Operátor sklárskeho taviaceho agregátu

Operátor sklárskeho taviaceho agregátuOperátor sklárskeho taviaceho agregátu riadi a monitoruje proces tavenia skloviny v automaticky riadených sklárskych peciach, alebo v prípade potreby po prepnutí do manuálneho režimu manuálne ovládaných sklárskych peciach. Monitoruje a udržiava predpísanú teplotu tavenia, tlak v peci, hladinu skloviny a kvalitu skloviny. V prípade vzniku odchýlok od požadovanej kvality skloviny na výstupe vykonáva nápravné opatrenia v zmysle pokynu technológa tavenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3406/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: odborná prax je bezpodmienečne potrebná
ISCO-08
8181
SK ISCO-08
8181004
ESCO
2747
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
8181004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia ťahania skleného vlákna
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kvalita sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia na výrobu skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia na tavenie skla - taviace agregáty
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sklárske suroviny a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania dutého skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania obalového skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania lisovaného skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania skleného vlákna
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tvarovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie a regulácia v procese tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring procesu tavenia skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola tlaku v peci, hladiny skloviny a kvality skloviny
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha taviaceho a chladiaceho agregátu na výrobu lisovaného skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha pecí a strojových zariadení na výrobu a spracovanie sklených vlákien
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka a kontrola teplotného režimu sklárskych pecí
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a údržba vypaľovacích pecí v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie a obsluha vaňového agregátu a panvovej pece v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia nápravných opatrení v prípade odchýlok od požadovanej úrovne kvality skloviny na výstupe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.