nastavovanie procesov využitia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na výrobných zariadeniach vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
7
návrh zmien pracovných postupov a výrobných technológií s cieľom minimalizácie bezpečnostných rizík v oblasti ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie technologickej alebo výkresovej dokumentácie na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie synchronizácie robotizácie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
nastavovanie procesov využitia bioplynu na zníženie náročnosti a nákladov výrobných zariadení
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
7
nastavovanie procesov využitia nanotechnológie (nano náterov) vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
7
nastavovanie mikroprocesorovej techniky vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využívanie štatistických údajov z makrosúborov (big data súbory) v procese riadenia údržby výrobných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
aplikácia prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobných procesoch nekovových materiálov z dôvodu ochrany dát
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
plánovanie a operatívne riadenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodická pomoc pri riadení zmeny alebo riešení krízy v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Technologická podpora manažmentu výroby pri zmene technológie výroby/výrobku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
koordinácia činností jednotlivých pracovísk, vrátane podriadených, vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. mesačný/ročný debet/kredit pracovných hodín), práca nadčas, krátkodobé zamestnanie (Kurzarbeit), home office a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
7
zabezpečovanie činností zameraných na zlepšenie úžitkových vlastností produktov a znižovanie ich nákladovosti vo výrobe žiaruvzdorných materiáloch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie základnej krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácii remote tímu (riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právna agenda), delegovanie na diaľku, zaúčanie na diaľku, starostlivosť o mentálne zdravie zamestnancov, diverzita v tímoch, nábor nových zamestnancov na diaľku. Príklad využitia: nová manažérska disciplína.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Strojno-technologické testovacie zariadenia poloprevádzkových rozmerov (stojno-technologické zariadenia na destiláciu, rektifiká
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.