Technik prípravy a tavenia skloviny

Technik prípravy a tavenia sklovinyTechnik prípravy a tavenia skloviny realizuje práce so sklárskymi surovinami a výrobkami v procese výroby, prípravy surovín a tavenia skloviny. Zabezpečuje operatívne odstraňovanie porúch a závad na technologických zariadeniach. Zodpovedá a riadi taviaci proces, zabezpečuje jeho vyhodnocovanie a usmerňuje obsluhu zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3512/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119011
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
3119011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy a štandardy kvality v oblasti spracovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
suroviny na výrobu sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. lisovaného skla, obalového skla, dutého skla.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia na tavenie skla - taviace agregáty
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sklárske suroviny a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie a regulácia v procese tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plameňová syntéza
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Metóda využívajúca tavenie mikropráškov priamo v plameni horenia.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
4
technológia mikrovlnného tavenia skiel
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
4
technológie a možnosti využitia vodíka pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
4
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
technológie použitia bioplynu (metánu) z obnoviteľných zdrojov pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
postupy a metódy recyklovateľnosti skiel a odpadov vznikajúcich pri sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
princípy Industry 4.0 v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
technológia výroby skiel a výrobkov z nich v súlade s obehovou ekonomikou
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
vysokočisté vstupné suroviny v sklárskej výrobe, receptúry a podmienky ich tavenia a spracovania
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
4
servisná robotika v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
postupy aplikácie robotizácie v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
princípy ekologickej výroby a nakladania s druhotnými surovinami
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Počas prípravy a tavenia skloviny.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. princípy triedenia, logistiky a charakterizácie odpadov v sklárskej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie technologického a výrobného plánu prípravy a tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V zmysle platných noriem.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ekologickej výroby počas prípravy a tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
aplikácia odpadového tepla pri predohreve sklárskej vsádzky, spaľovacích plynov a výhrev technologických zariadení a priestorov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Práca s teplotnými senzormi počas nastavovania technologických parametrov využívania odpadového tepla.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
aplikácia využívania druhotných surovín počas prípravy a tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
aplikácia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných sklárskych materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
kontrola plnenia schválených postupov prípravy a tavenia skloviny, vrátane skúmania ich účinnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane podávania návrhov na ich úpravy, resp. ich úprava s cieľom vylepšenia technologického procesu.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a úprava zloženia kmeňa na základe kvalitatívnych parametrov skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie kvality skloviny po tavení s použitím vodíka
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Využívanie senzorov pri tavení skloviny, napr. teplotné, parciálne tlaky vodnej pary.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
4
prvotná kontrola kvality výrobkov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predvídanie a odstraňovanie technologických vád a nedostatkov spojených s možnými kvalitatívnymi zmenami v spaľovacom agregáte
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane diagnostiky.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
zabezpečovanie a pripravovanie technologickej dokumentácie - pracovných postupov pri príprave a tavení skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia pri zavádzaní nových technológií prípravy a tavenia skloviny do praxe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie temperovaciej krivky, zaznamenávanie priebehu temperácie do denníka tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a nastavovanie parametrov horenia na feedroch a bunkách ručnej výroby pri tavení skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie technologických parametrov tavenia skloviny a chladiacich pecí
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický dozor počas opráv strojného zariadenia pri tavení skloviny, vrátane zistenia závad
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie pomerov spaľovacích plynov pri tavení skla s použitím vodíka
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
4
zabezpečovanie stálych technologických parametrov počas tavenia skla pri použití spaľovacieho plynu z alternatívnych zdrojov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
aplikácia digitalizácie do procesu prípravy a tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Práca so senzormi pri tavení skla (teplota, parciálny tlak kyslíku, ukazovatele podmienok v agregáte a pod.) a vkladanie parametrov do prediktívnych modelov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
práca s elektrifikovaným zariadením pri nastavovaní a tavení skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Nastavovanie napätí, zaručenie potrebného výkonu v agregáte.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
4
nastavovanie podmienok plameňovej syntézy
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. príprava mikropráškov, nastavovanie teploty, dĺžky plameňa, rýchlosť dávkovania a pod.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
4
príprava, úprava surovín a náradia podľa technologického procesu v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na procese temperovania a odtemperovania skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a obsluha taviaceho procesu skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane denného vyhodnocovania a usmerňovania obsluhy zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie chodu taviacich agregátov, vrátane nábehu a výhasu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie chodu chladiacich pásových pecí po technologickej stránke
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Nastavovanie chladiacich kriviek a rýchlosti pásu.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a tavenie vsádzky pri mikrovlnnom tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
4
využívanie robotizácie počas prípravy a tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Roboty pri príprave kmeňa a jeho tavení, vyhodnocovanie kvality skloviny v sklárskej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
aplikácia programov využívaných pri príprave a tavení skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Využívanie výpočtovo-fyzických systémov, modulov pre digitálne dvojča procesu. Využívanie prediktívnych modelov na kontrolu taviaceho agregátu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
spolupráca pri zabezpečovaní výrobného programu a riešení technologických problémov pri tavení skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: S odborom strojovej výroby - vrátane prípravy tavenia skloviny z hľadiska výťažnosti a výrobného plánu.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Recyklovateľnosť nekovových materiálov znamená opätovné použitie týchto prvkov v konštrukciách s nižšími nárokmi. Cieľom zberu a charakterizácie nevyužiteľných surovín je zvýšenie efektivity nakladania so surovinami / zamedzenie stratám na odpade. V oblasti stavebných materiálov ide o opätovné použitie stavebných materiálov zo zbúraných stavieb, ktoré sa použijú napr. ako podkladový materiál pri výrobe/rekonštrukcii cestnej dopravnej siete, budovaní základov nových stavebných konštrukcií a pod. V sklárskej výrobe je niekoľko výstupov „odpadu“, ktorý môže byť považovaný za surovinu pri výrobe iných výrobkov ako je sklo. Ide napr. o odprachy z filtrov, kaly pri brúsení a opracovávaní výrobkov, výmety z liniek, vysoko-chybové výrobky (najmä u vlákien) a pod. Tieto výstupy potrebujú charakterizáciu (chemická, fyzikálna), kategorizáciu a logistiku pred ďalším spracovaním v danom pracovisku / odvozom na iné pracovisko.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pri spaľovaní vodíka nedochádza k emisiám CO2. Takéto tavenie je mnohonásobne ekologickejšie. Pre technológa nie je výzvou len správne nastaviť pomer spaľovacích plynov, ale taktiež zamedziť novým defektom homogénnosti v sklovine (bubliny, šlíry), predpovedať zmenenú životnosť taviacich agregátov, vybrať vhodné nové žiaruvzdorné materiály. Cieľom použitia vodíka pri tavení skla je v prvom rade zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie efektivity tavenia skla.
