Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe

Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobeKvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe vykonáva kontrolu kvality produkcie v procese výroby a na výstupoch výrobných uzlov. Vyhodnocuje vstupné, výstupné a medzioperačné testy a merania parametrov kvality podľa predpísanej dokumentácie a noriem. Vedie príslušnú dokumentáciu v zmysle platných predpisov a noriem a poskytuje štatistické informácie pre útvar kvality a pre ďalšie odborné útvary.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3458/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKInšpektor kvality v sklárskej výrobe
SKKontrolór kvality v sklárskej výrobe
SKKvalitár v sklárskej výrobe
SKPracovník výstupnej a medzioperačnej kontroly v sklárskej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7543
SK ISCO-08
7543008
ESCO
2491
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
7543008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyzika materiálov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórne postupy v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby silikátových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
digitálna bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy kontroly v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vedomosti o chybách v sklárskej produkcii a spôsoby ich zisťovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy zušľachťovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kvalita sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. spracovania skleného vlákna, lisovaného skla, obalového skla, dutého skla.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia kombinujúca fyzikálne a chemické zmeny počas spracovania skloviny na účely lepších mechanických vlastností
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Pevné a ľahčené sklené obaly
4
chyby skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia mikrovlnného tavenia skiel
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
4
technológie a možnosti využitia vodíka pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
4
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
technológia aplikácie protikoróznych a sceľovacích vrstiev na povrchu hotových sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Antikorózne sklá
4
technológia spracovania mikropráškov do formy mikroguľôčok pomocou priamej tavby v plameni
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
4
výroba skiel a sklokeramických produktov na medicínske účely
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
4
postupy a metódy recyklovateľnosti skiel a odpadov vznikajúcich pri sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
princípy Industry 4.0 v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
technológie robotizácie a robotov aplikovaných v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
vysokočisté vstupné suroviny v sklárskej výrobe, receptúry a podmienky ich tavenia a spracovania
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
4
princípy ekologickej výroby a nakladania s druhotnými surovinami
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
postupy odberu vzoriek na meranie kvalitatívnych parametrov vstupných surovín v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy umelej inteligencie vo výrobnom procese nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a technických podkladoch v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v právnych predpisoch, smerniciach, technických normách, interných normách a predpisoch vo výrobe silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
optimalizácia výrobných procesov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie kvalitatívnych štandardov pri zavádzaní mikrovlnného tavenia skiel do praxe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
4
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola výroby nových materiálov založených na odpadových anorganických materiáloch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
4
kontrola kvality vstupných práškov do formy mikroguľôčok pomocou priamej tavby v plameni
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
4
kontrola správnosti receptúr biologicky aktívnych skiel a podmienok ich tavenia a spracovania
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
4
kontrola správnosti práce zariadení pracujúcich s biologicky aktívnymi sklami a kontrola podmienok ich tavenia a spracovania
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
4
supervízia kvality sceľovacích roztokov a nastavených technologických postupov pri spracovávaní výrobkov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Antikorózne sklá
4
supervízia správneho technologického spracovania sklárskeho výrobku na účely lepšieho mechanického spracovania
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Antikorózne sklá
Pevné a ľahčené sklené obaly
4
supervízia výstupov z kvalitatívneho hodnotenia bioaktívnych skiel a sklokeramických produktov z chemického a biologického hľadiska
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
4
kontrola a vyhodnocovanie kvality procesov aplikácie vodíka pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
4
kontrola a vyhodnocovanie kvality aplikácie odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na výrobných zariadeniach vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
4
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórne skúšky (vstupné, medzioperačné a výstupné) nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza a spracovanie nameraných údajov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie štatistických prehľadov a správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vyhodnocovanie vstupných, výstupných a medzioperačných testov a meraní parametrov kvality podľa predpísanej dokumentácie a noriem - spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie výrobkov v súvislosti s recyklačným procesom vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
4
aplikácia prostriedkov digitálnej bezpečnosti vo výrobe
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
vypracovávanie protokolov o výsledkoch kontrol v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s ďalšími oddeleniami organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poskytovanie štatistických informácií pre útvar kvality a pre ďalšie odborné útvary (potrebné pri atestácii/ďalšej certifikácii kvality nového výrobku/novej technológie a pri riešení napr. reklamácií, požadovaných testov pre zákazníkov a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami v chemickom laboratóriu
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s polotovarom a hotovými výrobkami v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
triedenie a kontrola kvality sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon analýz vo fyzikálnej chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
supervízia kvality digitálnych technológií a inovácií na dosiahnutie požadovanej kvality vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
4
supervízia kvality robotizovaných prostriedkov pri odbere a vyhodnocovaní vzoriek vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
riadenie a vyhodnocovanie procesov kvality implementácie prostriedkov umelej inteligencie do technologickej prípravy a výroby nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
supervízia informácií o kvalite výroby prichádzajúcich z automatizovaných zariadení a detektorov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.