Výrobca technickej a stavebnej keramiky

Výrobca technickej a stavebnej keramikyVýrobca technickej a stavebnej keramiky odlieva, formuje a finalizuje keramické výrobky. Obsluhuje a vykonáva základnú údržbu strojov a zariadení vo výrobe, dodržiava technológiu výrobného procesu, manipuluje so základnými, ale aj špeciálnymi materiálmi, aplikuje vhodné technologické postupy, posudzuje kvalitu vstupných surovín, polotovarov, výrobkov používaných v keramickej výrobe a kontroluje kvalitu finálnych výrobkov. Profesionálne zameranie výrobcu technickej a stavebnej keramiky je širokospektrálne a vyplýva zo špecifík konkrétnej pracovnej činnosti, podľa konkrétneho druhu a spôsobu výroby (napr. výroba môže byť zameraná na produkciu keramických tehál, obkladov, prekladov, nosníkov, pálených alebo glazovaných rúr, škridlíc, kachlíc, dlaždíc a špeciálnych keramických stavebných dielcov).
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3484/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKKachliar
SKTehliar
SKVýrobca technických keramických dielcov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7314
SK ISCO-08
7314002
ESCO
1098
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
7314002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príslušné normy systému manažérstva kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe keramiky
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné pomôcky a náradie v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
proces výroby technickej a stavebnej keramiky
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné materiály na výrobu technickej a stavebnej keramiky
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
suroviny na výrobu keramiky a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy keramiky a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy kontroly kvality vo výrobe technickej a stavebnej keramiky
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy a údržby strojov vo výrobe technickej a stavebnej keramiky
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
technológie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
postupy aplikácie robotizácie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
poloautomatické výrobné stroje a zariadenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
legislatíva v oblasti ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie noriem kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia vo výtvarných návrhoch, technických výkresoch a príslušných normách v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia vhodných technologických postupov vo výrobe technickej a stavebnej keramiky
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Odlievanie, formovanie a finalizácia keramických výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie a analýza záznamov servisnej robotiky z hľadiska údržby vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
aplikácia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
posudzovanie kvality výrobkov, polotovarov a vstupných surovín vo výrobe technickej a stavebnej keramiky
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie softvéru 3D modelov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
aplikácia nových trendov nanotechnológie do oblasti vývoja techniky a technológie pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
vykonávanie základnej údržby strojov a zariadení v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uskutočňovanie servisnej údržby robotizovanej linky vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
využívanie nanotechnológie (nano náterov) pri údržbe strojov a zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
nastavovanie synchronizácie robotizácie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
ošetrovanie a čistenie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe technickej a stavebnej keramiky
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
manipulácia so základnými a pomocnými materiálmi v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Sádra, kaolín, kremeň, živec, rôzne druhy ílov, šamot, glazúry, keramické farby.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie nástrojov a náradia v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie a likvidácia odpadov vo výrobe technickej a stavebnej keramiky
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha strojov a zariadení v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba technickej keramiky na báze špeciálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Mulit, kordierit.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a kontrola robotov aplikovaných na úpravu surovín a výrobu nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe technickej a stavebnej keramiky
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
riadenie procesov údržby bez priameho zásahu človeka vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.