Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe

Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe realizuje výskum a vývoj technologických procesov v oblasti výroby celulózy a papiera a prenáša najnovšie poznatky výskumu do praxe. Predmetom výskumu je najčastejšie riešenie problému z výrobnej praxe. Môže sa to týkať minimalizácie výrobných nákladov, minimalizácie negatívnych dopadov výroby na životné prostredie, minimalizácie materiálovej a energetickej náročnosti výroby, odstraňovania úzkych miest z výroby (tzv. debottlenecking), zvyšovania pridanej hodnoty výrobkov, zvyšovania kvality výrobkov, inovácie výrobkov, procesov a celej technológie alebo integrácia nového procesu do výrobnej technológie. Cieľom je zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby pri súčasnom zachovaní jej trvalej udržateľnosti a ekologizácie. Vychádza z analýzy súčasného stavu vedomostí v danej skúmanej oblasti (tzv. state of art), postaví vedeckú hypotézu, ktorá má viesť k riešeniu daného problému, overuje platnosť danej hypotézy v laboratórnyc...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
28317/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
Poznámka: V prípade absolventa tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania prax nie je nutná.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141020
ESCO
513
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
2141020

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metodológia výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Optimalizácia pracovného vyťaženia členov riešiteľského tímu.
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vyhodnotenie experimentov, spracovanie výsledkov, regresná analýza, štatistické metódy, optimalizácia procesných parametrov, analýza funkčných závislostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Napr. softvéry na riadenie a sledovanie ekonomiky, kvality výroby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy hodnotenia navrhovaných projektov z ekonomického hľadiska.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava rozpočtov projektov.
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie technických noriem, optimálnych technologických postupov zabezpečujúcich maximálnu kvalitu výrobkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy glejenia a zušľachťovania papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Zvyšovanie bariérových vlastností papierov a lepeniek, smart prvky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
7
normy spotreby materiálov pri výrobe celulózy a papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Minimalizácia materiálovej a energetickej náročnosti výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a spôsoby výroby vlákien
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Výroba nanofibrilovanej celulózy a nanocelulózy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti životného prostredia v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Prehľad o legislatíve v oblasti dopadov výroby na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Napr. drevovina, polobuničina, buničina (sulfátová, sulfitová), iné vlákniny (sekundárna, syntetická), pomocné papierenské prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosti o výrobných technológiách, procesoch, konštrukcii strojov a zariadení, jednotkových operáciách, meracích prístrojoch na riadenie procesov, princípoch ich fungovania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby a spracovania celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Prehľad o optimálnych podmienkach výroby a spracovania celulózy.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Minimalizácia dopadov výroby na životné prostredie. Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy tlačových techník
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy, postupy a oblasť použitia: tlač digitálna, flexografická, ofsetová, hĺbkotlač, kníhtlač, sitotlač, tlačená elektronika.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
7
technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy výroby papiera (výroba vlákien z dreva alebo iného rastlinného materiálu, príprava papieroviny, výroba papiera v papierenskom stroji, dodatočné povrchové úpravy papiera, spracovanie papiera na papierenské výrobky).
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické inžinierstvo
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Optimalizácia procesov a celej technológie, aplikácia umelej inteligencie na báze neurónových sietí, odstraňovanie úzkych miest - debottlenecking.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
7
nové trendy v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Náhrada biologicky nedegradovateľných obalov biologicky degradovateľnými na báze papiera a lepenky so zvýšenými bariérovými vlastnosťami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
návrhy modernizácie a technických úprav technologických zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Modifikácie procesov, optimalizácia procesných parametrov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie optimalizácie výrobných postupov a produktov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Optimalizácie z aspektu minimalizácie dopadov na životné prostredie a zvyšovania pridanej hodnoty.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie technologicko-ekonomických štúdií v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Analýza vhodnosti integrácie procesov do technologického celku, kalkulácie návratnosti investícií do modifikácie procesov a technológií.
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie technologických postupov a technických podmienok pre inovačné a nové druhy výrobkov papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Optimalizácia prevádzkových parametrov po implementácii inovácie procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
prevádzkové skúšky pri zavádzaní nových postupov pri celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Po optimalizácii v laboratórnych a poloprevádzkových podmienkach sa na základe získaných údajov pristupuje k prevádzkovým skúškam a k optimalizácii v prevádzkových podmienok.
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyvíjanie, modifikácia a inovácia technológií a technologických procesov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Projektovanie a navrhovanie technológií a technologických procesov v celulózo-papierenskej výrobe. Analýza technologických postupov, dát a hodnôt parametrov výskumu a výrobného procesu. Vyvíjanie metód skúmania a hodnotenia materiálov a procesov, inovatívnych procesov a technológií v oblasti výroby celulózy (buničiny) a papiera. Navrhovanie spôsobov využiteľnosti obnoviteľných zdrojov (materiály a energie).
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na realizácii vedecko-výskumných projektov v oblasti celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Inovácie procesov a výrobkov, minimalizácia prevádzkových nákladov, zvyšovanie pridanej hodnoty, minimalizácia negatívnych dopadov výroby na životné prostredie, debottlenecking, integrácia procesov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na medzinárodnej spolupráci pri riešení výskumných a vývojových úloh v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Účasť na riešení projektov Horizon Europe, Eureka, Eurostars, BBI, Interreg ...
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vývojových metód skúmania a hodnotenia vlastností materiálov a procesov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Napr. aplikácia fyzikálno-chemických a mechanických procesov (pri výrobe celulózy, papiera a papierenských výrobkov), vývojových metód skúmania a hodnotenia vlastností materiálov a procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
archivácia, zálohovanie a obnova databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie technologickej dokumentácie súvisiacej s výskumom a vývojom v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Budovanie databáz, digitálnych foriem dokumentácie efektívnych z hľadiska vyhľadávania a využitia.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie prác pri spracovaní technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov prognóz kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.