Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia

Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstveniaPomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia vykonáva pomocné práce v zariadeniach jednoduchej formy verejného stravovania, ktoré je založené na rýchlej príprave, nenáročnom predaji, stolovaní a konzumácii stravy (samoobslužná jedáleň, bistro, bufet, bagetéria, fastfood, motorest, pohostinstvo, stánkový predaj a pod.). Vykonáva pomocné práce pri výrobe a výdaji jednoduchých pokrmov a nápojov, napríklad pomoc pri výrobe a príprave jednoduchých druhov teplých pokrmov a pokrmov studenej kuchyne, príprava pokrmov a polotovarov, pomoc pri výrobe a výdaji teplých nápojov, nealkoholických nápojov a jednoduchých ovocných alebo zmrzlinových pohárov, výrobe polievok a príloh k hlavným pokrmom, výdaji pokrmov a tovaru, vrátane zohrievania a úpravy pokrmov na tanieroch či táckach, umývanie riadu, čistenie a upratovanie prevádzky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
26461/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPomocník v kuchyni
Odporúčaná úroveň vzdelania
F ?
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
ISCED rozšírenie
252,253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Skúška "hygienické minimum" na RÚVZ - nutná pre prácu s potravinami.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9411
SK ISCO-08
9411000
ESCO
2910
SK NACE Rev. 2
I56
CPA 2015
I56
Príslušnosť k povolaniu
9411000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy uskladnenia a manipulácie s potravinami
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
alergény potravín, pokrmov a hotových jedál
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
sortiment potravín, prídavných látok, korenín, polotovarov, pokrmov a nápojov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
technologické postupy upratovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online objednávanie a donáška
2
receptúry na prípravu nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia varenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Technologické postupy a receptúry jednoduchých jedál, ktoré sa v rýchlom občerstvení poskytujú.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby obsluhy barových zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
asepsa, antisepsa, sterilizácia, dezinfekcia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe na všetkých stupňoch výroby, stravovania a predaja pokrmov a nápojov, vrátane teplých a studených pokrmov, hotových jedál, termosterilizovaných polotovarov a pokrmov, šokovo chladených a mrazených pokrmov, lahôdkarských a cukrárskych výrobkov, zmrzliny, nápojov, pokrmov rýchleho občerstvenia, či tradičných pokrmov a jedál rešpektujúc najnovšie trendy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online objednávanie a donáška
2
orientácia v sortimente potravín a nápojov a ich gastronomickej využiteľnosti
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava surovín na výrobu jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava teplých jedál podľa receptov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava jedál na rýchle občerstvenie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava minútkových jedál a špecialít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
úprava jedál pred expedíciou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online objednávanie a donáška
2
príprava produktov bežnej studenej kuchyne
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava teplých nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výroba miešaných nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spracovanie a úprava polotovarov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava a pečenie múčnikov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výpomoc pri výrobe jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie kuchynského náradia a vybavenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie, odmasťovanie a údržba kuchynských zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie a upratovanie zariadení a vybavenia prevádzok služieb (obchody, reštaurácie)
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, ktorí vykonávajú jednoduché a rutinné úkony vyžadujúce ručné nástroje a často fyzickú silu pri upratovaní.
Perspektíva: Aktuálna
2
ručné umývanie riadu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
udržovanie čistoty a poriadku vo zverenej budove a jej okolí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
správne označovanie vyrobených surovín, polotovarov, pokrmov alebo hotových jedál etiketou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
nakladanie s odpadom vzniknutým pri skladovaní
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Odpad vzniknutý pri skladovaní a spracovaní potravín
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha jednoúčelových kuchynských strojov (napr. hnetačov, šľahačov a pod.) a umývacích zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha bežných kuchynských strojov na výrobu jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.