Pracovník výdaja jedla

Pracovník výdaja jedlaPracovník výdaja jedla zabezpečuje činnosti súvisiace s výdajom jedál v stravovacom zariadení. Vykonáva prípravné práce v súvislosti s výdajom jedla (ohrev a príprava technologických zariadení z ktorých sa bude jedlo vydávať), kvalitatívne i kvantitatívne preberanie jedla z výrobne jedál, resp. zo špeciálnych vozidiel, ktoré jedlo v termoportoch a gastronádobách priviezli z výrobne jedla (kuchyne). Taktiež triedi a ukladá jedlo do výdajných pultov v zmysle gastronomických pravidiel, prípadne samostatne vydáva polievky, jedlá, prílohy, šaláty, kompóty a nápoje. Pracovník výdaja jedla upratuje zvyšky jedál a celú výdajňu jedla. Zároveň môže vykonávať aj zúčtovanie s hosťom cez registračnú pokladnicu, ponúkať doplnkový predaj, vernostné karty, či vernostný systém.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
26460/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKHostinský
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
352,353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Ak ide o zamestnanca, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady - t.j. nemá vzdelanie v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie (certifikát v tom prípade nie je vyžadovaný, nakoľko ho nahrádza vzdelanie).

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
Poznámka: Dĺžka praxe môže byť nahradená vzdelaním v odbore.
ISCO-08
5246
SK ISCO-08
5246002
ESCO
1894
SK NACE Rev. 2
I56
CPA 2015
I56
Príslušnosť k povolaniu
5246002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
všeobecné záväzné právne predpisy v oblasti platobného styku a platobných kariet
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
alergény potravín, pokrmov a hotových jedál
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
technológie a postupy spracovania kávy a čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Preberá jedlá a doplnkový potravinársky tovar, ktorý neskôr vydáva.
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pokladničný systém a IKT
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: eKasa
2
zásady práce s registračnou pokladňou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady a techniky profesionálnej komunikácie so zákazníkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
3
tovaroznalectvo potravín
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Ovláda zloženie jedla, resp. doplnkového potravinárskeho tovaru, jeho záručné lehoty, podmienky uchovania, jeho senzorické vlastnosti a doby spotreby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelé mäso (vyrobené v laboratórnych podmienkach) ako riešenie na problém s mäsom
Biopotraviny
3
spôsoby a postupy upratovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v stravovacej prevádzke
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
receptúry na prípravu nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia varenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pracovník výdaja jedál je spravidla kuchár, ktorý pozná receptúry, technologický postup prípravy jedál, štruktúru jedál a činnosti potrebné k výdaju jedla.
Musí ovládať kritické body (HACCP) pri výdaji jedla, potrebné teploty.
Má znalosť potreby senzorických vlastností a dodržiavania gastronomických pravidiel výdaja jedál.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy barových zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady stolovania, servírovania jedál a obsluhy hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pracovník výdaja jedál ovláda pravidlá stolovania, servírovania a výdaja jedál pre zákazníkov. Dodržuje predpísané gramáže jedál. Komunikuje so zákazníkmi na požadovanej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
hlasová kultúra, kultúra rečového prejavu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
preberanie dodaného tovaru, vrátane kontroly správnosti cien a dokladov o dodanom tovare
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Preberá jedlá a doplnkový potravinársky tovar, ktorý neskôr vydáva.
Perspektíva: Aktuálna
3
profesionálna komunikácia so zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
2
predaj doplnkového sortimentu a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inkasovanie platieb od zákazníkov/hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava jedál pred expedíciou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpomoc pri výrobe jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelé mäso (vyrobené v laboratórnych podmienkach) ako riešenie na problém s mäsom
Biopotraviny
3
ošetrovanie kuchynského náradia a vybavenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie a upratovanie zariadení a vybavenia prevádzok služieb (obchody, reštaurácie)
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné umývanie riadu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
udržovanie čistoty a poriadku vo zverenej budove a jej okolí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a podávanie občerstvenia pri stretnutiach, konferenciách a podobných podujatiach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha pokladne a pokladničných systémov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: eKasa
3
obsluha manipulačnej techniky a technologických zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Obsluha a používanie strojno-technologického vybavenia výdajní jedla: konvektomaty, výdajné pulty, vodné kúpele, stroje na prípravu teplých nápojov, miešače chladených nápojov, umývacie zariadenia, chladiace zariadenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.