Pomocný pracovník v sklárskej výrobe

Pomocný pracovník v sklárskej výrobePomocný pracovník v sklárskej výrobe vykonáva pomocno-obslužné práce v sklárskej výrobe. Nakladá, skladá, čistí, voskuje, pieskuje, označuje, prezerá a triedi výrobky a prepravuje suroviny. Prácu vykonáva na základe pokynov vedúceho zmeny, prípadne iných priamych nadriadených. Pri výkone práce sa riadi určenými pravidlami (technologickými, bezpečnostnými, protipožiarnymi) a pri práci používa predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3394/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKManipulačný pracovník vo výrobe
SKObslužný pracovník vo výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9329
SK ISCO-08
9329009
ESCO
2896
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
9329009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy kontroly v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kvalita sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
sklárske suroviny a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné technologické postupy výroby skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia skladovania a dopravy sklárskych surovín
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby označovania vyrábaných produktov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
normy a predpisy na vykonávanie bežných opráv, čistenia a ošetrovania strojov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poloautomatické výrobné stroje a zariadenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V sklárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
2
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
požiadavky na skladovanie a likvidáciu vzniknutých odpadov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy obsluhy nízkozdvižných vozíkov a transportných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie hygienických noriem a smerníc v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
základná kontrola polotovarov a výrobkov zo skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie a čistenie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
2
ekologické zneškodňovanie nepoužiteľného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
manipulácia s polotovarom a hotovými výrobkami v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
označovanie vyrábaných produktov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príjem a uskladnenie surovín a pomocného materiálu v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
triedenie, balenie, expedícia a evidencia sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zavážanie a uskladňovanie polotovarov v stabilných zásobníkoch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a pri úprave skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Obsluhovanie jednoduchých strojov používaných pri sklárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
2
obsluha nízkozdvižných vozíkov a transportných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.