Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca)

Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca)Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca) zaisťuje osobnú ochranu s využitím špecifických metód a foriem osobnej ochrany osôb a metód súkromnej bezpečnosti. Fyzicky ochraňuje život a zdravie chránenej osoby pred všetkými druhmi útokov a vykonáva opatrenia na predchádzanie týmto útokom. Ochraňuje osobu aj majetok chránenej osoby, ktorý má pri sebe, v stanovenom rozsahu, na stanovenom mieste, alebo pri preprave. Snaží sa zamedzovať útokom ich predchádzaním a udržaním potenciálneho útočníka v bezpečnej vzdialenosti od chránenej osoby. Zaisťuje režimovú ochranu chránenej osoby. Spracúva plány a taktiky ochrany. Preveruje a objasňuje súvislosti a javy spojené s osobnou ochranou osôb. Podieľa sa na zaisťovaní dôkazov a svedectva v prípade vzniku incidentu. Spolupracuje s ostatnými bezpečnostnými zložkami, ktoré súvisia s osobnou ochranou osoby. Ochranca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s poskytovaním bezpečnostnej služby. O pr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
28136/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENBodyguard
SKOchrankár
SKOsobný ochranca
SKOsobný strážca
SKTelesný strážca
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
Poznámka: alebo Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: V oblasti bezpečnosti a ochrany osôb a majetku.
ISCO-08
5414
SK ISCO-08
5414006
ESCO
2066
SK NACE Rev. 2
N80
CPA 2015
N80
Príslušnosť k povolaniu
5414006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady morálneho kódexu a mlčanlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: streľba na cieľ krátkymi guľovými strelnými palnými a brokovými zbraňami, combat streľba
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy vykonávania dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy sebaobrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady bezpečnej defenzívnej jazdy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické bezpečnostné systémy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prvky biometriky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
4
pravidlá sebaochrany a vzájomnej pomoci
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Znalosť zásad a taktických opatrení pre zamedzenie útokov ich predchádzaním a udržaním potenciálneho útočníka v bezpečnej vzdialenosti od chránenej osoby.
Perspektíva: Aktuálna
4
takticko-metodické postupy vykonávania zásahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Princípy a taktiky ochrany zverenej osoby a sebaobrany.
Perspektíva: Aktuálna
4
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie kontrolnej činnosti v rámci výkonu fyzickej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
vykonávanie úkonov a zákrokov pri ochrane verejného poriadku, osôb, súkromného a verejného majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie techniky a taktiky vedenia zásahu na zaistenie bezpečnosti a poriadku pri záchranných akciách a pod.
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vie použiť základné metodické postupy pre technický výkon a taktiku vedenia záznamov (základný metodický postup je pre každý objekt spracovaný v smernici pre výkon služby). Vrátane vedenia písomných záznamov o technike a taktike zásahu na zaistenie bezpečnosti a poriadku pri záchranných akciách (viď evidencia vedenia prevádzkovateľmi bezpečnostnej služby podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005 Z. z.).
Perspektíva: Aktuálna
4
ozbrojený sprievod osôb a dopravných prostriedkov a pri preprave peňazí a cenín
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pochôdzková a kontrolná činnosť v strážených objektoch
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie zbrane a iných vecných bezpečnostných prostriedkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie ochrany objektov osobitnej dôležitosti, ozbrojená ochrana objektov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Platí v prípade ochrany chránenej osoby v objekte (napr. v rámci hotelového zariadenia, alebo miesta bydliska a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie prvotných činností na odvrátenie nebezpečenstva alebo zamedzenie škody do príjazdu hasičov, polície a pod.
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zvládanie taktiky a metodiky ochrany osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola ochrany zdravia a bezpečnosti po prevedenom zásahu v rámci fyzickej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodovanie o bezpečnostných opatreniach v štandardných a neštandardných situáciách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.