Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru

Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baruRiadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru zabezpečuje a riadi prevádzku kaviarne a baru. Spolu s majiteľom, riaditeľom, hlavným manažérom alebo inou osobou zodpovednou za komplex, ktorého súčasťou je kaviareň či bar, alebo spolu s oblastným manažérom (pri sieťových zariadeniach) určuje stratégiu zariadenia. K hlavným úlohám riadiaceho pracovníka (manažéra) kaviarne a baru patria spoluurčovanie strategickej orientácie na cieľové skupiny zákazníkov, výkonné spolupodieľanie sa na propagácii prevádzky, denné operatívne riadenie prevádzky, výber, školenie, hodnotenie a plánovanie personálu. V prípade sieťových zariadení alebo zariadení, ktoré sú súčasťou komplexu (napr. hotela, nákupného centra, športového strediska) sa spolupodieľa na celkovom riadení a propagovaní komplexu, samostatne alebo spoločne s nadriadeným zodpovedá za dodržiavanie konceptu. Je spoluautorom, autorom alebo má výrazný vplyv na ponuku nápojov, občerstvenia, prípadne jedál v zariadení, kalkuluje ceny, objednáva m...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
26469/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENBar general manager
ENBar manager
ENBarkeeper
SKVedúci/a baru
SKVedúci/a kaviarne
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o absolvovaní barmanského kurzu
Certifikát o absolvovaní baristického kurzu
Certifikát o absolvovaní someliérskeho kurzu
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná prax je uvedená nad rámec praxe počas vzdelávania.
ISCO-08
1412
SK ISCO-08
1412002
ESCO
272
SK NACE Rev. 2
I55,I56
CPA 2015
I55,I56
Príslušnosť k povolaniu
1412002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment a postupy riadenia prevádzky objektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
reklamné ciele a stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v prevádzkach - sanitačný program
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady cenotvorby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kalkulácia nákladov a tvorba cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy styku s bankou, finančnou správou, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy vedenia predajne
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá a postupy pri hotovostných a bezhotovostných operáciách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
4
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pokladničný systém a IKT
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a pravidlá rokovania s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online objednávanie a donáška
4
receptúry na prípravu nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy barových zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady stolovania, servírovania jedál a obsluhy hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady tvorby, zostavovania a kalkulácií vínnej karty
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady tvorby, zostavovania a kalkulácií nápojového lístka a ponuky miešaných nápojov (nápojovej karty)
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe na všetkých stupňoch výroby, stravovania a predaja pokrmov a nápojov, vrátane teplých a studených pokrmov, hotových jedál, termosterilizovaných polotovarov a pokrmov, šokovo chladených a mrazených pokrmov, lahôdkarských a cukrárskych výrobkov, zmrzliny, nápojov, pokrmov rýchleho občerstvenia, či tradičných pokrmov a jedál rešpektujúc najnovšie trendy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia vhodných podmienok skladovania surovín, potravín, obalov, prídavných látok a korenín
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
4
aplikácia zásad a pravidiel vnútorných organizačných smerníc - normatívnych inštrukcií, vnútorných predpisov a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v náležitostiach úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v moderných trendoch v príprave a ponuke nápojov a ich aktívne sledovanie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba obchodnej a marketingovej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prezentovanie a propagácia podniku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kalkulácia ceny a vyúčtovanie tržieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyúčtovanie tržieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidovanie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
4
inventarizácia tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytnutie pomoci pri výbere z nápojového lístka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie zmluvných podmienok s obchodnými partnermi s cieľom zabezpečiť plynulé zásobovanie stravovacieho úseku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výpomoc pri obsluhe hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpomoc pri podávaní jedál a nápojov jednoduchou obsluhou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obstarávanie drobných opráv a poskytovanie ďalších služieb užívateľom objektu podľa dohody
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rokovania s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
predaj doplnkového sortimentu a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online objednávanie a donáška
3
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výkon alebo zabezpečenie sanitačného programu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a organizácia pracovníkov a činností na zabezpečenie plynulého chodu zverených úsekov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie práce v kaviarni a v bare
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Online objednávanie a donáška
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.