Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)

Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba) komplexne riadi výkon služby fyzickej ochrany, zodpovedá za plánovanie, riadenie a kontrolu výkonu fyzickej ochrany v rámci objektov, ktorým spoločnosť poskytuje fyzickú ochranu. Riadi výkon služby fyzickej ochrany v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi a internými normatívnymi aktami spoločnosti. Schvaľuje komplexné ako i diferencované opatrenia na predchádzanie a zamedzovanie protiprávnej činnosti v chránených objektoch s využitím síl a prostriedkov fyzickej ochrany. Priebežne sleduje všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti poskytovania fyzickej ochrany a iniciovanie potrebných zmien v interných normatívnych aktoch upravujúcich jej výkon. Kontroluje a riadi výkon fyzickej ochrany osôb a majetku v rámci chránených objektov prostredníctvom vedúcich objektov prípadne vedúcich zmien. Komplexne vyhodnocuje výkon fyzickej ochrany, prijíma opatrenia a závery pri zistení porušenia smerníc pre výkon služby fyzickej ochrany osôb...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
28131/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVýkonný manažér
SKManažér výkonu fyzickej ochrany
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Autorizácia na vykonávanie hodnotenia rizika, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačnú a poradenskú činnosť v určených oblastiach podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14)
Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
Poznámka: alebo Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: odporúčaný zamestnávateľom
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
5414
SK ISCO-08
5414002
ESCO
2073
SK NACE Rev. 2
N80
CPA 2015
N80
Príslušnosť k povolaniu
5414002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
6
postupy kalkulácie nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické bezpečnostné systémy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá sebaochrany a vzájomnej pomoci
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie a metodické usmerňovanie výcviku strážnikov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie a projektovanie postupov ochrany osôb a majetku, trás transportu peňazí a cenín a pod., vrátane kalkulácie nákladov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie kontrolnej a inšpekčnej činnosti v oblasti strážnych služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie spôsobov a organizačné zabezpečovanie ochrany hmotného a nehmotného majetku
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie návrhov efektívnej ochrany majetku a osôb, stanovovanie požiadaviek na materiálne a personálne zdroje, kalkulácia nákladov spojených so strážením
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie súhrnných informácií o strážnej službe pre vedúcich pracovníkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie opatrení na zlepšenie činnosti zmien a hliadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie analýz služobných hlásení zmien a hliadok, prešetrovanie vzniknutých prípadov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie konečných riešení prípadov zistených strážnikmi v priamom výkone služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zistené prípady, ktoré nebolo možné na mieste vyriešiť
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
6
vedenie dokumentácie o strážených objektoch, záznamov o službe a pracovných výkonoch, evidencia zbraní a streliva a pod.
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie komplexnej dokumentácie o výsledkoch kontrolnej a inšpekčnej činnosti v oblasti výkonu fyzickej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
samostatná a bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie a riadenie stráženia objektov, skupín osobnej ochrany, prepravy peňazí a cenín a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozhodovanie o bezpečnostných opatreniach v štandardných a neštandardných situáciách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie bezpečnostných pracovníkov a ich zaraďovanie do zmien
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie kontrolných a inšpekčných tímov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.