Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobeRiadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe riadi, zabezpečuje a kontroluje plynulý a efektívny chod polygrafickej výroby po organizačnej, ekonomickej, personálnej, technologickej a materiálovej stránke. Predkladá plány kapacít strojov a ľudských zdrojov, plány opráv a údržby strojov a zariadení. Zodpovedá za prevádzkyschopnosť strojov, zariadení a výrobných priestorov. Navrhuje a zavádza princípy riadenia kvality na každom úseku polygrafickej výroby. Monitoruje čerpanie osobných nákladov, spotrebu materiálov, technickej práce a energií, navrhuje nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Zodpovedá v environmentálnej oblasti za triedenie odpadov a obalov a za ich ekologickú likvidáciu. Kontroluje a zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a za dodržiavanie požiarnej ochrany - v zmysle platných zákonov, noriem a predpisov. Efektívne riadi tím zamestnancov, navrhuje a implementuje inovatívne zmeny a zodpovedá za bezproblémový chod prevádzky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
28262/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVýrobný riaditeľ
ENChief operating officer
DEProduktionsleiter
ENChief production officer
ENChief manufacturing officer
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Na samostatný výkon povolania sa vyžaduje prax v polygrafickej výrobe.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321007
ESCO
64
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
1321007

Kompetencie

Digitálna gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre top manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: So zameraním na polygrafickú výrobu.
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu zamestnancov, plánovanie ľudských zdrojov, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedomosti základného finančného manažmentu pre riadiaceho pracovníka.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika a postupy na riadenie a kontrolu technických a technologických procesov výroby, údržby a opráv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy orientácie podniku na zákazníka, možnosti prispôsobenia riadenia podnikových činností požiadavkám zákazníka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
investičné príležitosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy automatizovanej výroby
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizácia presnosti sútlače
Automatizácia dokončovacích procesov
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Triedenie odpadov a nakladanie s nimi.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy technológie: vyhotovenia tlačových podkladov, polygrafickej montáže, prípravy tlačovej formy, tlačových techník, dokončovacieho spracovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Možnosti a spôsoby ich použitia v rôznych fázach polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe a z oblasti systémov Color managementu. Metódy a postupy kontroly kvality v polygrafickej výrobe. ISO normy, STN, odborové normy, smernice na dokončujúce spracovanie a platné technologické postupy v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vedomosti o nových technologických postupoch, strojoch a materiáloch v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
7
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vrátane riešenia reklamácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Ekonomické vedomosti potrebné na riadenie hospodárskej jednotky na najvyššom stupni riadenia, vrátane ekonomických pojmov.
Princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, ekonomické kategórie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy umelej inteligencie a možnosti ich dátového vyhodnocovania v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
5
metódy polygrafického výrobného cyklu a formy jeho spájania so získanými dátami
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba obchodnej a marketingovej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na tvorbe operatívnych a finančných plánov, vrátane zabezpečenia a kontroly ich plnenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania priebežných termínov v jednotlivých fázach výroby, vrátane plnenia termínov expedície a objemu finančného plánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácie automatizačných procesov na zníženie uhlíkovej stopy výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizácia presnosti sútlače
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Automatizácia dokončovacích procesov
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
6
tvorba plánu investičného rozvoja v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tvorba stratégie investičného rozvoja, zavádzania nových technológií a nákupu nových strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výrobných procesov a procesov zmien technológií v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Aplikácia riadiacich programov pre riadenie a optimalizáciu výrobných procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba návrhov nových výrobných postupov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Optimalizácia procesov výroby
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia plánov údržby a opráv polygrafických strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie, posudzovanie a zavádzanie nových technologických postupov a materiálov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vrátane zmien výrobno-technických podmienok a zavedenia alternatívnych postupov, materiálov a optimalizácie technologických postupov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
kontrola dodržiavania noriem STN, odborových noriem, noriem ISO a smerníc kvality platných pre polygrafický priemysel
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vrátane zavádzania a kontroly nápravných opatrení vychádzajúcich z auditov. Navrhovanie a zavádzanie princípov riadenia kvality na všetkých úsekoch polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie reportov (hlásení, rozborov, správ) o polygrafickej výrobe, vedenie prevádzkovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Z pohľadu ekonomiky, technológie, plánovania, riadenia procesov. Vypracovávanie príslušnej dokumentácie hospodárskej jednotky, ekonomických analýz a komentárov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kooperácia so zákazníkmi v oblasti polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
používanie prvkov umelej inteligencie v technologickom procese
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
5
riadenie výrobného úseku polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a dispečerského riadenia v polygrafickej výrobe po organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a určovanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v papierenskom a polygrafickom priemysle
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Monitoring čerpania osobných nákladov, spotreby materiálov, technickej práce a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie podriadených zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.