Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov

Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov riadi ich výrobu v požadovanej štruktúre, množstve, čase a kvalite, s cieľom dosiahnutia optimálneho pomeru hodnota za peniaze a maximálnej spokojnosti zákazníkov. Koordinuje činnosť výrobných prevádzok v súčinnosti s inými útvarmi spoločnosti a podľa toho plánuje a organizuje počet pracovníkov vo výrobe/v pracovnej zmene. Pri svojej činnosti sa riadi princípmi optimálneho využívania pridelených materiálnych, technických, personálnych a finančných zdrojov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3500/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKHlavný majster výroby (vo viaczmenej výrobe/prevádzke)
SKZmenový majster výroby (vo viaczmenej výrobe/prevádzke)
SKMajster/supervízor prevádzky
SKMajster vo výrobe stavebných materiálov
SKSupervízor vo výrobe stavebných materiálov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: 36 mesiacov platí pre majstra/supervízora výroby, alebo hlavného majstra. Pre ďalšie alternatívne názvy (zmenový majster, majster prevádzky) minimálna dĺžka praxe 24 mesiacov.
ISCO-08
3122
SK ISCO-08
3122010
ESCO
1269
SK NACE Rev. 2
C23,F43
CPA 2015
C23,F43
Príslušnosť k povolaniu
3122010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využívanie MIS pre optimalizáciu výrobných operácií a procesov vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Manažment prevádzkovej dokumentácie z dôvodov evidencie dochádzky a hodnotenia výkonu pracovníkov výroby, vyťaženosti strojov a zariadení, efektivity a kvality výroby, dodržiavania technologických postupov, BOZP a PO, vzniku rizík a riešenia škodových udalostí, porúch a odstávok technologických zariadení vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4
manažment - supervízor
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Manažment výroby stavebných materiálov podľa rôznych kritérií: pomer cena/kvalita, kvantita/kvalita, benchmarking, alebo "pohľadu z helikoptéry".
Perspektíva: Aktuálna
4
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy riadenia odpadového hospodárstva, využívania nízkoenergetických a nízkouhlíkových zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vzorkovanie efektivity práce pracovnej zmeny, vzorky využitia denného pracovného času pre jednotlivé stroje a operácie, analýza prestojov a ich príčin.
Perspektíva: Aktuálna
4
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
receptúry, technologické parametre, postupy a technické podmienky pre jednotlivé časti výrobného procesu vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technológie výroby stavebných materiálov (hmôt, zmesí a polotovarov).
Perspektíva: Aktuálna
4
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Fyzikálne a chemické vlastnosti základných stavebných hmôt, zmesí a materiálov, používaných v stavebnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
normy EN STN na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Stavebné normy z hľadiska statickej a technologickej bezpečnosti, BOZP a PO.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Manažment výroby podľa ISO 14000 (environmentálne riadenie výroby - zelená výroba).
Perspektíva: Aktuálna
4
inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Metódy a súvisiace prístroje vo výrobnom procese stavebných výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické procesy výroby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technológia výroby a spracovania stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
poloautomatické stroje a linky vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Základné usporiadanie strojov na stavebných linkách z hľadiska operatívneho plánovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy úpravy a zušľachťovania surovín vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Metodológia úprav a zušľachťovania surovín podľa požiadaviek trhu a zákazníkov v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie výroby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vývojové trendy technologických postupov a nových materiálov s ohľadom na najnovšie poznatky technického rozvoja a výskumnej činnosti vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy zabezpečovania interných a zákazníckych auditov a certifikačných overovaní vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a techniky hodnotenia kvality výstupov vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie vo výrobe stavebných materiáloch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
technológie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
technológie a možnosti využitia vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
4
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
technológia výroby cementov environmentálnej generácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Technológia výroby cementov environmentálnej generácie
4
formy simulácie ľudskej inteligencie vo výrobnom procese nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
4
nové formy rozvrhu riadenia pracovného procesu vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
4
technológie a možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Z hľadiska postupov stavebných prác a BOZP.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Plnenie environmentálnych noriem ISO 14000 v procese výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Riadenie odpadového hospodárstva výroby (triedenie, likvidácia alebo ďalšie spracovanie/využitie odpadu).
