Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby

Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výrobyŠpecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby riadi a kontroluje predvýrobné a výrobné činnosti na úseku výroby alebo spracovania celulózy a papiera. Spolupracuje na tvorbe rozpočtov a operatívnom plánovaní výroby. Koordinuje realizáciu úloh útvaru v súčinnosti s ďalšími útvarmi a rieši zásadné organizačné a prevádzkové problémy. Zodpovedá za plnenie objednávok podľa plánov v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov. Iniciuje inováciu technológií a riadiacich procesov. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených a kontroluje dodržiavanie technologických postupov, bezpečnostných, právnych predpisov a interných noriem.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
2722/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
DEProduktionsleiter
ENProduction manager
SKVedúci výroby
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Podmienka absolvovanej praxe je samostatný výkon na úseku výroby so zameraním na celulózo-papierenský priemysel.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141021
ESCO
423
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
2141021

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
investičné plánovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe. Metódy a postupy kontroly kvality. ISO normy, STN, odborové normy, smernice, platné technologické postupy.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy glejenia a zušľachťovania papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Postupy glejenia a zušľachťovania papiera podľa technologických reglementov.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy spotreby materiálov pri výrobe celulózy a papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť technologických reglementov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a spôsoby výroby vlákien
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Mechanicky – výroba bielenej drevoviny; polomechanicky – výroba hnedej drevoviny a výroba polobuničiny; chemicky – výroba buničiny, spôsoby výroby celulózy – sulfitový, sulfátový, nátronový.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Napr. drevovina (smrek, jedľa, topoľ, jelša, buk), buničina, handroviny a iné prídavné látky - chemikálie potrebné k výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomický manažment, kontroling pre celulózo-papierenskú výrobu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kapacita strojov, ich možnosti a obmedzenia. Dôraz na výkonové parametre strojov a zariadení. Základné znalosti technologických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
7
metódy a postupy kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy kontroly s hlavným dôrazom na časovú náročnosť pre potreby plánovania a výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vedomosti potrebné na riadenie, koordináciu a optimalizáciu technologických činností v celulózo-papierenskej výrobe. Princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia. Optimálne využívanie výrobných kapacít a ľudských zdrojov na pracoviskách celulózo-papierenskej výroby. Plnohodnotné využívanie výrobných a plánovacích softvérov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Poznanie druhov odpadov podľa tried.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy výroby celulózy, papiera (výroba vlákien z dreva alebo iného rastlinného materiálu, príprava papieroviny, výroba papiera v papierenskom stroji, dodatočné povrchové úpravy papiera).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
nové trendy v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Optimalizácia procesov výroby
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
návrhy modernizácie a technických úprav technologických zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
6
zabezpečovanie optimalizácie výrobných postupov a produktov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
6
spolupráca na tvorbe plánu investičného rozvoja v celulózo-papierenskej
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Spolupráca na tvorbe stratégie investičného rozvoja, zavádzanie nových technológií a nákupu nových strojov, zariadení a výrobných liniek.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie, posudzovanie a zavádzanie nových technologických postupov a materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vrátane zmien výrobno-technologických podmienok a zavádzania alternatívnych postupov, materiálov a optimalizácie technologických postupov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
7
kontrola plnenia operatívnych plánov celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kontrola spotreby materiálov a energií, optimálneho využívania výrobných kapacít, plnenia výkonových noriem, prijatých nápravných opatrení. Kontrola dodržiavania kvality, časových noriem jednotlivých fáz výroby, dochádzky a plnenia pracovných úloh podriadených.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Podľa vypracovaných a schválených plánov BOZP a PO.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické a ekonomické rozbory plánov, vyhodnocovanie kvality výrobkov a efektívnosti procesov a výkonov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Návrhy opatrení.
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia príčin neplnenia plánov, návrhy opatrení na elimináciu, resp. odstránenie nedostatkov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
7
zber a distribúcia informácií o riadení celulózo-papierenskej výroby, vyhodnocovanie účinnosti plánovania
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
participácia na zabezpečovaní prevádzkovej dokumentácie celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov na opravu a údržbu strojov a zariadení v celulózo-papierenskej výrobe, vrátane zabezpečenia diagnostiky
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Z pohľadu ekonomiky, technológie, plánovania, riadenia procesov. Vypracovávanie príslušnej dokumentácie hospodárskej jednotky, ekonomických analýz a komentárov.
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie výrobného úseku celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Riadenie technologických postupov v celulózo-papierenskej výrobe. Riadenie plynulého a efektívneho chodu výroby po organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vrátane havarijných stavov a krízových situácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Návrhy zmien a optimalizácie technologických postupov, riadenia kvality na všetkých úsekoch celulózo-papierenskej výroby, úspory materiálov, technickej práce a energií.
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavovanie operatívnych plánov celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Operatívne plány výroby na rôzne časové obdobia, plán opráv strojov, čiastkové operatívne plány podriadených organizačných jednotiek. Zostavovanie operatívnych plánov na základe dohodnutých zákaziek, kontraktov, harmonogramu odbytu, kapacitných možností jednotlivých pracovísk, technického a technologického vybavenia a termínov subdodávok.
Perspektíva: Aktuálna
7
dispečerské riadenie celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Proces riadenia výroby, ktorý nasleduje po stanovení operatívneho plánu.
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia výrobných, operatívnych a prevádzkových plánov s ďalšími úsekmi celulózo-papierenskej výroby, vrátane vonkajších kooperácií
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie náhradného riešenia v prípade kolízie plánu so skutočnosťou v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.