Úpravár žiaruvzdorných materiálov

Úpravár žiaruvzdorných materiálovÚpravár žiaruvzdorných materiálov zabezpečuje obsluhu technických zariadení a drvičov na rozdružovanie vsádzanej suroviny, vrátane ich nastavovania, opráv a čistenia. Vykonáva priebežnú kontrolu procesu úpravy suroviny v ťažkých suspenziách a ostatných procesoch. Zabezpečuje činnosti pre magnetické rozdružovanie suroviny. Vedie príslušnú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3437/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKStrojník úpravy žiaruvzdorných materiálov
SKOperátor pri úprave žiaruvzdorných materiálov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
8112
SK ISCO-08
8112006
ESCO
2516
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
8112006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vlastnosti žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Chemicko-fyzikálne vlastnosti upravovanej suroviny vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Chemicko-fyzikálne vlastnosti konečných produktov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: žiaruvzdorné a izolačné materiály
3
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy EN a STN pre žiaruvzdorné materiály
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
technická dokumentácia vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby mletia, drvenia a rozdružovania surovín pri výrobe žiaruvzdorných materiáloch
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Spôsoby mletia, drvenia a rozdružovania surovín pri úprave vstupných surovín na výrobu žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy kontroly pri úprave žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a predpisy na vykonávanie bežných opráv, čistenia a ošetrovania strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Bezpečnosť práce pri výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vizuálna kontrola chodu strojno-technologických zariadení
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola toku materiálu na drvičoch a magnetických separátoroch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vedenie záznamov.
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a čistenie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov a spolupráca pri ich údržbe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odstraňovanie porúch strojno-technologických zariadení
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Nastavovanie strojno-technologických zariadení na základe odobraných vzoriek z upravených žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
odstraňovanie cudzích predmetov zo vsádzanej suroviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha separačných zariadení a vibračných podávačov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
regulácia suroviny dodávanej do strojno-technologického zariadenia
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.