Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálovMajster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov riadi, organizuje a kontroluje vymedzené organizačné útvary alebo technologické úseky organizácie pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom. Zodpovedá za prideľovanie pracovných úloh, plnenie dennej produkcie v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch. Koordinuje, motivuje podriadených a hodnotí ich pracovný výkon. Kontroluje dodržiavanie pracovej a technologickej disciplíny, technologických postupov, bezpečnostných, environmentálnych, protipožiarnych a hygienických predpisov. Zodpovedá za zaškoľovanie nových zamestnancov. Rieši problémové situácie, prijíma a realizuje nápravné opatrenia na ich odstránenie. Kontroluje a eviduje dochádzku a vedie prevádzkovú dokumentáciu. Kontroluje stav technických zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3496/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: 36 mesiacov platí pre majstra/supervízora výroby, alebo hlavného majstra. Pre ďalšie alternatívne názvy (zmenový majster, majster prevádzky) minimálna dĺžka praxe 24 mesiacov.
ISCO-08
3122
SK ISCO-08
3122011
ESCO
1269
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
3122011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Manažment prevádzkovej dokumentácie z dôvodov evidencie dochádzky a hodnotenia výkonu pracovníkov výroby, vyťaženosti strojov a zariadení, efektivity a kvality výroby, dodržiavania technologických postupov, BOZP a PO, vzniku rizík a riešenia škodových udalostí, porúch a odstávok technologických zariadení vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy riadenia odpadového hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napr. postupy kontroly pri úprave žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. technológia lisovania žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy) v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. ISO 9001:2008:, ISO 14001:2004.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. úpravárenské, odprašovacie zariadenia, lisovacie zariadenia vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úpravárenské procesy pri výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. spôsoby mletia, drvenia a rozdružovania surovín pri výrobe žiaruvzdorných materiáloch.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia na dopravu surovín vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a predpisy na vykonávanie bežných opráv, čistenia a ošetrovania strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a techniky hodnotenia kvality výstupov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
technológie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
technológie a možnosti využitia vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
4
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
nové formy rozvrhu riadenia pracovného procesu vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
4
technológie a možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy prevencie a tvorby pracovísk s nulovou toleranciou na vznik pracovného úrazu, škodovej udalosti, poruchy alebo priemyselnej havárie.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja techniky a technológie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a predpisoch environmentálneho a energetického manažmentu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie motivačných plánov pre zamestnancov prevádzky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Manažment hodnotiaco-motivačných rozhovorov s podriadenými pracovníkmi z dôvodu riadenia ich výkonu, potrieb vzdelávania/doškolenia a plánovania rozvoja ich profesijnej kariéry.
Perspektíva: Aktuálna
4
optimalizácia výrobných procesov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na výrobných pracoviskách vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola technického stavu strojných zariadení, náradia, meradiel vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia operatívnych plánov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Overovanie plnenia výkonových noriem, analýza príčin prestojov výrobných zariadení a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vyťažiteľnosti surovín vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Kontrola hospodárnosti so surovinami, materiálom a energiou v rámci spotrebných noriem.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie reklamácií, zisťovanie príčin nekvality, hľadanie spojitostí s výrobným procesom a ich eliminácia vo výrobe žiaruvzdorných materiáloch
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri reklamáciách chýb materiálu, evidencia nepodarkov a sledovanie príčin ich vzniku.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie podkladov na hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na rozvoji a inováciách technologických procesoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Spolupráca v oblasti základného výskumu továrenskej výroby a pri zavádzaní nových výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie personálnej evidencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využitie Zápisníka BOZP na vedenie personálnej evidencie zamestnanca.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spolupráca s útvarom kontroly a revízie na kontrolných akciách.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia nanočastíc a nanovlákien v oblasti výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobných procesoch nekovových materiálov z dôvodu ochrany dát
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
vedenie, motivovanie, hodnotenie a kontrola výkonu pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Operátorov obsluhy strojov a ďalších pracovníkov na pridelenej prevádzke/pracovnej zmene s cieľom zabezpečenia produkcie žiaruvzdorných materiálov, alebo výrobkov v stanovenom čase, kvalite a pri dodržiavaní určených nákladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie podriadených úsekov a výroby na technologických uzloch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia priebehu väzieb výrobných činností vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a organizácia autonómnej údržby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie procesov pre zvyšovanie výroby recyklovateľných nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. mesačný/ročný debet/kredit pracovných hodín), práca nadčas, krátkodobé zamestnanie (Kurzarbeit), home office a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie procesov aplikácie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
4
uplatňovanie digitalizácie na I. a II. úrovni riadenia výrobných procesov nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: I. úroveň - meranie a zber údajov; II. centrálne vyhodnotenie, regulácia a prenos vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
riadenie procesov využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
riadenie procesov pri výrobe a zavádzaní nových ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
aplikácia moderných technológií a inovácií na dosiahnutie nárastu produktivity a docielenie čistejšieho a užitočnejšieho pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
riadenie procesov aplikácie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
4
zabezpečenie likvidácie a zneškodnenia odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie základnej krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácii remote tímu (riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právna agenda), delegovanie na diaľku, zaúčanie na diaľku, starostlivosť o mentálne zdravie zamestnancov, diverzita v tímoch, nábor nových zamestnancov na diaľku. Príklad využitia: nová manažérska disciplína.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.