Operátor pultu centrálnej ochrany

Operátor pultu centrálnej ochranyOperátor pultu centrálnej ochrany obsluhuje poplachové prijímacie centrum (pult centrálnej ochrany - PPC/PCO). Vykonáva diaľkový dohľad (monitoring) pri ochrane majetku a osôb v určených objektoch, alebo na vymedzených územiach. Zabezpečuje obsluhu elektronických zabezpečovacích zariadení a iných kontrolných a výstražných systémov. Operatívne rozhoduje o bezpečnostných opatreniach podľa konkrétnych plánov zásahu. Podľa potreby vysiela zásahové jednotky alebo vykonáva opatrenia vyplývajúce z príslušných plánov úkonov na konkrétne objekty. Operatívne rozhoduje a zabezpečuje oznamovaciu povinnosť pri podozrení zo spáchania trestného činu. Zabezpečuje informačný tok a koordinuje spoluprácu s Policajným zborom, prvkami integrovaného záchranného systému ako aj s inými súkromnými bezpečnostnými službami. Zhromažďuje informácie o službe, analyzuje ich a navrhuje opatrenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
28273/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKDispečer pultu centrálnej ochrany
SKPracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov
Odporúčaná úroveň vzdelania
L
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: V oblasti bezpečnosti a ochrany osôb a majetku. Bez praxe môže pracovať napr. s pracovníkom, ktorý spĺňa požiadavky praxe (dochádza k zaúčaniu).
ISCO-08
5414
SK ISCO-08
5414007
ESCO
2065
SK NACE Rev. 2
N80
CPA 2015
N80
Príslušnosť k povolaniu
5414007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizácia
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Nové trendy v automatizácii bezpečnostných zariadení (nadstavba riadení viacerých systémov a softvérov).
Perspektíva: Budúca
3
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
4
štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy vykonávania dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V rozsahu Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, v rozsahu Zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o súkromnej bezpečnosti).
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické bezpečnostné systémy
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Technické možnosti a obsluha kamerových bezpečnostných systémov a prostriedkov elektrickej zabezpečovacej signalizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
prvky biometriky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovanie automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nové trendy v automatizácii bezpečnostných zariadení (nadstavba riadení viacerých systémov a softvérov).
Perspektíva: Budúca
3
zhromažďovanie informácií o strážnej službe, ich analýza a navrhovanie opatrení
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie oznamovacej povinnosti pri podozrení zo spáchania trestných činov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
kontrolovanie stavu zabezpečenia vstupu do objektov a budov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stráženie objektov, ich zariadení, uložených a uskladnených vecí
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Riadenie výjazdu, riadenie sledovacích zariadení, sledovanie chráneného priestoru, informovanie (delegovanie) na pracovníkov v teréne.
Perspektíva: Aktuálna
3
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Operátor pultu centrálnej ochrany sa venuje najmä koordinácii činnosti a sprostredkúva informácie o prebiehajúcom zásahu na zamestnancov v teréne a na iné zložky, ktoré si vyžaduje situácia.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodovanie o bezpečnostných opatreniach v štandardných a neštandardných situáciách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie centrálneho operačného strediska spoločnosti, obsluha pultu centralizovanej ochrany a riadenie zásahovej služby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinovanie spolupráce s Policajným zborom Slovenskej republiky, prvkami integrovaného záchranného systému a s inými súkromnými bezpečnostnými službami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie kontrol a previerok dodržiavania režimu ochrany a obrany
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.