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy prevencie a tvorby pracovísk s nulovou toleranciou na vznik pracovného úrazu, škodovej udalosti, poruchy alebo priemyselnej havárie.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v súvislosti s jej používaním v procese riadenia systému kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Synergia systému riadenia výroby so systémom riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Aplikácia noriem v technologickej a prevádzkovej dokumentácii na riadenie technologických procesov a prevádzku technologických strojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Používanie platnej a relevantnej dokumentácie a metód vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v oblasti rozpočtovania a financovania vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Posúdenie ekonomických faktorov vstupujúcich/prebiehajúcich vo výrobe stavebných materiálov a ich vplyv na cenu finálneho produktu.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a predpisoch environmentálneho a energetického manažmentu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Požiadavky "zelenej" - bezuhlíkovej a nízkoenergetickej výroby aplikovať do environmentu výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Manažment systému periodických školení BOZP, PO a hygieny práce vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie motivačných plánov pre zamestnancov prevádzky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Manažment hodnotiaco-motivačných rozhovorov s podriadenými pracovníkmi z dôvodu riadenia ich výkonu, potrieb vzdelávania/doškolenia a plánovania rozvoja ich profesijnej kariéry.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s úsekom plánovania výroby na tvorbe plánu výroby a potreby zabezpečenia stavebného materiálu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie časového plánu výroby, zabezpečenia potrebných surovín a materiálu na výrobu.
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie technologických postupov vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Supervízia technologického procesu výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie skúšok kontroly kvality, metód jej merania a ich početnosti vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V rámci inovácie výrobku, výrobného procesu v spolupráci s manažérom kvality návrh skúšok kontroly kvality, metód jej merania a ich početnosti vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
4
stanovovanie a optimalizácia procesov riadenia kvality s využitím techník zameraných na zlepšovanie kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Využívaním techník optimalizácie výrobných procesov kontinuálne zlepšovať kvalitu procesov a finálnych výrobkov vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola výrobných objednávok
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie reklamácií, zisťovanie príčin nekvality, hľadanie spojitostí s výrobným procesom a ich eliminácia vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Analýza nezhody výrobku v súvislostí s výrobným procesom a jej eliminácia v spolupráci s manažmentom kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné kontrolné činnosti vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Supervízia kontrolných bodoch kvality v jednotlivých procesoch výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie a archivácia výsledkov kontrol (vrátane protokolov) vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Archív výsledkov certifikačných/recertifikačných/zákazníckych auditov, kontrol BOZP, PO a environmentálneho riadenia výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
normovanie a kontrola plnenia výrobných plánov a objednávok vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Analýza výkonov pracovných zmien, plnenie ich výrobného plánu, rozdeľovanie úloh na splnenie denných/týždenných/mesačných plánov vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie noriem STN vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Aplikácia, dodržiavanie a kontrola predpisov BOZP a PO.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie personálnej evidencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využitie Zápisníka BOZP na vedenie personálnej evidencie zamestnanca.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie podkladov pre odmeňovanie pracovníkov v odbore v rámci výroby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Na základe dochádzky vypracováva mzdové podklady a hodnotenia pridelených pracovníkov, alebo zmenových majstrov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri vydávaní a rozširovaní preventívno-bezpečnostných stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Podávanie podnetov na zvýšenie BOZP a PO a na zníženie pracovných úrazov a škodových udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie a vybavovanie reklamácií s dodávateľmi, resp. zákazníkmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Participácia s manažérom kvality pri riešení zákazníckych reklamácií z pohľadu výrobnej dokumentácie a kontroly kvality finálneho polotovaru/výrobku na strane zákazníka.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia nanočastíc a nanovlákien v oblasti výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Aplikácia digitálnej techniky na identifikáciu meraných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov v procese výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobných procesoch nekovových materiálov z dôvodu ochrany dát
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
