Detektívny koncipient

Detektívny koncipientDetektívny koncipient vykonáva základné preverovacie úkony, resp. vykonáva šetrenie menej náročných prípadov. Podieľa sa na hľadaní osôb, majetku, na získavaní, dokumentovaní a spracovávaní údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok. Podieľa sa na monitorovaní, získavaní a dokumentovaní údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavaní informácií o konaní fyzickej osoby, právnickej osoby, alebo o ich majetkových pomeroch. Získava informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávok a o údajoch o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo. Získava informácie z verejne dostupných zdrojov. Vo vymedzenom rozsahu sa podieľa na odhaľovaní, získavaní, previerke, dokumentovaní, vyhodnocovaní a spracovávaní čiastkových údajov, ktoré môžu byť využité v konaní pred súdom, alebo správnym orgánom. Participuje v detektívnych tímoch, kde plní menej náročné úlohy. V obmedzenom rozsahu sa podieľa na spolupráci s verejnými a súkromnými subjektmi. Vedie a spracováva základnú dokumentáciu Prip...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
28588/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Poznámka: Absolvovanie odbornej skúšky prvého stupňa

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
Poznámka: alebo Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5414
SK ISCO-08
5414009
ESCO
1661
SK NACE Rev. 2
N80
CPA 2015
N80
Príslušnosť k povolaniu
5414009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti strelných zbraní a streliva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosti právnych predpisov v oblasti strelných zbraní a streliva podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15).
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Kriminalistické metódy a taktiky pre pátranie, detektívno-operatívne pátranie, spracovávanie detektívnych informácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
formy, metódy a prostriedky súkromnej detektívnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Formy, metódy a prostriedky definované v zmysle Zákona o súkromnej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ústavné právo, trestné a správne právo, všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce činnosť štátnych a neštátnych bezpečnostných zložiek.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické bezpečnostné systémy
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Bezpečnostné kamerové systémy, zabezpečovacie systémy, systémy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
súkromné detektívne služby
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o vykonávaní súkromnej detektívnej služby.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy úpravy fotografií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v základných právnych normách a ustanoveniach s dôrazom na bezpečnosť právnej problematiky a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia bezpečnostných opatrení v kybernetickej a informačnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
zhromažďovanie a posudzovanie dôkazového materiálu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyvolávanie filmov a zhotovovanie fotografií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
kreatívna aplikácia kriminalistických a operatívno-pátracích metód pri odhaľovaní, získavaní, preverovaní a dokumentovaní detektívne alebo právne relevantných informácií a dôkazov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie jednoduchých úkonov pri pátraní po osobách a veciach
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Plnenie aktivít v zmysle pokynov nadriadeného a v zmysle plánu rozpracovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
jednoduché činnosti na zaistenie súčinnosti s určenými osobami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pátranie po osobách a veciach s využitím kriminalistických metód a techniky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vykonávanie jednoduchých úkonov pátrania po osobách a veciach v zmysle pokynov nadriadeného.
Perspektíva: Aktuálna
4
prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov, preverovanie spoľahlivosti osôb a subjektov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vykonávanie jednoduchých úkonov prešetrovania na základe pokynov nadriadeného.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie dôkazov, svedectiev, stôp a iných indícií
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vykonávanie základných úkonov s ohľadom na zabezpečovanie dôkazov podľa pokynov nadriadeného.
Perspektíva: Aktuálna
4
prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených s objektivizáciou informácií a ich spracovávanie na relevantné informácie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad pri manipulácii, nosení a používaní zbrane
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad pri manipulácii, nosení a používaní zbrane podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15).
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.