Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu

Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánuPomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce pri výrobe keramiky a porcelánu. Tieto práce vykonáva podľa aktuálnej potreby vo výrobe podľa zaužívaného technologického a pracovného postupu, podľa pokynov priameho nadriadeného. Je podriadený majstrovi, supervízorovi alebo vedúcemu výroby, ktorý mu zadáva úlohy a prideľuje ho na určené pracoviská.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3388/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKManipulačný pracovník vo výrobe a úprave vo výrobe keramiky a porcelánu
SKObslužný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
ISCED rozšírenie
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9329
SK ISCO-08
9329010
ESCO
2896
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
9329010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pracovné pomôcky a náradie v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane porcelánu.
Perspektíva: Aktuálna
2
suroviny na výrobu keramiky a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane vedomostí o surovinách na výrobu porcelánu.
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy a metódy riadenia a organizácie autonómnej údržby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
normy a predpisy na vykonávanie bežných opráv, čistenia a ošetrovania strojov vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy, postupy a spôsoby označovania nekovových materiálov vo výrobe a pri ich úprave
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poloautomatické výrobné stroje a zariadenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vo výrobe keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
2
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
požiadavky na skladovanie a likvidáciu vzniknutých odpadov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy obsluhy nízkozdvižných vozíkov a transportných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
osobné ochranné pracovné prostriedky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie hygienických noriem a smerníc v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie a čistenie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
2
údržba strojov a zariadení v rámci autonómnej údržby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pomocné práce pri manipulácii so surovinou a hotovými výrobkami vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Pomocné práce napr. pri príprave keramických hmôt, pri nalievaní keramickej hmoty do foriem a vyberaní výrobkov z foriem, pri retušérskych prácach, pri nakladaní a vykladaní tovaru z pecí, pri manipulácii s tovarom, pri jeho balení a expedícii.
Perspektíva: Aktuálna
2
manipulácia s polotovarom a hotovými výrobkami vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
manipulácia so surovinami na výrobu keramických hmôt
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane porcelánových hmôt.
Perspektíva: Aktuálna
2
manipulácia, ukladanie, prevoz, balenie výrobkov v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane porcelánových výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
zavážanie a uskladňovanie polotovarov v stabilných zásobníkoch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha strojov a zariadení pri výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Obsluhovanie jednoduchých strojov používaných pri výrobe keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
2
obsluha nízkozdvižných vozíkov a transportných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.