Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia

Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadeniaPrevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia zodpovedá za chod zariadenia, plánovanie personálu, nákupov, za chod výrobných oddelení, recepcie a ďalších ubytovacích a stravovacích služieb. Prevádzkar rieši mimoriadne požiadavky hostí, mimoriadne situácie, komunikuje s kontrolnými orgánmi a inými orgánmi štátnej správy. V čase neprítomnosti riaditeľa alebo najvyššieho manažéra má najvyššiu rozhodovaciu právomoc. V prípade menších samostatných prevádzok môže byť najvyššie postaveným zamestnancom, zodpovedajúcim sa priamo majiteľovi. Kontroluje dodržiavanie noriem a predpisov spojených s prevádzkou. Zodpovedá za nákup surovín a tovarov a za technické časti prevádzky. V prípade špeciálnych udalostí alebo akcií operatívne zodpovedá za tieto služby v čase ich poskytovania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
26476/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENOperations manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
ISCED rozšírenie
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
5151
SK ISCO-08
5151001
ESCO
1925
SK NACE Rev. 2
I55,I56
CPA 2015
I55,I56
Príslušnosť k povolaniu
5151001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
5
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné miesta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
5
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
marketing a reklama
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V oblasti služieb v cestovnom ruchu.
Perspektíva: Aktuálna
5
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy styku s bankou, finančnou správou, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4
úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prijímania zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
5
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy pri hotovostných a bezhotovostných operáciách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Online objednávanie a donáška
4
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pokladničný systém a IKT
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo potravín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
5
receptúry na prípravu nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzka ubytovacích zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Virtuálny kľúč k izbám
VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Smart zariadenia a technológie
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
5
spôsoby obsluhy barových zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hotelierstvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Virtuálny kľúč k izbám
VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Smart zariadenia a technológie
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
5
zásady stolovania, servírovania jedál a obsluhy hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola dodržiavania noriem na výrobu jedál, spôsobu a formy nakladania s jedlom, potravinami, spôsobu ich ďalšieho uchovávania a skladovania surovín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola kvality poskytovaných služieb, vrátane správnosti ich vykazovania a účtovania zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba bilančných agregátov makroekonomických ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zisťovanie údajov zo štatistických súborov a databáz na účely plánovania, kalkulácií, rozborov, normatívov, resp. na kontrolné činnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyúčtovanie tržieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spracovávanie recepčnej uzávierky, knihy hostí, ubytovacieho denníku, štatistických hlásení, harmonogramov služieb, podkladov na spracovanie miezd a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava podkladov a dokladov na spracovávanie objednávok a na uzatváranie obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie podkladov pre účtovníctvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Spracovávanie pokladničnej knihy, evidencie prijatých a vydaných účtovných dokladov, výkazov tržieb, recepčnej uzávierky, podkladov na spracovanie miezd a účtovníctva, evidencie objednávok, zmlúv, zákazníkov, dodávateľov, kalkulácií a cien a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
evidovanie skladových zásob potravín, bielizne, pomocného materiálu a čistiacich prostriedkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách, tovaroch a ich cenách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
5
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
5
vybavovanie objednávok a požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Smart zariadenia a technológie
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
4
obstarávanie drobných opráv a poskytovanie ďalších služieb užívateľom objektu podľa dohody
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s vedením organizácie pri vytváraní obchodnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
rokovania s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Prejednávanie zmluvných podmienok s obchodnými partnermi na poskytovanie ubytovacích, stravovacích a súvisiacich služieb.
Perspektíva: Aktuálna
5
riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
5
objednávanie revízií, údržbárskych a opravárenských prác u odborných firiem, preberanie výsledkov ich práce
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
najímanie, výber a riadenie dodávateľov služieb a remeselníckych prác
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie služieb súvisiacich so správou budovy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia a spolupráca s bezpečnostnou službou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
predaj doplnkového sortimentu a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
4
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
4
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie zmenárenskej činnosti zákazníkom, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vyberanie nájomného a ďalších poplatkov od nájomníkov, prípadne ďalších užívateľov budovy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie kvality interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie komunikácie v internom/externom projekte
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
5
riadenie centrálneho skladu, monitorovanie skladových zásob a ich porovnávanie s plánom a s požiadavkami zákazníka alebo organizácie v rámci riadenia logistických a distribučných procesov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
5
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
5
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v ubytovacej oblasti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Kiosk check-in v hoteloch
Virtuálny kľúč k izbám
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Online interná a externá komunikácia
5
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov recepcie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálny kľúč k izbám
VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Smart zariadenia a technológie
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
5
organizovanie práce v prevádzke a pri gastronomických akciách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
organizovanie práce pri prezentácii vín a prezentácia vín pri predaji
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
organizovanie práce v kaviarni a v bare
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.