Operátor farieb, kolorista v polygrafii

Operátor farieb, kolorista v polygrafiiOperátor farieb, kolorista v polygrafii stanovuje a aplikuje receptúry pri výrobe odtieňov jednotlivých farieb, vyhodnocuje kvalitu farieb a odtieňov na kolorimetri a riadi ich prípravu, distribúciu ako aj spätný odber zvyškových farieb. Zapracováva zvyškové farby do receptúry tak, aby minimalizoval objem nepoužiteľných zvyškov pri zachovaní požadovaných vlastností a odtieňa farby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
2716/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKKolorista
SKMiešač farieb
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Na samostatný výkon povolania sa vyžaduje uvedená prax. Počas praxe je nevyhnutné aby pracovník zvládol koloristické programy, ktoré sa v konkrétnej firme používajú, miešanie farieb a koncentrátov, prácu s heptachrómom, možnosti a obmedzenia miešania zvyškových farieb.
ISCO-08
7321
SK ISCO-08
7321003
ESCO
2337
SK NACE Rev. 2
C18,C20
CPA 2015
C18,C20
Príslušnosť k povolaniu
7321003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
techniky spektrofotometrie
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: spektrofotometrické merania a vyhodnocovania - použitie v reálnej praxi
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické procesy miešania farieb a substrátov
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Správne miešanie farieb, chémia farieb, fyzikálne vlastnosti farieb, nemiešateľné zložky, prídavky do farieb upravujúce vlastnosti farieb podľa požiadaviek finálneho použitia výrobku.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: S nebezpečnými chemikáliami.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Rozoznávanie odpadov, ich rozdeľovanie a triedenie do skupín podľa druhu odpadov. Následná správna likvidácia odpadov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
4
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
koloristika a kolorimetria
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Napr. zloženie farieb, prenosové charakteristiky farieb, sýtosť a riadenie farieb.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
4
druhy tlačových techník
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy, postupy a oblasť použitia: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, kníhtlač , ofsetová tlač a sitotlač.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Základné rozdiely tlačových techník a s nimi súvisiace rozdiely v príprave farieb. Rozdielne podmienky na farby ak sa jedná o vrchnú tlač (vystavenej priamemu kontaktu a namáhaniu) a spodnú tlač (schovanú medzi vrstvami materiálov).
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy činností strojov a zariadení pre všetky druhy tlačových techník a zariadení a strojov na prípravu tlačovej formy a dokončujúce spracovanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Možnosti a spôsoby ich použitia v rôznych fázach polygrafickej výroby. Nové druhy papierov a fólií, poznanie ich vlastností a použite správnych farieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy obalových papierov
4
typy tlačových chýb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Typy tlačových chýb v jednotlivých tlačových technikách, katalóg tlačových chýb, ich odstraňovanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: ISO normy, farebná odchýlka delta E, vizuálny vnem farby, opakovateľnosť tlače v čase, povolená odchýlka delta E a vizuálny vnem - prečo niektoré farby oko vníma citlivejšie.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy denzitometrických a kolorimetrických meraní farieb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kolorimetre, ich používanie, napojenie na systém, receptovanie farieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
4
normy spotreby polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Výpočet spotreby farby jednotlivých odtieňov na zákazku z pohľadu veľkosti zákazky, percentuálneho pokrytia jednotlivých farieb, savosti potláčaného materiálu, prenosu farby na základe rastra, minimálneho množstva vo farebníku tak, aby zvyškových farieb bolo minimálne množstvo po ukončení tlače.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kontrola kvality tlače, vyprázdňovania bodov, zmeny farebného odtieňa a ďalšie chyby súvisiace s farbou - oter farby, zasychanie, nedostatočná adhézia k povrchu substrátu, interakcia medzi farbou a potláčaným povrchom atď.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
4
informačné systémy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť informačného systému podniku, vyhľadávanie a zadávanie potrebných informácií do neho.
Perspektíva: Aktuálna
4
fázy výrobného procesu v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Postupnosti od suroviny cez tlač, následnú úpravu až po finálny výrobok.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy identifikácie a označovania materiálu v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Rozlišovanie jednotlivých druhov papiera a plastov v súvislosti s farbami a možnosťami potláčania (typ farieb na typ povrchu, zmáčavosť, vyprázdňovanie, aditíva na zlepšenie vlastností ako sú adhézia farby, odolnosť voči oderu, klzné vlastnosti, tepelná stabilita).
Perspektíva: Aktuálna
4
špecializované softvéry umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť a použitie správneho softvéru na vyhodnotenie nazbieraných dát, následné kroky na základe vyhodnotenia dát.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy sušenia tlačových farieb, práca s tlačovými farbami, primermi a lakmi
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy sušenia farieb, vytvrdzovania, metódy zisťovania nedosušenej, presušenej alebo nevysieťovanej farby (primeru, laku).