riadenie a kontrola plnenia úloh vymedzených technologických úsekov organizácie v rámci výroby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Manažment a kontrola plnenia úloh pracovnej zmeny/prevádzky/výrobnej linky z dôvodov plnenia kvality a kvantity výrobkov a zabezpečenia ich včasnej dodávky odberateľovi/zákazníkovi.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia s nadväzujúcimi oblasťami činnosti organizácie, napríklad dopravou, prípravou výroby, zásobovaním a ďalšími útvarmi organizácie v rámci výroby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zaisťovanie plynulosti výroby stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie, motivovanie, hodnotenie a kontrola výkonu pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Operátorov obsluhy strojov a ďalších pracovníkov na pridelenej prevádzke/pracovnej zmene s cieľom zabezpečenia produkcie stavebných materiálov, alebo výrobkov v stanovenom čase, kvalite a pri dodržiavaní určených nákladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie komplexných technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu výroby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Koordinácia technologickej prípravy stavebnej výroby, toku materiálu, nadväznosti prác, technologických prestávok a ďalších technických podmienok - zostavovanie operatívnych plánov výroby stavebných materiálov a kontrola ich plnenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Riadenie technologických zmien a postupov pri výrobe stavebných materiálov, riadenie pracovníkov podľa sortimentu, pracovných zmien a režimov.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia technologickej prípravy stavebnej výroby, toku materiálu, nadväznosti prác, technologických prestávok a ďalších technických podmienok
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zostavovanie operatívnych plánov výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie procesov pre zvyšovanie výroby recyklovateľných nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
zabezpečovanie výroby stavebných materiálov v požadovanej štruktúre, množstve, čase a kvalite
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Manažment a kontrola plnenia úloh pracovnej zmeny/prevádzky/výrobnej linky z dôvodov plnenia kvality a kvantity výrobkov a zabezpečenia ich včasnej dodávky odberateľovi/zákazníkovi.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie optimálneho využívania pridelených materiálnych, technických, personálnych a finančných zdrojov vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: V rámci kritéria hodnota za peniaze a porovnávania sa s najlepšími, alebo s konkurenčnými (benchmarking) vyhodnocovať optimálne využívanie pridelených materiálnych, technických, personálnych a finančných zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. mesačný/ročný debet/kredit pracovných hodín), práca nadčas, krátkodobé zamestnanie (Kurzarbeit), home office a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
4
riadenie procesov využitia technológie výroby cementov environmentálnej generácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Riadenie procesov vedúcich k zníženiu environmentálnej záťaže vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Technológia výroby cementov environmentálnej generácie
4
riadenie procesov aplikácie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
4
uplatňovanie digitalizácie na I. a II. úrovni riadenia výrobných procesov nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: I. úroveň - meranie a zber údajov; II. úroveň - centrálne vyhodnotenie, regulácia a prenos vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
riadenie procesov využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
riadenie procesov pri výrobe a zavádzaní nových ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
aplikácia moderných technológií a inovácií na dosiahnutie nárastu produktivity a docielenie čistejšieho a užitočnejšieho pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
riadenie procesov aplikácie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
poskytovanie základnej krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácii remote tímu (riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právna agenda), delegovanie na diaľku, zaúčanie na diaľku, starostlivosť o mentálne zdravie zamestnancov, diverzita v tímoch, nábor nových zamestnancov na diaľku. Príklad využitia: nová manažérska disciplína.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Nanotechnológia je odvetvie špičkových technológií, ktoré pracuje s jednotlivými atómami a molekulami. Takáto presnosť umožňuje využívať prírodné zákony v prospech človeka na kvalitatívne novej úrovni. Vo výrobe stavebných materiálov sa jedná o nanočastice, ktoré možno použiť ako prímesi do náterov, omietok, betónov a podobne alebo o nanovlákna, ktoré plnia funkciu transportnej bariéry (tepelná izolácia) alebo výstužnú funkciu (rozptýlená výstuž, uhlíkové nanorúrky, zvýšenie odolnosti a predĺženie životnosti). Zo stavebnej chémie ide o náterové hmoty či impregnácie, ktoré regulujú priedušnosť, hydrofobicitu, nasiakavosť, pôsobia antibakteriálne, alebo antigraffiti. Ako prímesi do omietkovín či betónu sa osvedčili častice TiO2, ktoré pôsobia fotokatalyticky (pôsobením ultrafialového žiarenia sa redukujú škodliviny v ovzduší, rozložia baktérie a prachové častice).
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Používanie vodíka ako doplnku alebo náhrady v aplikáciách spaľovania paliva so vzduchom (kyslík) vedie k zvyšovaniu tepelného prenosu, v dôsledku čoho dochádza k rýchlejšiemu taveniu, zmäkčovaniu alebo výpalu nekovových materiálov. Cieľom použitia vodíka pri spracovávaní nekovových materiálov je zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie efektivity tavenia nekovových materiálov a zníženie energetickej bilancie. Cieľom použitia vodíka pri nekovových materiálov je zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie efektivity tavenia nekovových materiálov a zníženie energetickej bilancie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.
