Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve

Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctveMechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve vykonáva činnosti spojené s nastavovaním, montážou, rekonštrukciou, opravou a údržbou stavebných a cestných strojov, zariadení a vyhradených technických zariadení - tlakových a zdvíhacích. Vykonáva bežné i rozsiahlejšie opravy a údržbu stavebných a cestných strojov, napr. bagre, buldozéry, žeriavy, nakladače, dopravníky, vrtné súpravy, valce, stroje na pokládku asfaltu, finišéry a pod. Realizuje aj opravu a údržbu zariadení zdvíhacích, akými sú žeriavy, zdvíhadlá, pohyblivé pracovné plošiny, výťahy a opravu a údržbu vyhradených technických zariadení tlakových, akými sú čerpadlá, kompresory, elektrocentrály. Vykonáva nielen bežné ale aj rozsiahlejšie opravy a montáž do funkčných celkov na mieste budúcej prevádzky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
30936/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKOpravár stavebných strojov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Poznámka: V zmysle STN 05 0705 - základné skúšky zváračov.

Písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 18 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7233
SK ISCO-08
7233005
ESCO
2277
SK NACE Rev. 2
C24,C28,C29,C30,C33
CPA 2015
C24,C28,C29,C30,C33
Príslušnosť k povolaniu
7233005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: základy elektrotechniky
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
jednotlivé časti výťahov a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane technológie spájania kovov.
Perspektíva: Aktuálna
3
konštrukčné časti strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Ložiská, vedenia, motory, uloženia.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia autokarosárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv a nastavovania stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia stavebných strojov a vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby diagnostiky stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba pracovných postupov, nástrojov, strojov pri oprave a údržbe stavebných strojov, tlakových a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
analýza stavu elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika porúch stavebných strojov, vyhradených tlakových a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy a nastavovanie hydraulických a pneumatických mechanizmov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, nastavovanie, opravy a generálne opravy cestných motorových vozidiel a ich agregátov a príslušenstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Mechanických, elektrických, hydraulických, pneumatických.
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, opravy a diagnostika brzdovej sústavy motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bežná údržba a drobné opravy používaných strojov a zariadení, príprava kalibrov a ďalších pomôcok v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a údržba náradia, nástrojov a pomôcok používaných pri výrobe a opravách karosérií a skríň vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy a výmeny jednotlivých súčastí, podskupín a skupín súčastí motorového vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržbárske a opravárenské práce na strojoch a strojných zariadeniach
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
oprava strojových agregátov, elektroagregátov a prvkov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, diagnostika, kontrola a opravy komfortných a bezpečnostných systémov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie stavebných strojov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy stavebných strojov a vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia noriem ochrany zdravia a životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.