Operátor pultu centrálnej ochrany

Operátor pultu centrálnej ochranyOperátor pultu centrálnej ochrany obsluhuje poplachové prijímacie centrum (pult centrálnej ochrany - PPC/PCO). Vykonáva diaľkový dohľad (monitoring) pri ochrane majetku a osôb v určených objektoch, alebo na vymedzených územiach. Zabezpečuje obsluhu elektronických zabezpečovacích zariadení a iných kontrolných a výstražných systémov. Operatívne rozhoduje o bezpečnostných opatreniach podľa konkrétnych plánov zásahu. Podľa potreby vysiela zásahové jednotky alebo vykonáva opatrenia vyplývajúce z príslušných plánov úkonov na konkrétne objekty. Operatívne rozhoduje a zabezpečuje oznamovaciu povinnosť pri podozrení zo spáchania trestného činu. Zabezpečuje informačný tok a koordinuje spoluprácu s Policajným zborom, prvkami integrovaného záchranného systému ako aj s inými súkromnými bezpečnostnými službami. Zhromažďuje informácie o službe, analyzuje ich a navrhuje opatrenia....
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
28273/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKDispečer pultu centrálnej ochrany
SKPracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov
Odporúčaná úroveň vzdelania
L
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: V oblasti bezpečnosti a ochrany osôb a majetku. Bez praxe môže pracovať napr. s pracovníkom, ktorý spĺňa požiadavky praxe (dochádza k zaúčaniu).
ISCO-08
5414
SK ISCO-08
5414007
ESCO
2065
SK NACE Rev. 2
N80
CPA 2015
N80
Príslušnosť k povolaniu
5414007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizácia
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Nové trendy v automatizácii bezpečnostných zariadení (nadstavba riadení viacerých systémov a softvérov).
Perspektíva: Budúca
3
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
4
štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy vykonávania dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V rozsahu Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, v rozsahu Zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o súkromnej bezpečnosti).
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické bezpečnostné systémy
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Technické možnosti a obsluha kamerových bezpečnostných systémov a prostriedkov elektrickej zabezpečovacej signalizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
prvky biometriky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovanie automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nové trendy v automatizácii bezpečnostných zariadení (nadstavba riadení viacerých systémov a softvérov).
Perspektíva: Budúca
3
zhromažďovanie informácií o strážnej službe, ich analýza a navrhovanie opatrení
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie oznamovacej povinnosti pri podozrení zo spáchania trestných činov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
kontrolovanie stavu zabezpečenia vstupu do objektov a budov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stráženie objektov, ich zariadení, uložených a uskladnených vecí
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Riadenie výjazdu, riadenie sledovacích zariadení, sledovanie chráneného priestoru, informovanie (delegovanie) na pracovníkov v teréne.
Perspektíva: Aktuálna
3
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Operátor pultu centrálnej ochrany sa venuje najmä koordinácii činnosti a sprostredkúva informácie o prebiehajúcom zásahu na zamestnancov v teréne a na iné zložky, ktoré si vyžaduje situácia.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodovanie o bezpečnostných opatreniach v štandardných a neštandardných situáciách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie centrálneho operačného strediska spoločnosti, obsluha pultu centralizovanej ochrany a riadenie zásahovej služby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinovanie spolupráce s Policajným zborom Slovenskej republiky, prvkami integrovaného záchranného systému a s inými súkromnými bezpečnostnými službami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie kontrol a previerok dodržiavania režimu ochrany a obrany
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.