Úpravár žiaruvzdorných materiálov

Úpravár žiaruvzdorných materiálovÚpravár žiaruvzdorných materiálov zabezpečuje obsluhu technických zariadení a drvičov na rozdružovanie vsádzanej suroviny, vrátane ich nastavovania, opráv a čistenia. Vykonáva priebežnú kontrolu procesu úpravy suroviny v ťažkých suspenziách a ostatných procesoch. Zabezpečuje činnosti pre magnetické rozdružovanie suroviny. Vedie príslušnú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3437/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKOperátor pri úprave žiaruvzdorných materiálov
SKStrojník úpravy žiaruvzdorných materiálov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
8112
SK ISCO-08
8112006
ESCO
2516
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
8112006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
poloautomatizácia výroby vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika
Smart zariadenia a technológie
3
princípy ekologickej výroby a nakladania s druhotnými surovinami
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
3
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy) v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravárenské procesy pri výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
žiaruvzdorné materiály
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti, suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti. Chemicko-fyzikálne vlastnosti konečných produktov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby mletia, drvenia a rozdružovania surovín pri výrobe žiaruvzdorných materiáloch
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Spôsoby mletia, drvenia a rozdružovania surovín pri úprave vstupných surovín na výrobu žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy kontroly pri úprave žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a predpisy na vykonávanie bežných opráv, čistenia a ošetrovania strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
3
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
3
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
3
technológie a možnosti využitia vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
3
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
3
postupy aplikácie robotizácie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
technologické procesy úpravy a výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poloautomatické výrobné stroje a zariadenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Bezpečnosť práce pri výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov vo výrobných procesoch a technológiách využívajúcich vodík
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri spracovaní nekovových materiálov
3
aplikácia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
3
aplikácia princípov ekologickej výroby počas úprav surovín a výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
3
aplikácia využívania druhotných surovín počas úpravy surovín a výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
3
aplikácia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
3
vizuálna kontrola chodu strojno-technologických zariadení
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola toku materiálu na drvičoch a magnetických separátoroch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vedenie záznamov.
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a čistenie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov a spolupráca pri ich údržbe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
odstraňovanie porúch strojno-technologických zariadení
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Nastavovanie strojno-technologických zariadení na základe odobraných vzoriek z upravených žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia digitalizácie do procesu údržby vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
3
odstraňovanie cudzích predmetov zo vsádzanej suroviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha separačných zariadení a vibračných podávačov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
regulácia suroviny dodávanej do strojno-technologického zariadenia
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a kontrola robotov aplikovaných na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
obsluha programov využívaných na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3
obsluha prostriedkov digitalizácie na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika
Smart zariadenia a technológie
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.