Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Hotelový komorník

Hotelový komorníkHotelový komorník víta v ubytovacom zariadení hostí, pomáha im organizovať ich čas a program. Stará sa o ich pohodlie a dbá na to, aby im boli zabezpečené všetky požadované služby a komfort, napr. vybavenie objednávok, zabezpečenie občerstvenia alebo prekladateľa, nosenie novín, ak si to situácia vyžaduje. Angažuje sa aj v najmenších detailoch, napr. hosťovi ustelie posteľ. Hotelový komorník môže tlmočiť ďalšie požiadavky hosťa zamestnancom hotela, kuchyni, externým dodávateľom a podobne. Zodpovedá za poskytovanie vysokého štandardu služieb v hoteloch najvyššej kvality (zväčša 5 hviezdičiek).
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
26477/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENButler
FRConcierge
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
5162
SK ISCO-08
5162002
ESCO
1923
SK NACE Rev. 2
I55
CPA 2015
I55
Príslušnosť k povolaniu
5162002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
svetový jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
zemepis
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
informácie o spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálny kľúč k izbám
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Osobní voice asistenti s umelou inteligenciou v SMART zariadeniach (Siri, Alexa, Google, Bixby a pod.)
Online objednávanie a donáška
3
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy stráženia malých detí
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy upratovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy starostlivosti o domáce zvieratá (nie lekárskej)
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
receptúry na prípravu nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy barových zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady stolovania, servírovania jedál a obsluhy hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti predávaného sortimentu zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uvedenie hostí, poskytnutie pomoci pri výbere z jedálneho lístka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytnutie pomoci pri výbere z nápojového lístka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytnutie pomoci pri výbere z vínneho lístka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
servírovanie vína
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách, tovaroch a ich cenách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
4
poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie objednávok a požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpomoc pri obsluhe hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie a ohlasovanie návštev
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie telefonických hovorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
predaj doplnkového sortimentu a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
4
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
jednoduché a pomocné práce pri príprave jedál pomocou ručných nástrojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava teplých nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba miešaných nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení v bare
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha výčapných zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálny kľúč k izbám
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Osobní voice asistenti s umelou inteligenciou v SMART zariadeniach (Siri, Alexa, Google, Bixby a pod.)
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.