Šéfkuchár

ŠéfkuchárŠéfkuchár zabezpečuje odborne najnáročnejšie činnosti v kuchyni. Zodpovedá za organizovanie práce a kontrolu tímu pracovníkov v kuchyni, kvalitu pripravovaných pokrmov a dodržiavanie gastronomických pravidiel. V praxi aplikuje klasické i moderné trendy gastronómie. Ovláda špecifické rozdiely v rôznych formách stravovania. Šéfkuchár zodpovedá za všetky činnosti v kuchyni, počnúc zostavovaním vlastných receptúr, plánovaním menu, jedálnych lístkov, kalkulácií, až po preberanie tovaru zo skladu. Zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov, prípravu a podávanie aj technologicky najnáročnejších studených i teplých jedál. Okrem prípravy pokrmov a špecialít kontroluje skladové zásoby, zabezpečuje objednávanie chýbajúcich surovín na prípravu pokrmov, preberanie surovín od dodávateľa, vykonávanie kvalitatívnej a kvantitatívnej kontroly dodaného tovaru a kontroluje jeho správne uskladnenie. Vedie, koordinuje a vykonáva odborný dohľad nad pracovníkmi kuchyne. Vyberá, školí a rozvíja svoj...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
26456/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENExecutive chef
FRChef de cousine
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354,454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci (§ 1)
Poznámka: Kurz odporúčaný z dôvodu častých zranení a poranení v kuchyni.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Prax nad rámec povinnej praxe počas vzdelávania.
ISCO-08
3434
SK ISCO-08
3434000
ESCO
1732
SK NACE Rev. 2
I56
CPA 2015
I56
Príslušnosť k povolaniu
3434000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Online interná a externá komunikácia
4
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy evidencie a archivácie dokumentácie súvisiacej s personálnou agendou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy marketingu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
3
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
3
právne predpisy a pojmy v oblasti predaja výrobkov a poskytovania služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy uskladnenia a manipulácie s potravinami
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy a procesy zabezpečujúce kvalitu a zdravotnú bezpečnosť potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické požiadavky na posudzovanie surovín, potravín, polotovarov a hotových jedál
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kalkulácia nákladov a tvorba cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základná terminológia pre cenové analýzy, cenovú politiku, stanovenie ceny, rozpočtu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
skladové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pokladničný systém a IKT
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Reštauračné pokladničné, skladové a objednávkové systémy.
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo potravín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a pravidlá rokovania s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Gastronomické pravidlá, hygienické a bezpečnostné predpisy i HACCP. Pri reštauráciách vyššej cenovej skupiny, resp. väčšieho zariadenia sa vyžaduje vyšší stupeň vzdelania. Okrem vedomostí o systéme verejného a školského stravovania je potrebné ovládať špecifiká ďalších foriem stravovania (napr. závodné, nemocničné a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
4
rýchle formy občerstvenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v stravovacej prevádzke
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
veľkokapacitné strojno-technologické zariadenia v gastronómii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a predpisy na výrobu a uskladnenie jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
4
prevádzka školského stravovacieho zariadenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Práca šéfkuchára v rôznych formách stravovania (aj účelového) je veľmi podobná verejnému a v tejto funkcii je nevyhnutné poznanie rozdielov vedomostí i konkrétnej práce. V školskom stravovaní je forma hospodárenia hlavným rozdielom od reštauračného stravovania. Je daná rovnaká denná hodnota stravy a šéfkuchár musí zostavovať jedálne lístky tak, aby sa neprekročil denný limit. Rozdielne je to u materských škôl, základných, stredných i vysokých škôl. Sleduje a zabezpečuje udržanie vyrovnaného hospodárskeho výsledku v prevádzkovej jednotke.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia varenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Znalosť v zostavovaní aj najnáročnejších menu a jedálnych lístkov, receptúr. Zodpovednosť za normovanie jedál, podmienok skladovania, kontrola dodržiavania technologickej prípravy aj najnáročnejších jedál, práce na progresívnom strojno-technologickom zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
hotelierstvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Smart zariadenia a technológie
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
3
zásady stolovania, servírovania jedál a obsluhy hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
receptúry na prípravu hotových pokrmov, jedál, alebo polotovarov určených na ďalšie spracovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Smart zariadenia a technológie
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
asepsa, antisepsa, sterilizácia, dezinfekcia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe na všetkých stupňoch výroby, stravovania a predaja pokrmov a nápojov, vrátane teplých a studených pokrmov, hotových jedál, termosterilizovaných polotovarov a pokrmov, šokovo chladených a mrazených pokrmov, lahôdkarských a cukrárskych výrobkov, zmrzliny, nápojov, pokrmov rýchleho občerstvenia, či tradičných pokrmov a jedál rešpektujúc najnovšie trendy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia nových technológií a šetrných postupov pri posudzovaní a úprave potravín, pokrmov a hotových jedál
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
preberanie potravinárskych surovín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola dodržiavania noriem na výrobu jedál, spôsobu a formy nakladania s jedlom, potravinami, spôsobu ich ďalšieho uchovávania a skladovania surovín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výpočty ceny jedla a výšky stravnej jednotky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavovanie jedálneho a nápojového lístka podľa gastronomických zásad
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidovanie skladových zásob potravín, bielizne, pomocného materiálu a čistiacich prostriedkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie objednávok a požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
3
výpomoc pri obsluhe hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpomoc pri podávaní jedál a nápojov jednoduchou obsluhou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpomoc pri podávaní jedál a nápojov hosťom pri bufetovom usporiadaní
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
3
príprava surovín na výrobu jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava zabíjačkového mäsa, hydiny, rýb a zveriny na kuchynské spracovanie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava teplých jedál podľa receptov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a úprava jedál na diétne stravovanie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava jedál národných kuchýň a ďalších špecialít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava jedál na rýchle občerstvenie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava minútkových jedál a špecialít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava jedál pred expedíciou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava produktov bežnej studenej kuchyne
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava, úprava a aranžovanie jedál na slávnostné príležitosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie a úprava polotovarov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a pečenie múčnikov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie kuchynského náradia a vybavenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
čistenie a upratovanie zariadení a vybavenia prevádzok služieb (obchody, reštaurácie)
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
preberanie, skladovanie, ošetrovanie tovaru a manipulácia s tovarom v prevádzke
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
skladovanie potravinárskych surovín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
3
úprava teplých jedál na tanieroch alebo táckach pred podávaním
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení na ohrev a ochladzovanie polotovarov a výrobkov pri tepelnom a chemicko-tepelnom spracovaní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha bežných kuchynských strojov na výrobu jedál
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V rámci tejto pozície sú kladené najvyššie požiadavky na osobnostné predpoklady: na schopnosť nekonfliktného manažovania, tvorivé praktické myslenie, dlhodobú pamäť, krátkodobú pamäť, predstavivosť pre procesy a udalosti, samostatné myslenie, prispôsobivosť, flexibilitu, samostatnosť, inovatívnosť, kreativitu a schopnosť tímového zvládnutia zverených úloh.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.