Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe

Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe realizuje výskum a vývoj technologických procesov v oblasti výroby celulózy a papiera a prenáša najnovšie poznatky výskumu do praxe. Predmetom výskumu je najčastejšie riešenie problému z výrobnej praxe. Môže sa to týkať minimalizácie výrobných nákladov, minimalizácie negatívnych dopadov výroby na životné prostredie, minimalizácie materiálovej a energetickej náročnosti výroby, odstraňovania úzkych miest z výroby (tzv. debottlenecking), zvyšovania pridanej hodnoty výrobkov, zvyšovania kvality výrobkov, inovácie výrobkov, procesov a celej technológie alebo integrácia nového procesu do výrobnej technológie. Cieľom je zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby pri súčasnom zachovaní jej trvalej udržateľnosti a ekologizácie. Vychádza z analýzy súčasného stavu vedomostí v danej skúmanej oblasti (tzv. state of art), postaví vedeckú hypotézu, ktorá má viesť k riešeniu daného problému, overuje platnosť danej hypotézy v laboratórnyc...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
28317/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
Poznámka: V prípade absolventa tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania prax nie je nutná.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141020
ESCO
513
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
2141020

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metodológia výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Optimalizácia procesov výroby
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Optimalizácia pracovného vyťaženia členov riešiteľského tímu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Optimalizácia procesov výroby
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vyhodnotenie experimentov, spracovanie výsledkov, regresná analýza, štatistické metódy, optimalizácia procesných parametrov, analýza funkčných závislostí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Napr. softvéry na riadenie a sledovanie ekonomiky, kvality výroby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
6
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy hodnotenia navrhovaných projektov z ekonomického hľadiska.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Optimalizácia procesov výroby
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava rozpočtov projektov.
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie technických noriem, optimálnych technologických postupov zabezpečujúcich maximálnu kvalitu výrobkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Optimalizácia procesov výroby
7
postupy glejenia a zušľachťovania papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Zvyšovanie bariérových vlastností papierov a lepeniek, smart prvky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
normy spotreby materiálov pri výrobe celulózy a papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Minimalizácia materiálovej a energetickej náročnosti výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
7
postupy a spôsoby výroby vlákien
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Výroba nanofibrilovanej celulózy a nanocelulózy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Nanocelulóza ako náhrada plastov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti životného prostredia v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Prehľad o legislatíve v oblasti dopadov výroby na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Napr. drevovina, polobuničina, buničina (sulfátová, sulfitová), iné vlákniny (sekundárna, syntetická), pomocné papierenské prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Nové druhy tlačových papierov
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Nanocelulóza ako náhrada plastov
7
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosti o výrobných technológiách, procesoch, konštrukcii strojov a zariadení, jednotkových operáciách, meracích prístrojoch na riadenie procesov, princípoch ich fungovania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Nanocelulóza ako náhrada plastov
7
technológia výroby a spracovania celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Prehľad o optimálnych podmienkach výroby a spracovania celulózy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
metódy a postupy kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Minimalizácia dopadov výroby na životné prostredie. Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
druhy tlačových techník
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy, postupy a oblasť použitia: tlač digitálna, flexografická, ofsetová, hĺbkotlač, kníhtlač, sitotlač, tlačená elektronika.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy výroby papiera (výroba vlákien z dreva alebo iného rastlinného materiálu, príprava papieroviny, výroba papiera v papierenskom stroji, dodatočné povrchové úpravy papiera, spracovanie papiera na papierenské výrobky).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Dátová analytika (Big Data)
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
chemické inžinierstvo
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Optimalizácia procesov a celej technológie, aplikácia umelej inteligencie na báze neurónových sietí, odstraňovanie úzkych miest - debottlenecking.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7
nové trendy v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Náhrada biologicky nedegradovateľných obalov biologicky degradovateľnými na báze papiera a lepenky so zvýšenými bariérovými vlastnosťami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
7
návrhy modernizácie a technických úprav technologických zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Modifikácie procesov, optimalizácia procesných parametrov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Optimalizácia procesov výroby
7
zabezpečovanie optimalizácie výrobných postupov a produktov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Optimalizácie z aspektu minimalizácie dopadov na životné prostredie a zvyšovania pridanej hodnoty.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
7
spracovávanie technologicko-ekonomických štúdií v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Analýza vhodnosti integrácie procesov do technologického celku, kalkulácie návratnosti investícií do modifikácie procesov a technológií.
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie technologických postupov a technických podmienok pre inovačné a nové druhy výrobkov papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Optimalizácia prevádzkových parametrov po implementácii inovácie procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
prevádzkové skúšky pri zavádzaní nových postupov pri celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Po optimalizácii v laboratórnych a poloprevádzkových podmienkach sa na základe získaných údajov pristupuje k prevádzkovým skúškam a k optimalizácii v prevádzkových podmienok.
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
7
vyvíjanie, modifikácia a inovácia technológií a technologických procesov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Projektovanie a navrhovanie technológií a technologických procesov v celulózo-papierenskej výrobe. Analýza technologických postupov, dát a hodnôt parametrov výskumu a výrobného procesu. Vyvíjanie metód skúmania a hodnotenia materiálov a procesov, inovatívnych procesov a technológií v oblasti výroby celulózy (buničiny) a papiera. Navrhovanie spôsobov využiteľnosti obnoviteľných zdrojov (materiály a energie).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Dátová analytika (Big Data)
Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Nové druhy tlačových papierov
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
participácia na realizácii vedecko-výskumných projektov v oblasti celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Inovácie procesov a výrobkov, minimalizácia prevádzkových nákladov, zvyšovanie pridanej hodnoty, minimalizácia negatívnych dopadov výroby na životné prostredie, debottlenecking, integrácia procesov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Nové druhy tlačových papierov
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
účasť na medzinárodnej spolupráci pri riešení výskumných a vývojových úloh v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Účasť na riešení projektov Horizon Europe, Eureka, Eurostars, BBI, Interreg ...
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
Nové druhy tlačových papierov
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
aplikácia vývojových metód skúmania a hodnotenia vlastností materiálov a procesov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Napr. aplikácia fyzikálno-chemických a mechanických procesov (pri výrobe celulózy, papiera a papierenských výrobkov), vývojových metód skúmania a hodnotenia vlastností materiálov a procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
archivácia, zálohovanie a obnova databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
vedenie technologickej dokumentácie súvisiacej s výskumom a vývojom v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Budovanie databáz, digitálnych foriem dokumentácie efektívnych z hľadiska vyhľadávania a využitia.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie prác pri spracovaní technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov prognóz kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.