Detektív špecialista

Detektív špecialistaDetektív špecialista rieši zložité prípady pátrania po osobách, alebo majetku. Riadi a vykonáva monitorovanie činnosti osôb, získava, dokumentuje a spracováva dôkazné prostriedky. Ďalej získava a dokumentuje údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách, alebo o ich majetkových pomeroch, na účely dokumentovania protiprávneho konania (ohrozujúce napr. obchodné tajomstvo). Zodpovedá za vedenie najzložitejších prípadov detektívnej praxe. Riadi, organizuje a kontroluje výkon pátrania po osobách a veciach pri získavaní, dokumentovaní a spracovaní detektívne relevantných údajov s využitím kriminalisticko-taktických a kriminalisticko-technických metód, foriem a metód súkromnej detektívnej činnosti. Riadi, organizuje a kontroluje výkon detektívnej činnosti pri odhaľovaní, získavaní, previerke, dokumentovaní, vyhodnocovaní a spracovaní údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom, alebo správnym orgánom. Riadi detektívne tímy. Zaisťuje spoluprácu s verejnými a ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
28587/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Poznámka: Požadovaná kvalifikačná skúška druhého stupňa.

Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
Poznámka: alebo Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa Zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15).

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 72 mesiacov.
Poznámka: V oblasti bezpečnosti a ochrany osôb a majetku.
ISCO-08
5414
SK ISCO-08
5414009
ESCO
1661
SK NACE Rev. 2
N80
CPA 2015
N80
Príslušnosť k povolaniu
5414009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
sociálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
manažérstvo bezpečnostných rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy informačnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Nové trendy a metódy.
Perspektíva: Budúca
4
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
druhy detektorov zabezpečovacej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
6
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy sebaobrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy, metódy a prostriedky súkromnej detektívnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické bezpečnostné systémy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súkromné detektívne služby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prvky biometriky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
spracovávanie a schvaľovanie periodických informácií o stave bezpečnosti objektov, analýz bezpečnostnej situácie a pod.
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
expertná, poradenská a prednášková činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie realizácie obchodných vzťahov a zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi/inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vykonávanie základnej a zdokonaľovacej odbornej prípravy, rekvalifikácie a výcviku, zaučenia a zácviku zamestnancov v oblasti bezpečnostných služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
6
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
4
riešenie zložitých úloh pri hľadaní osôb a majetku, získavaní údajov slúžiacich ako dôkazný prostriedok
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, prijímanie opatrení na ochranu obchodného tajomstva
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
špecializované odborné kriminalisticko-technické činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pátranie po osobách a veciach s využitím kriminalistických metód a techniky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov, preverovanie spoľahlivosti osôb a subjektov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie dôkazov, svedectiev, stôp a iných indícií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technicko-taktické dokumentovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov, preverovanie spoľahlivosti osôb a subjektov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených s objektivizáciou informácií a ich spracovávanie na relevantné informácie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie činnosti osôb v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie bezpečnostných pracovníkov a ich zaraďovanie do zmien
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
organizovanie práce a riadenia pracovnej skupiny detektívov alebo vedenia malej detektívnej kancelárie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu detektívov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Riadenie, organizovanie a kontrola výkonu detektívov.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia práce a riadenie pracovnej skupiny alebo malého detektívneho, kriminalistického alebo bezpečnostného technického laboratória
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.