Vedúci recepcie

Vedúci recepcieVedúci recepcie zodpovedá za pracovníkov recepcie, riadi a plánuje počty pracovníkov recepcie (recepčných, poslíčkov, bagážistov, valet parkerov, vodičov a podobne), asistuje pri výbere alebo priamo vyberá nových pracovníkov recepcie, školí a doškoľuje ich. Vedúci recepcie zodpovedá za dodržiavanie zákonov a noriem (zmenáreň, denné uzávierky, práca s elektronickou registračnou pokladňou a podobne), za štatistiku (mesačné štatistické výkazy, zmenárenské výkazy pre NBS) a za správne nastavenie zúčtovania s hosťami (prevažne za pomoci nastavenia hotelového softvéru). V prípade nutnosti rieši sťažnosti hostí a ich špeciálne požiadavky, prideľuje, posudzuje a zabezpečuje VIP servis. Taktiež reportuje a poskytuje zásadné informácie pre manažérske rozhodovanie managementu hotela, má na starosti prvý kontakt s kontrolnými orgánmi. Prijíma rezervácie služieb ponúkaných hotelom a externých služieb (napr. taxi, lístky a vstupenky a podobne).
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
26471/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENFront office manager
ENFront desk manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 202/1995 Z.z. (devízový zákon), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Zákon 202/1995 sa aplikuje tam, kde je súčasťou recepcie aj zmenáreň.
Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov - Tento zákon reguluje hlásenie pobytu cudzincov - elektronicky, alebo fyzicky odovzdaním registračnej knihy hostí. Vedúci recepcie zodpovedá za hlásenia.
Zákon 18/2018 Z.z. - Je potrebné poučenie zamestnanca pre prácu s osobnými údajmi a informačným systémom zamestnávateľa (prevádzkovateľ informačného systému) za účelom zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Predchádzajúca prax v pozícii recepčný v hotelovej prevádzke, manažér rezervácií a podobne.
ISCO-08
4224
SK ISCO-08
4224001
ESCO
270
SK NACE Rev. 2
I55
CPA 2015
I55
Príslušnosť k povolaniu
4224001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pravidlá písania, úprav a evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
5
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Napĺňanie obchodnej a marketingovej stratégie hotela.
Perspektíva: Aktuálna
2
zmenárenstvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Ak je súčasťou recepcie aj zmenáreň.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Práca s elektronickou registračnou pokladňou, zmenárenská činnosť.
Perspektíva: Aktuálna
5
účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Schopnosť pripravovať manažérske informácie zo základných účtovných a štatistických zostáv.
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a princípy styku s bankou, finančnou správou, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy využitia spisovej služby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy obsluhy telefónnej ústredne
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedomosti o EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prijímania zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy predaja po telefóne
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pokladničné služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Príjem platieb za služby v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet, prípadne platieb bankovým prevodom.
Perspektíva: Aktuálna
3
pokladničný systém a IKT
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zákon č. 289/2008 Z. z.
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka ubytovacích zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy organizácie práce na recepcii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
hotelierstvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
sprievodcovstvo cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úradné formality pre vstup a pobyt v rôznych krajinách
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Poradenstvo a asistencia na získanie pobytových víz alebo povolení pobytu cudzincov, ktorí sú hosťami hotela.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riešenie neštandardných prípadov platobného styku a vysporiadanie chybných transakcií a storien
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Všetky operácie pri platbách bankovým prevodom, resp. platobnými kartami alebo bránami.
Perspektíva: Aktuálna
5
vyúčtovanie tržieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovávanie štatistických výkazov, uzávierok a analýz príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedenie a spracovávanie recepčnej uzávierky, knihy hostí, resp. ubytovacieho denníka, podnikových písomností a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava podkladov a dokladov na spracovávanie objednávok a na uzatváranie obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovávanie podkladov pre účtovníctvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Spracovávanie pokladničnej knihy, evidencie prijatých a vydaných účtovných dokladov, výkazov tržieb, recepčnej uzávierky, podkladov na spracovanie miezd a účtovníctva, evidencie objednávok, zmlúv, zákazníkov, dodávateľov, kalkulácií a cien a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie knihy návštev
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie informácií o ubytovacích a ďalších službách zákazníkom, vrátane informácií o cenách poskytovaných služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
tlmočenie poskytovaných informácií, popr. tlmočenie bežných rozhovorov medzi zákazníkmi a ostatným personálom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vybavovanie objednávok a požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
výpomoc pri obsluhe hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytovanie služieb spojených s pobytom hostí v ubytovacích zariadeniach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
obstarávanie drobných opráv a poskytovanie ďalších služieb užívateľom objektu podľa dohody
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca s vedením organizácie pri vytváraní obchodnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
rokovania s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Prejednávanie zmluvných podmienok s obchodnými partnermi a partnermi na poskytovanie ubytovacích a súvisiacich služieb.
Perspektíva: Aktuálna
5
riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
prijímanie a ohlasovanie návštev
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vybavovanie telefonických hovorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
koordinácia a spolupráca s bezpečnostnou službou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
predaj doplnkového sortimentu a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie zmenárenskej činnosti zákazníkom, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vyberanie nájomného a ďalších poplatkov od nájomníkov, prípadne ďalších užívateľov budovy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi/inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
odborné školenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v ubytovacej oblasti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov recepcie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie úseku recepcie hotela v súlade so stratégiou, kategóriou, štandardmi a pracovnými postupmi stanovenými riaditeľstvom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
práce spojené s prevádzkou ubytovacieho zariadenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
výdaj kľúčov, odomykanie a zamykanie budovy v súlade s domovým poriadkom, dozor nad používaním spoločných priestorov budovy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
riešenie neštandardných (mimoriadnych) situácií v prevádzkach cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.