Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)

Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) plní základné úlohy spojené so zákrokmi a úkonmi na zaistenie ochrany majetku alebo osôb. Kontroluje dodržiavanie organizačných opatrení o vstupe osôb a vozidiel do chráneného objektu v zmysle príslušnej smernice. Prijíma prvotné opatrenia na odvrátenie bezpečnostných hrozieb, rizík, alebo hroziacej škody. V prípade incidentu zaisťuje kriminalistické stopy na mieste činu alebo udalosti pred ich zničením, poškodením alebo odstránením. Vykonáva pochôdzkovú a preventívno-kontrolnú činnosť v stráženom objekte, podľa schválených smerníc pre výkon fyzickej ochrany, so zameraním na bezpečnostné, požiarne, či ekologické riziká a incidenty. Zisťuje totožnosť osôb vstupujúcich alebo nachádzajúcich sa v chránenom objekte. Vykonáva ozbrojenú ochranu objektu, alebo aj ozbrojený sprievod osôb, vrátane prepravy peňazí/cenín. Dáva podnety na prípravu a realizáciu režimových opatrení v chránenom objekte. Obsluhuje jednoduché mechanické a elektronické zab...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
28135/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPracovník strážnej služby
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
Poznámka: alebo Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15).

Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené profesionálnou cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou, pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „CIT“) podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 20)
Poznámka: Len v prípade, že takúto činnosť vykonáva.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5414
SK ISCO-08
5414005
ESCO
2079
SK NACE Rev. 2
N80
CPA 2015
N80
Príslušnosť k povolaniu
5414005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
3
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy vykonávania dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy sebaobrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické bezpečnostné systémy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prvky biometriky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Základné znalosti a vedomosti ohľadom biometriky a ochranných prvkov na zabezpečovanie objektov.
Perspektíva: Budúca
3
pravidlá sebaochrany a vzájomnej pomoci
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Potrebné je absolvovanie školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7).
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Potrebné je absolvovanie školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7).
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie kontrolnej činnosti v rámci výkonu fyzickej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
3
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
3
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
3
kontrolovanie stavu zabezpečenia vstupu do objektov a budov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie úkonov a zákrokov pri ochrane verejného poriadku, osôb, súkromného a verejného majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dozor v objektoch a na verejných priestranstvách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stráženie objektov, ich zariadení, uložených a uskladnených vecí
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola osôb a vozidiel, zaznamenávanie priechodov a prejazdov, vydávanie kľúčov na vrátniciach a pri vstupoch
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ozbrojený sprievod osôb a dopravných prostriedkov a pri preprave peňazí a cenín
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pochôdzková a kontrolná činnosť v strážených objektoch
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie zbrane a iných vecných bezpečnostných prostriedkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie jednoduchých úkonov pri pátraní po osobách a veciach
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zisťovanie identifikačných údajov alebo informácií o hľadanej osobe, či veci a ich objektivizácia, podieľanie sa na pátracích akciách, dodržiavanie zásad súčinnosti a koordinácie pri pátraní, previerka výskytu osoby v mieste pracoviska, zisťovanie údajov od príbuzných, spolupracovníkov, svedkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie služobných psov pri výkone služby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie ochrany objektov osobitnej dôležitosti, ozbrojená ochrana objektov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie prvotných činností na odvrátenie nebezpečenstva alebo zamedzenie škody do príjazdu hasičov, polície a pod.
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola ochrany zdravia a bezpečnosti po prevedenom zásahu v rámci fyzickej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Výzbroj
Strelné zbrane a strelivo
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.