Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pracovník zásahovej skupiny pultu centrálnej ochrany

Pracovník zásahovej skupiny pultu centrálnej ochranyPracovník zásahovej skupiny pultu centrálnej ochrany (člen zásahovej skupiny) vykonáva zásah proti narušiteľovi, ak je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou s použitím sebaobrany a vecných bezpečnostných prostriedkov súkromnej bezpečnostnej činnosti. Fyzicky ochraňuje život a zdravie osôb a majetok pred útokmi proti záujmu chráneného bezpečnostnou službou. V prípade incidentu zabezpečuje chránený objekt a zaisťuje stopy aby nedošlo k ich poškodeniu, resp. znehodnoteniu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
28137/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVýjazdár
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
Poznámka: alebo Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15).

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5414
SK ISCO-08
5414008
ESCO
2065
SK NACE Rev. 2
N80
CPA 2015
N80
Príslušnosť k povolaniu
5414008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Ovládanie krátkych strelných, palebných a brokových zbraní - streľba na terč, combat streľba.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy vykonávania dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy sebaobrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické bezpečnostné systémy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prvky biometriky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
3
pravidlá sebaochrany a vzájomnej pomoci
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
komponovanie biometriky do plánu ochrany
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
3
vykonávanie kontrolnej činnosti v rámci výkonu fyzickej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
3
vykonávanie základných činností v zásahových jednotkách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrolovanie stavu zabezpečenia vstupu do objektov a budov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie špeciálnych úloh v rámci zásahových skupín, pri plnení náročných technických a taktických postupov, pri zabezpečovaní verejného poriadku, záchrany osôb a ochrany majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie úkonov a zákrokov pri ochrane verejného poriadku, osôb, súkromného a verejného majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie zákrokov proti páchateľom, používanie donucovacích prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
určovanie techniky a taktiky vedenia zásahu na zaistenie bezpečnosti a poriadku pri záchranných akciách a pod.
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vie použiť základné metodické postupy pre technický výkon a taktiku vedenia záznamov (základný metodický postup je pre každý objekt spracovaný v smernici pre výkon služby). Vrátane vedenia písomných záznamov o technike a taktike zásahu na zaistenie bezpečnosti a poriadku pri záchranných akciách (viď evidencia vedenia prevádzkovateľmi bezpečnostnej služby podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005 Z. z.).
Perspektíva: Aktuálna
3
stráženie objektov, ich zariadení, uložených a uskladnených vecí
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Do príchodu majiteľa, alebo do príchodu príslušníkov policajného zboru.
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie zbrane a iných vecných bezpečnostných prostriedkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie služobných psov pri výkone služby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie prvotných činností na odvrátenie nebezpečenstva alebo zamedzenie škody do príjazdu hasičov, polície a pod.
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásahové akcie pri narušení bezpečnosti chránených objektov, zadržiavanie narušiteľov a zaisťovanie miesta činu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.