Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe

Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobeŠpecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe riadi procesy kontroly vstupných surovín a materiálov vo výrobe celulózy a papiera. Taktiež riadi procesy kontroly kvality finálneho produktu a procesy interného auditu výroby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
2720/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKHlavný špecialista kvality
SKVedúci kvality
SKVedúci oddelenia kvality
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax v odbore celulózo-papierenského priemyslu.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141022
ESCO
2507
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
2141022

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: vedomosti v oblasti údržby a kalibrácie meracích zariadení
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Aktualizácia príslušných riadiacich a kontrolných dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy hodnotenia zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: V oblasti výroby a spracovania celulózy a papiera.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie postupov a zásad pri práci s látkami, zmesami a s nebezpečnými chemikáliami.
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: V oblasti výroby a spracovania celulózy a papiera.
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: V zmysle platnej legislatívy životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: V zmysle ISO 9001 a Slovenských technických noriem.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: V zmysle Kariet bezpečnostných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby a spracovania celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: V zmysle technologických reglementov.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia spracovania papiera na papierenské výrobky
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: V zmysle technologických reglementov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: V oblasti kontroly kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Likvidácia obalov chemických a nebezpečných látok.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Vedomosti o európskej legislatíve REACH.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánov kontroly kvality výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh opatrení na zachovanie štandardnej kvality výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh metód kontroly kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
audit zavedeného systému kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: V zmysle plánu auditov na príslušný rok.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola uplatňovania noriem ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
validácia metód a postupov fyzikálno-chemických skúšok a odberov vzoriek
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vplyvov meniacich sa vlastností produktov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie príčin zníženej kvality celulózo-papierenských výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnotenie systému riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov/vstupov do preskúmania manažmentom podľa ISO 9001 na účely zhodnotenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie príslušnej dokumentácie v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vedenie dokumentácie súvisiacej s kvalitou v celulózo-papierenskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov prognóz kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.