Perspektíva: Aktuálna
4
receptovacie systémy, metódy úpravy receptovania
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Úpravy receptovania podľa náťahov a referenčných vzorov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie správneho miešacieho pomeru farieb a lakov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Pomer farby, pojidla a aditív musí byť zachovaný podľa predpisov od výrobcu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
4
kontrola technického stavu dávkovacieho a miešacieho zariadenia
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Dávkovacie a miešacie zariadenie musí byť udržiavané v dokonalom stave, dávkovacie trysky musia byť vždy čisté, prepláchnuté, bez zvyškov farby, koncentráty a farby v zásobníkoch musia byť neustále miešané aby nedochádzalo k usadzovaniu pigmentov.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola referenčného vzoru a potláčanej fólie
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Potlač opakovanej zákazky sa musí maximálne priblížiť k referenčnému vzoru, ak je potrebná úprava farieb, kolorista je povinný uviesť to v záznamoch a následne upraviť receptúry pre budúce opakovanie zákazky.
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie a kontrola farebnej odchýlky tlačených farieb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Meranie farebných odchýlok realizovaných prostredníctvom spektrofotometra, automatizovaná kontrola s odberateľom alebo grafickým štúdiom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
4
analýza spracovaných dát umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Správna analýza získaných dát, na základe ktorých sa rozhodne o nasledovnom postupe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
4
archivácia platných receptúr, náťahov a vzoriek tlače referenčného vzoru
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Po ukončení tlače novej zákazky, urobenie náťahov z farieb vo farebníkoch, zmeranie súradníc spektrofotometrom, evidencia do koloristického systému a uloženie do archívu vzoriek z referenčných vzorov, aby mohli byť jednoducho použité pri opakovaných tlačiach alebo pri tzv. family printingu.
Perspektíva: Aktuálna
4
oprava a archivácia podkladov o miešaní farieb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Na základe dát získaných pomocou umelej inteligencie - oprava / doúprava dát.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
4
vedenie predpísanej dokumentácie v polygrafii
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Evidencia farieb spotrebovaných na konkrétnu zákazku, zvyškových farieb, nekvalitnej produkcie a pod. do počítačového systému.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s tlačiarmi pri zábehoch zákaziek a jednotlivých potlačových strojoch ako aj v priebehu tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Dolaďovanie vyrobených farieb priamo pri stroji, ak je to potrebné, evidencia o dolaďovaní - čo a v akom množstve bolo do farby pridávané.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava náťahov farieb, vzoriek tlače, ich identifikácia z nového referenčného vzoru pre archiváciu
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Po ukončení tlače náťah príslušným číslom pravítka na vhodný materiál (papier, fólia, textil..) každej použitej farby pri tlači zákazky.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava zmesných odtieňov potlačových farieb, vrátane správneho označovania pripravených farieb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Špecifické odtiene farieb, ako sú napríklad logové farby, farby značiek, príprava podľa receptúry, správne označenie a uloženie na určené miesto.
Perspektíva: Aktuálna
4
dávkovanie a dopĺňanie koncentrátov do dávkovacieho a miešacieho zariadenia
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Dopĺňanie koncentrátov pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov, ktoré sa týkajú práce s nebezpečnými látkami vo výbušnom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava farebných receptúr na jednotlivé referenčné vzory, vrátane ich správneho označenia a evidencie
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Receptúry na zákazku, alebo skupinu zákaziek podľa špecifického označovania v danej výrobe, evidencia v systéme, označovanie na konve tak, aby sa dala hotová farba ľahko dohľadať v sklade a použiť na zákazku.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
4
spracovávanie zvyškových farieb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Zapracovanie zvyškových farieb do receptúry na novú zákazku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
4
sušenie tlačových farieb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Praktická aplikácia postupov správneho sušenia farby, zisťovania či je farba nedosušená, presušená, nevysieťovaná.
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie receptovacieho spektrofotometra
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Správne nastavenie receptovacieho systému pri nových druhoch papiera, fólie či iného potláčaného povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy obalových papierov
4
označovanie zvyškových farieb, vrátane ich uskladnenia v skladoch
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Spúšťanie zvyškových farieb po ukončení tlače do nádob, správne označovanie zloženia zvyškovej farby vrátane aditivácie, uskladnenie v rámci skupiny farieb na možné budúce použitie.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia špecializovaných softvérov umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Správne použite softvéru na miešanie farieb, na vyhodnotenie farebnej sily, odchýlky a podobne.
Perspektíva: Budúca
4
zabezpečovanie kvality a množstva pripravených farieb mimo dávkovacieho a miešacieho zariadenia, vrátane ich výstupnej kontroly
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kontrola správnosti odtieňa pomocou naťahovacieho pravítka, meranie odchýlky delta E, kontrola hustoty farby viskozimetrom.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie správneho nakladania s odpadmi vznikajúcimi pri práci s farbami
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Ukladanie odpadov na miesto určenia podľa skupín, správny zber a likvidácia zvyškových, zrazených farieb, umývanie farebníkov po potlači, destilácia zvyškov z riedidlových farieb, farby a laky na vodnej báze.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
4
zabezpečovanie dodania farieb k jednotlivým potlačovým strojom, vrátane ich kontroly
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kontrola farebného odtieňa, adhézie farby, laku, viskozity farby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.