Charakteristika:
Mikrovlnné tavenie je nová technológia s narastajúcim záujmom bežných výrobcov skiel. Ponúka taktiež možnosť taviť menšie množstvá skiel so špecifickým zložením pre určité aplikácie. Výzvou je zvládnutie nových žiaruvzdorných materiálov, iné energetické nastavenie technológie. Cieľom mikrovlnného tavenia skiel je zníženie emisií/nákladov a zvýšenie efektivity.
Charakteristika:
Plameňová syntéza je nová metóda využívajúca tavenie mikropráškov priamo v plameni horenia. Tieto mikroprášky pretavené na mikroguľôčky sú následne okamžite schladené v prúde studenej vody a pripravené na ďalšiu charakterizáciu, alebo spracovanie. Tieto mikroguľôčky môžu byť nielen z inovatívnych zložení nachádzajúcich uplatnenie v biomedicíne, alebo 3D tlači, ale taktiež môžu pochádzať z odpadových a inak ťažko využiteľných skiel. Cieľom plameňovej syntézy je príprava moderných skiel vo forme sklenených mikroguľôčok/zužitkovanie odpadových skiel.
Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.
Charakteristika:
Cieľom digitalizácie je optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.
Charakteristika:
Výroba sklokeramických, sklených alebo keramických výrobkov, ktoré sú väčšinovo alebo plne na báze doteraz nevyužívaných surovín z iných výrob anorganických nekovových materiálov/príbuzného priemyslu (upcycling). Významným príkladom je výroba zvukovo a tepelne izolačných sklokeramických pien založených na nerecyklovaných frakciách znečisteného skla pochádzajúcich od spotrebiteľov a priemyslu, keramických zlomkov a prachov a prachových kontaminantov. Tieto peny sú vysoko výhodnou náhradou PS izolácií budov, keďže sa jedná o riešenie s dlhšou životnosťou a pridanou výhodou ohňovzdornosti. Ďalšími príkladmi sú funkčné sklá vytavené z odpadov využité na účely nosičov katalyzátorov/priamo s katalytickými účinkami. Niektoré kombinácie sa dajú využiť ako úžitková keramika, alebo cementy. Cieľom upcyclingu je využitie existujúcich technológií a materiálov na výrobu materiálov zo sekundárnych surovín a ekologické stavebné materiály.
Charakteristika:
Titulný obrázok Odpadové teplo vo výrobe nekovových materiálov je len do malej miery využité na predohrev vsádzky, alebo ohrev spaľovacích zmesí, vo väčšine prípadov sa jedná o energetické straty. Vyššia technologická využiteľnosť tohto tepla do určitej miery zvýši ekonomickú výhodnosť procesu. Cieľom energetickej hospodárnosti s odpadovým teplom v priemysle je účinnejšie využitie odpadového tepla vo výrobe.
Charakteristika:
Titulný obrázok Bioplyn je alternatívou k zemnému plynu a jedná sa o objemovo rastúci obnoviteľný zdroj, ktorý pochádza z biologicky aktívnych centier (čističky vôd, skládky). Dnes je zemný plyn bežne využívaný pri spracovaní nekovových materiálov, a jeho nahradenie bioplynom by pre technológa znamenalo výzvu v logistike a zabezpečení stálych technologických parametrov.
Charakteristika:
Bioaktívne sklá sú známe už od 60 rokov 20. storočia, dnes už bežne využívané napríklad v zubných pastách. Aj keď momentálne na území Slovenska neexistuje veľká prevádzka zaoberajúca sa výrobou týchto materiálov, jedná sa väčšinou o malé šarže vysokošpecifických materiálov, kde by sa mohlo očakávať, podobe ako v biotechnológiach k výskytu malých pracovísk zameraných na výrobu týchto materiálov, ktoré mnohokrát nie sú vhodné na veľko-tonážne procesy. Cieľom vývoja špeciálnych skiel a sklokeramických materiálov pre bioaplikácie je pokrok v liečbe rán a rakoviny.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.