Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti

Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnostiProjektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti komplexne vykonáva projektové práce bezpečnostných projektov ochrany hmotného či nehmotného majetku fyzických osôb, právnických osôb, obcí ako aj štátu. Do projektov implementuje prvky integrovaného bezpečnostného systému. Stanovuje bezpečnostné riziká, identifikuje ich, hodnotí a určuje prioritu s využitím dostupných technológií a vedeckých metód. Podrobne a komplexne vypracováva varianty bezpečnostných projektov na základe zvolených kritérií, s posúdením ich ekonomickej náročnosti a bezpečnostnej dostatočnosti a predkladá ich na rozhodnutie klientovi. Podieľa sa aj na zabezpečení samotnej realizácie bezpečnostného projektu. Vedie príslušnú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
28128/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKBezpečnostný projektant
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Prax v odbore elektrotechnika a projektant.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149027
ESCO
2070
SK NACE Rev. 2
N80
CPA 2015
N80
Príslušnosť k povolaniu
2149027

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažérstvo bezpečnostných rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
problematika ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy kamerových systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy projektovania bezpečnostných systémov v organizácii
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Základné znalosti ústavného práva, správneho práva, trestného práva, všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce činnosť ozbrojených bezpečnostných zborov, bezpečnostných zborov, Vojenskej polície a pod., zákon o súkromnej bezpečnosti, autorský zákon a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
technická, administratívna a informačná bezpečnosť orgánov a úradov štátnej správy a samosprávy a ich činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ovláda zásady osobnej ochrany a ozbrojeného sprievodu pre účely ich projektovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ovláda zásady ochrany a stráženia bankových objektov a transportov pre účely ich projektovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
formy projektovania komplexných bezpečnostných systémov organizácií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické bezpečnostné systémy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
voľba metodiky na hodnotenie rizík a jej aplikácia v konkrétnych podmienkach, spracovanie výsledkov, vrátane návrhov konkrétnych opatrení v oblasti súkromnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie spôsobov napájania chránených objektov na bezpečnostné systémy regiónov a organizácie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie bezpečnostných rizík a stanovovanie opatrení na ich elimináciu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie komplexných projektov objektovej, personálnej a dátovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov bezpečnostnej politiky štátu, regiónu, organizácie v odbore súkromných bezpečnostných činností
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie projektov a realizácia systémov objektovej, personálnej, technickej a administratívnej bezpečnosti na ochranu utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie koncepcií a vypracovávanie systémových projektov komplexnej bezpečnosti organizácií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vhodnosti a účinnosti navrhnutých opatrení na minimalizáciu rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie analýz bezpečnostnej situácie a hodnotenie bezpečnostných rizík
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozširovanie a zavádzanie bezpečnostných technológií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexné spracovávanie dokumentov bezpečnostnej politiky, krízového riadenia a plánovania, vedenie dokumentácie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
7
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
tvorba a realizácia režimových opatrení určených na ostrahu objektov a ochranu osôb a majetku
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a riadenie projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.