Kuchár (okrem šéfkuchára)

Kuchár (okrem šéfkuchára)Kuchár (okrem šéfkuchára) sa podieľa na zostavovaní menu, resp. jedálneho lístka, preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem, kuchárskych kníh alebo vlastných receptúr pripravuje na strojno-technologickom zariadení teplé i studené pokrmy. V závislosti od kapacity stravovacieho zariadenia sa môžu činnosti kuchára kumulovať. Okrem prípravy bežných jedál je to napr. i starostlivosť o nakupovanie, skladovanie potravinárskeho tovaru, ošetrovanie kuchynského náradia, strojnotechnologického zariadenia a upratovanie vlastného pracovného stola.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
26458/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENLine chef
ENLine cook
ENPantry chef
ENStation chef
FRChef de partie
FRDemi chef de partie
SKBufetový kuchár
SKEventový kuchár
SKHlavný kuchár
SKPolievkár
SKPomocný kuchár
SKRaňajkový kuchár
SKSamostatný kuchár
SKSmenový kuchár
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná dĺžka praxe po skončení vzdelávania. Môže byť skrátená v prípade absolventov duálneho vzdelávania.
ISCO-08
5120
SK ISCO-08
5120000
ESCO
1890
SK NACE Rev. 2
I56
CPA 2015
I56
Príslušnosť k povolaniu
5120000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metodika a postupy na riadenie a kontrolu technických a technologických procesov výroby, údržby a opráv
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie technologického postupu výroby pokrmov (jedál).
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy uskladnenia a manipulácie s potravinami
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy a procesy zabezpečujúce kvalitu a zdravotnú bezpečnosť potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
senzorické požiadavky na posudzovanie surovín, potravín, polotovarov a hotových jedál
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Prevažne potraviny, suroviny na výrobu pokrmov, čistiace prostriedky, pomocný materiál v gastronómii.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Potravinársky tovar a základné suroviny na výrobu pokrmov. Skladovanie chladné, chladené, mrazené a šokovo zmrazené.
Perspektíva: Aktuálna
2
tovaroznalectvo potravín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Gastronomické predpisy: v zostavovaní menu a jedálnych lístkov, normovania jedál, podmienok skladovania, práce na progresívnom strojno-technologickom zariadení, hygienické a bezpečnostné predpisy i HACCP.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
3
stroje a zariadenia v stravovacej prevádzke
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
veľkokapacitné strojno-technologické zariadenia v gastronómii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a predpisy na výrobu a uskladnenie jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzka školského stravovacieho zariadenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Systém pracovného zaťaženia u kuchára v školskom stravovaní je špecifická tým, že sa pripravuje menší sortiment jedál, avšak vo väčších množstvách, vo veľkokapacitných kuchynských zariadeniach sú technologické normy prípravy jedál rozdielne.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia varenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady stolovania, servírovania jedál a obsluhy hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Ako doplnková kvalifikácia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
3
receptúry na prípravu hotových pokrmov, jedál, alebo polotovarov určených na ďalšie spracovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
asepsa, antisepsa, sterilizácia, dezinfekcia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe na všetkých stupňoch výroby, stravovania a predaja pokrmov a nápojov, vrátane teplých a studených pokrmov, hotových jedál, termosterilizovaných polotovarov a pokrmov, šokovo chladených a mrazených pokrmov, lahôdkarských a cukrárskych výrobkov, zmrzliny, nápojov, pokrmov rýchleho občerstvenia, či tradičných pokrmov a jedál rešpektujúc najnovšie trendy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia nových technológií a šetrných postupov pri posudzovaní a úprave potravín, pokrmov a hotových jedál
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola dodržiavania noriem na výrobu jedál, spôsobu a formy nakladania s jedlom, potravinami, spôsobu ich ďalšieho uchovávania a skladovania surovín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočty ceny jedla a výšky stravnej jednotky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavovanie jedálneho lístka a postupnosti jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
evidovanie skladových zásob potravín, bielizne, pomocného materiálu a čistiacich prostriedkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie objednávok a požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
3
výpomoc pri obsluhe hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
2
výpomoc pri podávaní jedál a nápojov jednoduchou obsluhou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výpomoc pri podávaní jedál a nápojov hosťom pri bufetovom usporiadaní
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava surovín na výrobu jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava zabíjačkového mäsa, hydiny, rýb a zveriny na kuchynské spracovanie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava teplých jedál podľa receptov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a úprava jedál na diétne stravovanie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava jedál národných kuchýň a ďalších špecialít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava jedál na rýchle občerstvenie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava minútkových jedál a špecialít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava jedál pred expedíciou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava produktov bežnej studenej kuchyne
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava, úprava a aranžovanie jedál na slávnostné príležitosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie a úprava polotovarov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a pečenie múčnikov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpomoc pri výrobe jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie kuchynského náradia a vybavenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie a upratovanie zariadení a vybavenia prevádzok služieb (obchody, reštaurácie)
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
preberanie, skladovanie, ošetrovanie tovaru a manipulácia s tovarom v prevádzke
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava teplých jedál na tanieroch alebo táckach pred podávaním
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V rámci tejto pozície sú kladené požiadavky na osobnostné predpoklady: rozlišovanie chuti, čuchových podnetov. Taktiež požiadavky na praktické myslenie, rozlišovanie farieb a farebných odtieňov, udržovanie rovnováhy, rozdelenie pozornosti, dlhodobú pamäť, krátkodobú pamäť, predstavivosť pre procesy a udalosti, samostatné myslenie, prispôsobivosť, flexibilitu, samostatnosť, odolnosť voči senzorickej záťaži.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na ohrev a ochladzovanie polotovarov a výrobkov pri tepelnom a chemicko-tepelnom spracovaní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha bežných kuchynských strojov na výrobu jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
1

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.