Barman

BarmanBarman zodpovedá za prípravu širokého sortimentu miešaných alkoholických a nealkoholických nápojov, ich správnu prezentáciu, servírovanie, skladovanie a podobne. Okrem kreatívnej prípravy a naaranžovania nápojov, vrátane miešaných drinkov, zodpovedajúcich požiadavkám zákazníkov im poskytuje podrobnejšie informácie o ponuke nápojov. Radí a asistuje hosťom pri výbere nápojov a odporúča nápoje k jedlám, prípadne odporúča pochutiny k nápojom. Barman obsluhuje zákazníkov pri pulte za barom alebo prijíma objednávky od čašníkov pre obsluhu pri stole. Inkasuje platby od hostí, zodpovedá za čistotu baru, čistotu pohárov a ostatného vybavenia baru.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
26475/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENBarkeeper
ENBar attendant
SKObsluha baru
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Výhodou je absolvovanie barmanského kurzu, v tom prípade môže byť dĺžka praxe skrátená na 3 mesiace.
ISCO-08
5132
SK ISCO-08
5132000
ESCO
1902
SK NACE Rev. 2
I56
CPA 2015
I56
Príslušnosť k povolaniu
5132000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nešpecifikovaný cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Ideálne základy z gastronómie v bežných cudzích jazykoch. V službách na Slovensku napr. AJ, NJ, prípadne RJ.
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výlučne verbálna komunikácia.
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pokladničný systém.
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
predvádzacie techniky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy manipulácie s peňažnou hotovosťou
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Aktuálna, do budúcnosti sa dá očakávať prechod na bezhotovostné platby vo veľkej, alebo úplnej miere, viď veľké podujatia, alebo časť prevádzok v čase pandémie.
Perspektíva: Aktuálna
2
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo potravín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
receptúry na prípravu nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy barových zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vrátane postupov starostlivosti o barové prístroje a zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady stolovania, servírovania jedál a obsluhy hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovávanie požadovaných agend (napr. recepčná uzávierka a pod.)
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
evidovanie skladových zásob potravín, bielizne, pomocného materiálu a čistiacich prostriedkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytnutie pomoci pri výbere z nápojového lístka
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vrátane náležitej prezentácie nápojov a poskytovania dodatočných informácií o nápojoch a pochutinách z menu v slovenskom a cudzom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytnutie pomoci pri výbere z vínneho lístka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
servírovanie vína
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vybavovanie objednávok a požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpomoc pri obsluhe hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výpomoc pri podávaní jedál a nápojov jednoduchou obsluhou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výpomoc pri podávaní jedál a nápojov hosťom pri bufetovom usporiadaní
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
predaj doplnkového sortimentu a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba miešaných nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vrátane ich efektného naaranžovania.
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné umývanie riadu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V prípade potreby obsluha umývačky riadu.
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie baru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha pokladne a pokladničných systémov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.