Lektor v oblasti bezpečnostných služieb

Lektor v oblasti bezpečnostných služiebLektor v oblasti bezpečnostných služieb vykonáva primárne výučbu a výcvik v akreditovaných odborných kurzoch alebo odboroch súkromnej bezpečnosti. Venuje sa príprave záujemcov na výkon strážnej, alebo detektívnej služby. Jeho pracovnou náplňou je prednášková činnosť, pričom sa venuje problematike získania základných, praktických zručností a návykov v oblasti vykonávania jednotlivých bezpečnostných úkonov a oprávnení podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.­ Zároveň vykonáva praktický výcvik v oblasti taktiky a techniky zásahov. Lektor v oblasti bezpečnostných služieb pripravuje textové a učebné materiály, pomôcky. Pre odborné kurzy vytvára náplň a zameranie, stanovuje metodiku výučby a výcviku. ­V kompetencii má overovanie teoretických vedomostí, zručností a praktických návykov. Môže tiež spolupracovať na vypracovaní projektov, metodických materiálov a koncepcií pre oblasti vzdelávania pracovníkov súkromnej bezpečnosti. Vedie administratívu a pedagogickú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
28139/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKOdborný inštruktor v oblasti SBS služieb
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené profesionálnou cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou, pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „CIT“) podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 20)
Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
Poznámka: alebo Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
Poznámka: Ide o prax v priamom výkone bezpečnostných služieb, resp. o prax vo výuke bezpečnostných služieb
ISCO-08
2359
SK ISCO-08
2359008
ESCO
695
SK NACE Rev. 2
N80,P85
CPA 2015
N80,P85
Príslušnosť k povolaniu
2359008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika vzdelávania odborných predmetov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostná politika a medzinárodné vzťahy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažérstvo bezpečnostných rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a spôsoby zabezpečenia aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a techniky riadenia informačnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy informačnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Znalosti inovatívnych prístupov na zavádzanie IoT.
Perspektíva: Budúca
6
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
druhy detektorov zabezpečovacej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy sebaobrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy, metódy a prostriedky súkromnej detektívnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické bezpečnostné systémy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
súkromné detektívne služby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prvky biometriky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Základné znalosti a vedomosti ohľadom biometriky a ochranných prvkov na zabezpečovanie objektov.
Perspektíva: Budúca
4
pravidlá sebaochrany a vzájomnej pomoci
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
koncipovanie kurzov ďalšieho profesijného vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie metód vyučovania v oblasti ďalšieho profesijného vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie vzdelávacích aktivít ďalšieho vzdelávania, stanovovanie a plánovanie personálneho a materiálno-technického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
definovanie požiadaviek, podmienok a štandardov pre oblasť IT bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie spôsobov napájania chránených objektov na bezpečnostné systémy regiónov a organizácie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie spôsobov a organizačné zabezpečovanie ochrany hmotného a nehmotného majetku
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie vzdelávacích projektov, metodík výučby a výcviku, vedenie ich realizácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie procesu realizácie vzdelávania, navrhovanie korekcií použitých metód, foriem a učebných činností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie účinnosti vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie opatrení na zlepšenie činnosti zmien a hliadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza potrieb v oblasti prípravy bezpečnostných pracovníkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba učebných pomôcok na dosiahnutie vzdelávacích cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
expertná, poradenská a prednášková činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie odbornej lektorskej činnosti (prednášky, školenia a pod.)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie základnej a zdokonaľovacej odbornej prípravy, rekvalifikácie a výcviku, zaučenia a zácviku zamestnancov v oblasti bezpečnostných služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Postup pracovníkov fyzickej ochrany pri overovaní signálu o narušení chráneného objektu. Vykonávanie kontrolnej činnosti prevádzkovateľa a osoby vykonávajúcej fyzickú ochranu, pátranie, odbornú prípravu a poradenstvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
výučba a výcvik v streľbe na získanie zbrojného preukazu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.