Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Výrobca, opravár strelných zbraní

Výrobca, opravár strelných zbraníVýrobca, opravár strelných zbraní je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá strelnú zbraň alebo strelivo opravuje, navrhuje, vyrába, zadáva návrh alebo zadáva priamo výrobu a uvádza na trh pod svojím obchodným menom alebo ochrannou známkou, resp. ich používa na vlastné účely a je držiteľom zbrojnej licencie. Za výrobcu sa považuje aj ten, kto vykoná podstatnú úpravu strelnej zbrane, čiastočnú úpravu strelnej zbrane alebo podstatnú úpravu streliva. Výrobca, opravár strelných zbraní vyrába, montuje a opravuje športové, historické, poľovnícke zbrane pomocou trieskového opracovávania kovov, ručne alebo strojovo. Opracováva povrchy a funkčné časti poľovníckych, historických a športových zbraní pilovaním, sústružením, frézovaním a brúsením povrchu na presný rozmer, kartáčovaním a leštením. Výrobca, opravár strelných zbraní pripravuje, zostavuje, ošetruje, opravuje a skúša športové, historické a lovecké strelné zbrane a ich príslušenstvo. Takisto vyrába, dokončuje a upravu...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
29657/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPuškár
SKReštaurátor zbraní
SKVýrobca, opravár historických zbraní
SKVýrobca, opravár poľovníckych zbraní
SKVýrobca, opravár športových zbraní
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Zbrojná licencia skupiny A (vývoj a výroba zbraní alebo streliva) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7311
SK ISCO-08
7311006
ESCO
2211
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
7311006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
optické zameriavače a kolimátory
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti streliva
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia sústruženia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Týkajúca sa zbraní.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia frézovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Týkajúca sa zbraní.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Týkajúca sa zbraní.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia rytia do kovu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tvárnenia kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základy strojárstva.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia, normy a materiálové karty
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Týkajúce sa zbraní.
Perspektíva: Aktuálna
4
typy konštrukcií zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ich ovládanie a používanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy montáže zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby povrchovej úpravy pažby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické chyby zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozoberateľné a nerozoberateľné spoje
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Týkajúce sa zbraní.
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Dreva, kovov a plastov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby získavania náhradných dielov prostredníctvom 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
4
metódy a postupy povrchovej úpravy drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Konštrukcií zbraní.
Perspektíva: Aktuálna
4
prístrojová optika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Optika na zbraniach.
Perspektíva: Aktuálna
4
teória streľby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
delostrelecká technika, strelné zbrane
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dekoračné techniky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Dekoračné techniky zbraní.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie strojárskych technických noriem a dokumentácie strojov, prístrojov a zariadení, právnych predpisov o zbraniach a strelivách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a v technickej dokumentácii na zhotovovanie športových a loveckých zbraní, vrátane ich súčastí
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, náradia, a materiálu na zhotovovanie športových a loveckých zbraní, s ohľadom na zvýšené nároky na BOZP a legislatívu týkajúcu sa zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálov pri reštaurovaní a obnove pôvodného stavu historických zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia automatizačných procesov v remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
posudzovanie hodnôt a parametrov zbraní a munície, profylaktická kontrola zbraní a zbraňových systémov pri streľbe
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastreľovanie guľových a brokových zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola spôsobilosti strelných zbraní a streliva
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok športových a loveckých zbraní nastreľovaním
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok ručných strelných zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
skúšanie strelných zbraní a streliva
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza historických zbraní z hľadiska použitých techník, technológií a materiálov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie zbraní a streliva
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poradenská, konzultačná a informačná činnosť v oblasti overovania a skúšok strelných zbraní, streliva a pomôcok na ich používanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie opráv poškodených alebo nevyhovujúcich zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predaj ručných strelných zbraní, ich príslušenstva a streliva
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné brúsenie pažieb, predpažbí a pištoľových rukovätí na stojanových brúskach za použitia niekoľkých tvarových kotúčov, pri zhotovovaní športových a loveckých zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ohýbanie, brúsenie, tepelné spracovanie, letovanie, lepenie a zváranie kovových materiálov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba pažby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné obrábanie drevených a plastových materiálov rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odborné ošetrovanie historických zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie kópií a modelov historických zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchové úpravy vnútorných a vonkajších častí športových a loveckých zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Úpravy vzhľadu a tvaru, vrátane rovnania hlavne a šmirgľovania ich vývrtov.
Perspektíva: Aktuálna
4
opracovávanie kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Týkajúce sa výroby a opráv zbraní.
Perspektíva: Aktuálna
4
zdobenie častí ručných strelných zbraní rezbou, rytím a pod.
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie, montáž, údržba a opravy balistických a funkčných zbraní všetkých kalibrov a príslušenstva ku zbraniam
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie špeciálneho náradia na montáž všetkých druhov zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. používanie výstružníka na nábojovú komoru.
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie spúšťových mechanizmov a iných podzostáv strelných zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie a plynotesné funkčné zlícovávanie športových a loveckých zbraní, vrátane skúšania ich funkčnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
demontáž a montáž športových a loveckých zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie jednotlivých mechanizmov a častí zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odstraňovanie porúch všetkých typov zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie technických prehliadok zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem a výdaj opráv ručných strelných zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
likvidácia alebo zablokovanie funkčnosti poškodených ručných strelných zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Alebo zbraní odporujúcich predpisom o zbraniach a pod. a ich častí.
Perspektíva: Aktuálna
4
strojové obrábanie kovového materiálu
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluhovanie píl a frézok pri oprave strelných zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba výrobkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Výroba súčiastok.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové materiály pre 3D tlač
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
organizácia a zabezpečovanie overovania strelných zbraní a streliva v rámci skúšok zbraní a streliva
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.