Charakteristika:
Cieľom digitalizácie je optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Integrovanie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrola prístupu, kontrolné platformy a pod. ako reakcia na nárast hodnoty dát, možnosť ovládania prostredia na diaľku, nárast počtu a rozmanitosti útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia a zariadenia IoT.
Charakteristika:
Titulný obrázok Motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácii remote tímu (riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právna agenda), delegovanie na diaľku, zaúčanie na diaľku, starostlivosť o mentálne zdravie zamestnancov, diverzita v tímoch, nábor nových zamestnancov na diaľku. Príklad využitia: nová manažérska disciplína.
Charakteristika:
Aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca (mesačný/štvrťročný debet/kredit pracovných hodín), práca nadčas, krátkodobé zamestnanie (Kurzarbeit) a pod.
Charakteristika:
Titulný obrázok Recyklovateľnosť nekovových materiálov znamená opätovné použitie týchto prvkov v konštrukciách s nižšími nárokmi. Cieľom zberu a charakterizácie nevyužiteľných surovín je zvýšenie efektivity nakladania so surovinami / zamedzenie stratám na odpade. V oblasti stavebných materiálov ide o opätovné použitie stavebných materiálov zo zbúraných stavieb, ktoré sa použijú napr. ako podkladový materiál pri výrobe/rekonštrukcii cestnej dopravnej siete, budovaní základov nových stavebných konštrukcií a pod. V sklárskej výrobe je niekoľko výstupov „odpadu“, ktorý môže byť považovaný za surovinu pri výrobe iných výrobkov ako je sklo. Ide napr. o odprachy z filtrov, kaly pri brúsení a opracovávaní výrobkov, výmety z liniek, vysoko-chybové výrobky (najmä u vlákien) a pod. Tieto výstupy potrebujú charakterizáciu (chemická, fyzikálna), kategorizáciu a logistiku pred ďalším spracovaním v danom pracovisku / odvozom na iné pracovisko.
Charakteristika:
Titulný obrázok Odpadové teplo vo výrobe nekovových materiálov je len do malej miery využité na predohrev vsádzky, alebo ohrev spaľovacích zmesí, vo väčšine prípadov sa jedná o energetické straty. Vyššia technologická využiteľnosť tohto tepla do určitej miery zvýši ekonomickú výhodnosť procesu. Cieľom energetickej hospodárnosti s odpadovým teplom v priemysle je účinnejšie využitie odpadového tepla vo výrobe.
Charakteristika:
Technológia výroby cementov spočíva na báze novej surovinovej základne pre výpal cementu a moderných progresívnych technológií výroby betónu a transportbetónu so zvýšenou trvanlivosťou v agresívnom prostredí, so zvláštnym zreteľom na vývoj environmentálne-priateľských cementov a špeciálnych cementov s výnimočnými úžitkovými vlastnosťami. Spoločným menovateľom inovatívnych cementov je ekonomická a ekologická prijateľnosť pri garantovaní všetkých technicky významných vlastností cementu potrebných pre konštrukčný betón.
Charakteristika:
Výroba sklokeramických, sklených alebo keramických výrobkov, ktoré sú väčšinovo alebo plne na báze doteraz nevyužívaných surovín z iných výrob anorganických nekovových materiálov/príbuzného priemyslu (upcycling). Významným príkladom je výroba zvukovo a tepelne izolačných sklokeramických pien založených na nerecyklovaných frakciách znečisteného skla pochádzajúcich od spotrebiteľov a priemyslu, keramických zlomkov a prachov a prachových kontaminantov. Tieto peny sú vysoko výhodnou náhradou PS izolácií budov, keďže sa jedná o riešenie s dlhšou životnosťou a pridanou výhodou ohňovzdornosti. Ďalšími príkladmi sú funkčné sklá vytavené z odpadov využité na účely nosičov katalyzátorov/priamo s katalytickými účinkami. Niektoré kombinácie sa dajú využiť ako úžitková keramika, alebo cementy. Cieľom upcyclingu je využitie existujúcich technológií a materiálov na výrobu materiálov zo sekundárnych surovín a ekologické stavebné materiály.
Charakteristika:
Titulný obrázok Bioplyn je alternatívou k zemnému plynu a jedná sa o objemovo rastúci obnoviteľný zdroj, ktorý pochádza z biologicky aktívnych centier (čističky vôd, skládky). Dnes je zemný plyn bežne využívaný pri spracovaní nekovových materiálov, a jeho nahradenie bioplynom by pre technológa znamenalo výzvu v logistike a zabezpečení stálych technologických parametrov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.