Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pomocník v kuchyni

Pomocník v kuchyniPomocník v kuchyni vykonáva pomocné práce pri príprave potravín na varenie, obsluhuje jednoduché kuchynské stroje a zabezpečuje udržiavanie čistoty vo všetkých priestoroch príslušnej stravovacej prevádzky. Zabezpečuje pomocné práce v kuchyni, a to napr.: nákup potravín, pomoc pri uskladňovaní a vyskladňovaní potravín do kuchyne, hrubá príprava ovocia, zeleniny, mäsa a iných potravín, výpomoc pri výrobe i výdaji jednoduchých jedál, umývanie riadu, obsluha a očista chladiacich i veľkokuchynských zariadení, komplexné upratovanie kuchynskej prevádzky, okolitých priestorov, či miestností súvisiacich s prevádzkou.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
26462/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DEKuechenhilfe
ENDishwasher
ENKitchen aid
SKUmývačka
Odporúčaná úroveň vzdelania
F ?
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
ISCED rozšírenie
252,253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9412
SK ISCO-08
9412000
ESCO
2913
SK NACE Rev. 2
I56
CPA 2015
I56
Príslušnosť k povolaniu
9412000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
techniky a spôsoby spracovania potravinárskych surovín a polotovarov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
požiadavky na skladovanie a likvidáciu vzniknutých odpadov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základné informácie o procesoch skladovania, triedenia a likvidácie odpadov.
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Preberanie potravinárskych surovín.
Perspektíva: Aktuálna
2
tovaroznalectvo potravín
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o tovaroznalectve v potravinách a surovinách pre výrobu pokrmov.
Perspektíva: Aktuálna
2
pomôcky, náradie, stroje a zariadenia na čistenie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Používanie pomôcok na čistenie v kuchyni.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby a postupy upratovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Upratovanie a udržiavanie čistoty gastroprevádzok (priestory bez prístupu hostí).
Perspektíva: Aktuálna
2
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Ide o vedomosti pri pomocných prácach pri výrobe a výdaji jednoduchých pokrmov a nápojov (pomoc pri výrobe a príprave jednoduchých druhov teplých pokrmov a pokrmov studenej kuchyne, príprave pokrmov a polotovarov, pomoc pri výrobe a výdaji teplých nápojov, nealkoholických nápojov a jednoduchých ovocných alebo zmrzlinových pohárov, výrobe polievok a príloh k hlavným pokrmom, výdaji pokrmov a tovaru, umývanie bieleho a čierneho riadu, čistenie a upratovanie prevádzky, obsluha jednoduchých strojno-technologických zariadení (napr. škrabka zemiakov, umývačka bieleho i čierneho riadu, univerzálne kuchynské roboty a pod.), čistenie a upratovanie zariadení, vybavenia prevádzok a miestností príslušnej prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
2
stroje a zariadenia v stravovacej prevádzke
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
normy a predpisy na výrobu a uskladnenie jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia varenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V menších prevádzkach je výhodou ak pomocník v kuchyni pozná technológiu prípravy jednoduchých polievok, jedál, príloh, teplých nápojov, prípadne výdaj jedál.
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady stolovania, servírovania jedál a obsluhy hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Výhodou je vedomosť získať z dôvodu profesijnej výpomoci uvedených činností, minimálne pri pomocných prácach čašníkom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
2
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Látky na čistenie a hygienu gastronomických prevádzok.
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
preberanie potravinárskych surovín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výpomoc pri podávaní jedál a nápojov jednoduchou obsluhou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
2
príprava surovín na výrobu jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
jednoduché a pomocné práce pri príprave jedál pomocou ručných nástrojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spracovanie a úprava polotovarov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výpomoc pri výrobe jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
2
ošetrovanie kuchynského náradia a vybavenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie a upratovanie zariadení a vybavenia prevádzok služieb (obchody, reštaurácie)
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci vykonávajú jednoduché a rutinné úkony vyžadujúce ručné nástroje a často fyzickú silu pri upratovaní.
Perspektíva: Aktuálna
2
ručné umývanie riadu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné upratovacie činnosti v oblasti hotelierstva a reštauračných služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
udržovanie čistoty a poriadku vo zverenej budove a jej okolí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
skladovanie potravinárskych surovín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.