Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov

Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálovPomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov vykonáva pomocné, prípravné, obslužné, čistiace a manipulačné práce vo výrobe. Pracuje v súlade s pokynmi vedúceho zmeny, prípadne iných priamych nadriadených. Pri výkone práce sa riadi technologickými, bezpečnostnými, protipožiarnymi pravidlami a pri práci používa predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3382/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKManipulačný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
SKObslužný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
ISCED rozšírenie
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9329
SK ISCO-08
9329011
ESCO
2896
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
9329011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane izolačných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
2
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane izolačných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
2
technologické procesy výroby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Ovládanie základov technologických procesov, jednotlivých technologických uzlov a ich funkcií.
Perspektíva: Aktuálna
2
poloautomatické stroje a linky vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Stroje, zariadenia a technológia na úpravu a zušľachťovanie stavebných/izolačných materiálov a surovín.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
2
metódy úpravy a zušľachťovania surovín vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane izolačných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy uskladnenia surovín a pomocného materiálu vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
normy a predpisy na vykonávanie bežných opráv, čistenia a ošetrovania strojov vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
požiadavky na skladovanie a likvidáciu vzniknutých odpadov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy obsluhy nízkozdvižných vozíkov a transportných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
znalosť predpisov BOZP, PO a hygieny práce pri práci s asfaltovými materiálmi
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
dodržiavanie hygienických noriem a smerníc v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
základné kontrolné činnosti vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
posudzovanie vzhľadu, tvaru, rozmeru a povrchu stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie, ošetrovanie, údržba a jednoduché opravy technického zariadenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie a čistenie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
2
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
manipulácia s polotovarom a hotovými výrobkami vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príjem a uskladnenie surovín a pomocného materiálu vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
triedenie, balenie, expedícia a evidencia vo výrobe stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zavážanie a uskladňovanie polotovarov v stabilných zásobníkoch
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a pri úprave stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Obsluhovanie jednoduchých strojov používané pri výrobe stavebných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
2
obsluha nízkozdvižných vozíkov a transportných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.